1/ od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

§  0,91 za 1m2

powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

§  4,63 zł za 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

§  0,26 za 1 m2 powierzchni

2/ od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

§  0,77 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

§  21,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

§  10,80 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

§  4,70 zł za 1m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

§  5,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

3/ od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.