Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory na Prezydenta RP 2020
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2019
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2020
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3986369
od 23 czerwca 2005
Ochrona Środowiska » wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro obrazek Wersja do druku

wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Miasta Kowal.

 

Zarządzenie Nr 17/2007
Burmistrza Miasta Kowal
z dnia 29.05.2007 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Miasta Kowal.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33)

Zarządzenie niniejsze określam wymagania, które powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kowal.

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów oraz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące warunki:

1.       posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2.       udokumentować zdolność odbierania odpadów komunalnych poprzez wykazanie posiadania bazy technicznej niezbędnej do tego celu, w tym także do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

3.       posiadać odpowiedni potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów i przekazywanie ich do gminy zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi,

4.       wykazać posiadanie umów o odbieranie odpadów, zawartych z przedsiębiorstwami, do których wywożone są odpady celem składowania lub odzysku,

5.       wykazać, iż posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska,

6.       uruchomić od dnia rozpoczęcia świadczenia usług punktu obsługi klientów w którym m.in. zawierane będą z klientami umowy o świadczenie usług, przyjmowane ich zgłoszenia i reklamacje,

7.       wskazać sposób komunikowania się w przypadkach awaryjnych lub wystąpienia szczególnego zagrożenia środowiska.

§ 2.

1.       Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych musi po uzyskaniu zezwolenia zapewnić:

a)      organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych poprzez:

·        prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców na podstawie umów pisemnych, w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług oraz terminy ich wykonywania,

·        prowadzenie dodatkowego bieżącego odbioru odpadów komunalnych (w  tym odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, gruzu budowlanego) na każdorazowe zgłoszenie usługobiorcy,

·         prowadzenie ewidencji odpadów odebranych, sporządzanie kart przekazania odpadów ewentualnie opłat administracyjnych, środowiskowych w zakresie wynikającym z odnośnych aktów prawnych,

b)      organizację systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych – wytwarzanych w gospodarstwach usługobiorców.

c)       pojazdy, których przedsiębiorca używa do wywozu odpadów powinny być utrzymane w czystości,

d)      ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć,

e)      podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne oraz tak zorganizować odbiór i transport odpadów, aby  nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem

f)        po uzyskaniu zezwolenia w gestii przedsiębiorcy będzie dotrzymanie odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

2.       Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek, inne) własnego sprzętu specjalistycznego.

3.       Przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie  obowiązany jest,  uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki do odzysku  odpadów komunalnych poprzez:

a)      poddania ich recyklingowi

b)      przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.

§ 3.

1.       Wywóz odpadów komunalnych ciekłych musi odbywać się pojazdami specjalistycznymi, spełniającymi warunki techniczne wskazane w odrębnych przepisach.

2.       Przedsiębiorstwo, które uzyska pozwolenie na wywóz z terenu gminy odpadów komunalnych ciekłych przedstawi umowę na wywóz ich do odpowiedniej stacji zlewnej,

3.       Prowadzenie odbioru odpadów komunalnych ciekłych od usługobiorców musi odbywać się na podstawie umów pisemnych (stałych lub doraźnych zleceń), w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług.

4.       Odebranie nieczystości ciekłych musi nastąpić w przeciągu 2 dni od dnia zgłoszenia przez usługobiorcę.

§ 4.

1.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.       Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych w miejscach  położonych na terenie Gminy oraz na stronie internetowej.

 

 


Informację wytworzył: Paweł Lewandowski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Paweł Lewandowski, Data wprowadzenia: 2007-06-13 12:18:03, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2007-06-13 12:19:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3939