Zarządzenie Nr 17/2007
Burmistrza Miasta Kowal
z dnia 29.05.2007 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Miasta Kowal.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33)

Zarządzenie niniejsze określam wymagania, które powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kowal.

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów oraz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące warunki:

1.       posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2.       udokumentować zdolność odbierania odpadów komunalnych poprzez wykazanie posiadania bazy technicznej niezbędnej do tego celu, w tym także do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

3.       posiadać odpowiedni potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów i przekazywanie ich do gminy zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi,

4.       wykazać posiadanie umów o odbieranie odpadów, zawartych z przedsiębiorstwami, do których wywożone są odpady celem składowania lub odzysku,

5.       wykazać, iż posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska,

6.       uruchomić od dnia rozpoczęcia świadczenia usług punktu obsługi klientów w którym m.in. zawierane będą z klientami umowy o świadczenie usług, przyjmowane ich zgłoszenia i reklamacje,

7.       wskazać sposób komunikowania się w przypadkach awaryjnych lub wystąpienia szczególnego zagrożenia środowiska.

§ 2.

1.       Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych musi po uzyskaniu zezwolenia zapewnić:

a)      organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych poprzez:

·        prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców na podstawie umów pisemnych, w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług oraz terminy ich wykonywania,

·        prowadzenie dodatkowego bieżącego odbioru odpadów komunalnych (w  tym odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, gruzu budowlanego) na każdorazowe zgłoszenie usługobiorcy,

·         prowadzenie ewidencji odpadów odebranych, sporządzanie kart przekazania odpadów ewentualnie opłat administracyjnych, środowiskowych w zakresie wynikającym z odnośnych aktów prawnych,

b)      organizację systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych – wytwarzanych w gospodarstwach usługobiorców.

c)       pojazdy, których przedsiębiorca używa do wywozu odpadów powinny być utrzymane w czystości,

d)      ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć,

e)      podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne oraz tak zorganizować odbiór i transport odpadów, aby  nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem

f)        po uzyskaniu zezwolenia w gestii przedsiębiorcy będzie dotrzymanie odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

2.       Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek, inne) własnego sprzętu specjalistycznego.

3.       Przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie  obowiązany jest,  uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki do odzysku  odpadów komunalnych poprzez:

a)      poddania ich recyklingowi

b)      przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.

§ 3.

1.       Wywóz odpadów komunalnych ciekłych musi odbywać się pojazdami specjalistycznymi, spełniającymi warunki techniczne wskazane w odrębnych przepisach.

2.       Przedsiębiorstwo, które uzyska pozwolenie na wywóz z terenu gminy odpadów komunalnych ciekłych przedstawi umowę na wywóz ich do odpowiedniej stacji zlewnej,

3.       Prowadzenie odbioru odpadów komunalnych ciekłych od usługobiorców musi odbywać się na podstawie umów pisemnych (stałych lub doraźnych zleceń), w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług.

4.       Odebranie nieczystości ciekłych musi nastąpić w przeciągu 2 dni od dnia zgłoszenia przez usługobiorcę.

§ 4.

1.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.       Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych w miejscach  położonych na terenie Gminy oraz na stronie internetowej.