Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory na Prezydenta RP 2020
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2019
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2020
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3986316
od 23 czerwca 2005
Ogłoszenia » Obwieszczenia

Artykuły
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kowal znak: BD.6733.05.2020 z dnia 11.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN wraz z szafką pomiarową, wymiana słupów.
  Obwieszczenie - zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłużeniu terminu dla załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkwoaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269
  Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dot. "Przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal (...)".
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal znak: BD.CP.6733.06.2019.AZ z dn. 31.12.2019 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy stacji regazyfikacji
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal znak: BD.CP.6733.06.2019.AZ z dn. 16.12.2019 r. o zakończeniu postępowania
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal znak: BD.CO.6733.06.2019.AZ z dn. 20.11.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa stacji regazyfikacji LNG Q=100 m3/h z układem redukcyjno-pomiarowym".
  Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dn. 11.12.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa oraz poszerzenie drogi gminnej przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w Kowalu"
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal znak: BD.CP.6733.04.2019.AZ z dn. 29.10.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej ś/c w m. Kowal.
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal znak: BD.CO.6733.01a.2019.AZ z dn. 07.11.2019 r. o sprostowaniu omyłki oczywistej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal znak: BD.CP.6733.04.2019.AZ z dn. 18.11.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci gazwej ś/c w m. Kowal
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal znak: BD.CP.6733.03.2019.AZ z dn. 31.10.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy i przebudowy wodociągu tłocznego w ul. Piwnej.
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal znak: BD.CP.6733.01.2019.AZ z dn. 04.11.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaeniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w ul. K. Wielkiego
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal znak: BD.CP.6733.01.2019.AZ z dnia 17.10.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w ul. Kazimierza Wielkiego.
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal znak: BD.CP.6733.03.2019.AZ z dnia 16.10.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie budpwy wdociągu tłocznego w ul. Piwnej
  Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaiu decyzji z dnia 22.08.2019 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr dz. 688/1 położoną w obrebie ewidencyjnym Miasto Kowal.
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal znak: BD.CP.04.2019.AZ z dnia 18.09.2019 r.o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej ś/c w m. Kowal.
  Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji z dnia 04.10.2019 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej nr dz. 569/5 położonej w obrębie Miasto Kowal, dla której brak oznaczenia księgi wieczystej.
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal znak: BD.CP.6733.03.2019.AZ z dnia 19.09.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie budowy wodociągu tłocznego w ul. Piwnej
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal, znak: BD.CP.6733.01.2019.AZ z dnia 11.09.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w ul. Kazimierza Wielkiego, obręb ewidencyjny M. Kowal
  Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o zebraniu dowodów w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty zajęte na realizację inwestycji drogowej - Konopnickiej odc. 2.
  Obwieszczenie o uchyleniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy domów jednorodzinnych w Kowalu
  Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wprowadzeniu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego tzw. uchwały antysmogowej, czyli ograniczeń i zakazów w zakresie ekspolatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i poszerzenie drogi gimmnej ul. Konopnickiej w Kowalu - odc. 2."
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km.".
  Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kuj. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej jednotorowej linii napowietrznej SN-15 kV relacji GPZ Lubień-Kowal na linię dwutorową
  Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji o zezwileniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa oraz poszerzenie drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Kowalu-odcinek nr 1".
  Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wszczęciu postępwania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa oraz poszerzenie drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Kowalu-odcinek 1".
  Zarządzenie Nr 37/2016 Starosty Włocławskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
  Obwieszczenie Starosty Powiatu Włocławskiego - Program Ochrony Środowiska
  o wydanej decyzji inwestycji celu publicznego - Budowa zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni 0,33 ha na działce nr ew. 1200 oraz odbudowa istniejącego zbiornika na działce nr ew. 1108/23 o powierzchni 0,23 ha, w obrębie ewidencyjnym miasta Kowal
  o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  o zakończeniu postępowania- Adaptacja i rozbudowa budynku byłego dworca autobusowego na centrum usług społecznych, na terenie dz. nr 890/8, 889/6.
  O zarządzeniu Starosty Włocławskiego dotyczące zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa, położonych na terenie gminy Kowal
  O zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa dróg w centrum miasta Kowal, : ul. K. Wielkiego, ul. Zamkowa, Pl. Rejtana, ul. Kilińskiego, ul. M. Reja,,ul. Mickiewicza, ul. Kopernika, ul. Matejki
  Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - skablowanie centrum Kowala
  Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr 842, 847, 864, 854, 1564, 919, 876/1, 958, 957, 1014, 893, 918, 939, 979, 1021 (ulice: K. Wielkiego, Zamkowa, Kołłątaja, Śniadeckich,, Reja, Pl. Rejtana, Kilińskiego, Mickiewicza, Kopernika,
  O wydanej decyzji środowiskowej dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "LUMAC" Spółka z o.o., ul. Dobiegniewska 6, 87-820 Kowal
  o wydanej decyzji BD.CP.7.2013 budowa sieci wodociągowej w ul. Wolskiej
  o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego -modernizacji Stacji uzdatniania wody
  O wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sali sportowej z zapleczem sanitarnym i pracowniami dydaktycznymi dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu
  Obwieszczenie o odmowie zawieszenia postępowania w postępowaniu środowiskowym dla PPHU Master Wojciech Wujkowski
  O wydanej decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego: budowa wewnętrznej drogi pożarowej dla DPS Kowal
  O niezałatwieniu sprawy w terminie, w postępowaniu środowiskowym dla PPHU Master Wojciech Wujkowski
  O Zakończeniu postępowania: budowa wewnętrznej drogi pożarowej, na terenie dz. 781/2, 781/1, 782 przy ul Kopernika w Kowalu
  O wszczęciu postępowania Inwestycji Celu Publicznego - Budowa wewnętrznej drogi Pożarowej do budynku DPS w Kowalu
  O niezałatwieniu sprawy w terminie, w postępowaniu środowiskowym dla PPHU Master Wojciech Wujkowski
  O wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - dobudowa tarasu do budynku dworca
  O uzyskanym uzgodnieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie dobudowy tarasu do budynku dworca
  O niezałatwieniu sprawy w terminie, w postępowaniu środowiskowym dla PPHU Master Wojciech Wujkowski
  O wydaniu Decyzji Środowiskowej dla Zakładu Produkcji Manometrów WIKA Polska S.A
  O niezałatwieniu sprawy w terminie, w postępowaniu środowiskowym dla PPHU Master Wojciech Wujkowski
  O wydaniu postanowienia ws. braku koniecznosci raportu oddziaływania na środowisko -Budowa zakładu manometrów WIKA Polska S.A..
  O zakończeniu postępowania w postępowaniu środowiskowym Budowa zakładu manometrów WIKA Polska S.A
  Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 577/4, 144/3, 1348/1- etap 1 oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 1442, 1415,1348/2, 1347, 1448,664/1,663/2, 154,1346- etap 2.
  Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
  CP Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla WIKA POLSKA SA
  Wystąpienie o opinię w sprawie postępowania środowiskowego dla zakąłdu produkcji manometrów Wika Polska S.A.
  Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa zakładu produkcji manometrów WIKA POLSKA S.A.
  Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi