Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory na Prezydenta RP 2020
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2019
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2020
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3980703
od 23 czerwca 2005
Kontrole » Kontrole

Kategorie
  Kontrola z zakresu finansowania zadań oświatowych w 2002 r. (1)
  Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy (1)
  Kontrola doraźna gospodarki finansowej w oświacie przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w 2004 r. (1)
  Kontrola prawidłowości odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społ (1)
  Kontrola z zakresu prawidłowości klasyfikacji podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w Programie SAPARD w okresie (1)
  Kontrola problemowa z zakresu stanu bazy magazynowej i utrzymania sprzętu obrony cywilnej - 2004 r. (1)
  Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalu - 2004 r. (1)
  Kontrola rejestru wyborców - 2004 r. (1)
  Protokół nr 30 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kowal (1)
  Protokół pokontrolny RIO 2007 (1)
  Wystąpienie pokontrolne RIO 2008 (1)
  Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kowal 2008 r. (1)
  Protokół kontroli archiwum zakładowego 2008 (1)
  Protokół kontroli ZUS 2009 (1)
  Protokół Kontroli Podatkowej 2010 (1)
  Wystąpienie pokontrolne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2010 (1)
  Protokół kontroli ogólnej archiwum zakładowego 2010 (1)
  Protokół Kontroli Podatkowej 2011 (1)
  Protokół Kontroli - Inspekcja Pracy 2011 (1)
  Protokół Kontroli Podatkowej 2011 (1)
  Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2012 (1)
  Kontrola archiwum zakładowego 2012 (1)
  Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych przeprowadzona przez RIO 2012 (1)
  Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie realizacji powierzonego gminie zadania obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy woj (1)
  Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona w Gminie Miasto Kowal 2014 r. (1)
  Raport czynności kontrolnych Nr 02/321/210/14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (1)
  Raport czynności kontrolnych Nr 02/413/263/14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (1)
  Raport czynności kontrolnych Nr 07/413/0090/15 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (1)
  Raport czynności kontrolnych nr 02/321/161/15 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Uporządkowanie gospodarki w (1)
  Wystąpienie pokontrolne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2011 (1)
  Protokół kontroli Zakładu Ubezpiezeń Społecznych 2017 (1)