Podatki 2021

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w

ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1m2 powierzchni;

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior

i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez

organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r.

o rewitalizacji (Dz. U z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696) i położonych na terenach, dla

których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę

mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje

zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w

tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,50 zł od 1 m2

powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego – 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle związane z działalnością

w zakresie ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w ustawie z dnia 24.08.1991 r. o ochronie

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz.1372).

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6333).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowal.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.