Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi