1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1m2 powierzchni;

 

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników

sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni;

 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,

 

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.3)) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni.

 

2.       od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,81zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej;

 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego – 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

3. od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle związane z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w ustawie z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2019 r., poz.1372 z późn. zm. 4)) .

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/332/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5742).

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowal.

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.