1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł za 1 m2 powierzchni

 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł za 1 ha powierzchni

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł za 1 m2 powierzchni

 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni.

 

2. Od budynków lub ich części:

 

a) mieszkalnych - 0,79 zł za 1m2 powierzchni użytkowej

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
 materiałem siewnym - 10,98 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej  

 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł za 1m2 powierzchni użytkowej

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

 

3. Od budowli -2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle związane
z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w ustawie z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 620).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowal.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/248/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4218 z 2017 r.) .

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.