UCHWAŁA Nr XXXIV/201/10

 RADY MIEJSKIEJ KOWALA

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Kowal.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Kowal.

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne

§ 2. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Miasta Kowal przez Urząd Miejski Kowal, zwany dalej Urzędem.

§ 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

  1)   ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.);

  2)   Odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

  3)   umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy.

 

Rozdział 2 

Minimalny poziom usług świadczonych przez Urząd w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również określać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców.

§ 5. Urząd, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

  1)   zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków;

  2)   dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

  3)   zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy;

  4)   odpowiedni poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji;

  5)   regularną kontrolę jakości wody;

  6)   prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 6. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Urząd, a w szczególności:

  1)   użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

  2)   nie zmieniania, bez uzgodnień z Urzędem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

  3)   utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych;

  4)   użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

  5)   natychmiastowego powiadomienia Urzędu o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;

  6)   wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

§ 7. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Urząd, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.

Rozdział 3 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami

§ 8. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Urzędem a Odbiorcą.

§ 9. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci po spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 5 regulaminu.

§ 10. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

§ 11. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków powinna zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  1)   ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia;

  2)   sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;

  3)   praw i obowiązków stron umowy;

  4)   warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług;

  5)   procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

  6)   okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 12. Umowa może być zawarta z osobą która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzgodnionych przypadkach z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 13. 1. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą.

2. Umowa może być zawarta bezpośrednio z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jeżeli spełnione są warunki, określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

§ 14. 1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli.

§ 15. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.

§ 16. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Urząd środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

Rozdział 4 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 17. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Urząd z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone przez Radę Miejską w ogłoszonych taryfach.

§ 18. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Urząd jest faktura.

2. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze. Opóźnienia w zapłacie uprawniają do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

3. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 19. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 20. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej.

§ 21. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody i/lub odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzanych ścieków zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego.

§ 22. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza, zainstalowanego i utrzymywanego na koszt Odbiorcy usług.

Rozdział 5 

Warunki przyłączenia do sieci

§ 23. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa pisemny wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

  1)   imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;

  2)   adres do korespondencji;

  3)   w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;

  4)   określenie ilości przewidywanego poboru wody oraz jej przeznaczenia;

  5)   wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju;

  6)   wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków.

§ 24. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 23, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

  1)   dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek;

  2)   mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w pkt 1, względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

2. Urząd jest zobowiązany przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 25. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Urząd w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 23 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Urząd informuje o tym, osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

  1)   wskazanie miejsca i sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego;

  2)   określenie maksymalnej ilości wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;

  3)   określenie maksymalnej ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;

  4)   wskazanie okresu ważności wydanych warunków przyłączenia.

§ 26. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci jest uzgodnienie z Urzędem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania kontroli robót. Urząd w terminie do 30 dni zatwierdza przedłożoną dokumentację techniczną o ile jest zgodna z wydanymi "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".

2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Urząd, który wydał "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" dla danej nieruchomości.

Rozdział 6 

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 27. 1. Urząd ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

2. Urząd ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Urzędu bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Rozdział 7 

Sposób dokonywania odbioru przez Urząd wykonanego przyłącza

§ 28. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Urząd dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Urząd "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" oraz dokumentacją techniczną.

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wszelkie odcinki przyłącza oraz sieci ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zakryciem.

4. Przed zakryciem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną w zakresie wskazanym w warunkach technicznych.

§ 29. 1. Po zgłoszeniu gotowości odbioru prac przez przedstawiciela Odbiorcy, Urząd uzgadnia termin odbioru w ciągu trzech dni od daty wpłynięcia pisma zgłaszającego odbiór.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 28 ust. 2 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

Rozdział 8 

Standardy obsługi Odbiorców usług, sposób załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 30. 1. Urząd jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

  1)   prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

  2)   warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców;

  3)   występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;

  4)   występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

  5)   planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Urząd udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faxu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Urząd udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Urząd przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3 informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 31. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Urząd umowy, w szczególności, co do ilości i jakości świadczonych usług.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Urząd jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Urzędu, przy czym § 30 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 32. Urząd jest zobowiązany do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

§ 33. 1. Urząd ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni.

2. Urząd ma również obowiązek poinformowania Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Urząd ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody.

§ 34. 1. Urząd ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi a także przyczynami technicznymi.

2. Urząd ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Urząd wolny jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:

  1)   działania siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Urząd nie ponosi odpowiedzialności;

  2)   niezawinionej przez Urząd awarii w sieci, na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii;

  3)   braku wody na ujęciu;

  4)   zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia;

  5)   potrzeby zwiększenia odpływu wody do hydrantów pożarowych;

  6)   przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

  7)   planowanych przerw, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy, związanych

z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych.

Rozdział 9 

Prawa Urzędu

§ 35. 1. Urząd może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

  1)   przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

  2)   odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

  3)   jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

  4)   został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.

Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. W przypadku odcięcia dostaw wody przez Urząd z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Urząd obowiązany jest do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwości korzystania z tego punktu.

§ 36. Urząd może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 37. Przedstawiciele Urzędu, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do odbiorcy w celu:

  1)   zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

  2)   przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

  3)   przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Urząd;

  4)   kontroli ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

  5)   odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

  6)   usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa zawarta z Odbiorcą tak stanowi.

Rozdział 10 

Obowiązki Odbiorców usług

§ 38. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Urzędu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub przyrządu pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 39. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Urzędu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany.

§ 40. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Rozdział 11 

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 41. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Urząd.

§ 42. Pobór wody pobieranej na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Urzędu dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Urzędem z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 43. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem a jednostką straży pożarnej.

§ 44. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej.

Rozdział 12 

Postanowienia końcowe

§ 45. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 46. Urząd zobowiązany jest umożliwić zapoznanie się z niniejszym regulaminem Odbiorcom jego usługi.

 

§ 47. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/190/09 Rady Miejskiej Kowala z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasta Kowal.

§ 48. Traci moc uchwała Nr XXVIII/161/2002 Rady Miejskiej w Kowalu z dnia 10 października 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 132, poz.2567 z 2002 r.)

§ 49. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowal.

§ 50. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

 

                                                                                   Przewodniczący

Rady Miejskiej

Marek Pieńkowski