Pismo: ZP.271.16.2022                                                                         Kowal dnia: 2022-11-24

Gmina Miasto Kowal

ul. Piwna 24

87-820 Kowal

 

                                                                                             

 

                                                           INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy postępowania: Sukcesywne dostawy kostki betonowej i krawężników wraz

z transportem do Kowala

 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej zwanej ustawą Pzp, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej
w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wybrana została oferta złożona przez:

HGS sp. z o.o. ul. Owsiana 2, 87-134 Czarnowo NIP 8792723941 za cenę 103.096,76 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów ocen ofert określonych w rozdziale XVIII Specyfikacji warunków zamówienia.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

 

L.p.

Nazwa i adres
Wykonawcy

Cena oferty

brutto

(zł)

Liczba punktów kryterium nr 1- cena Waga 60% - 60 pkt

Liczba punktów kryterium nr 2- termin dostawy  Waga 40% - 40 pkt

Łączna
liczba punktów

1

HGS sp. z o.o. ul. Owsiana 2, 87-134 Czarnowo

103.096,76 zł

 

60,00

 

40,00

100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy Pzp.

 

                                                                             

 Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta Kowal

 

Otrzymują:

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty