Pismo: ZP.271.14.2022                                                                         Kowal dnia: 2022-11-24

 

Zamawiający:

Gmina Miasto Kowal

Ul. Piwna 24

87-820 Kowal

                                                                        

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 191804C ul. Grodzkiej od km 0+000 do km 0+540 w Kowalu" 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej zwanej ustawą Pzp, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej
w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski, Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń Nad Wisłą NIP4660351920 za cenę 1.057.284,08 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów ocen ofert określonych w rozdziale XVIII Specyfikacji warunków zamówienia.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

 

L.p.

Nazwa i adres
Wykonawcy

Cena oferty

brutto

(zł)

Okres gwarancji jakości  

(w latach)

Liczba punktów
w kryterium
nr 1 –

cena brutto

Waga kryterium 60% (60 pkt)

Liczba punktów w kryterium
nr 2 –  okres gwarancji jakości

Waga kryterium  40% (40pkt)

Łączna
liczba punktów

1

Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski, Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń Nad Wisłą NIP4660351920

1.057.284,08 zł

5 lat

60,00

40,00

100,00

2

PNEUMATIC-SYSTEM Paweł Laskowski ul. Polna 4-8, 87-800 Włocławek NIP 8883118223

1.270.000,00 zł

5 lat

49,95

40,00

89,95

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "LUX-DOM" sp. z o.o.  ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek NIP 8880205849

1.390.000,00 zł

5 lat

45,64

40,00

85,64

4

DART-IMPEX Dariusz Ulanowski Ludwinowo 32, 87-853 Kruszyn NIP 8883090401

1.436.777,77 zł

5 lat

44,15

40,00

84,15

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Jednocześnie Zamawiajacy informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy Pzp.

 

                                                                             

 Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta Kowal

 

Otrzymują:

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty