Pismo: ZP.271.7.2021                                                                           Kowal dnia: 2021-10-01

 

                                                                                                                               

                                                                                   

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINALIZOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy postępowania: Rozbudowa oraz poszerzenie drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Kowalu - odcinek nr 1 przy cmentarzu

 

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia wynosi: 85 132,45 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 45/100).

 

 

Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta Kowal