Pismo: ZP.271.9.2021                                                                            Kowal dnia: 2021-04-26

                                                                           

                                                             

 

Z A W I A D O M I E N I E

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 89 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa, w tym przebudowa drogi gminnej nr 191805C ul. Konopnickiej od km 0+000 do km 0+675 w Kowalu Zamawiający był zobowiązany odrzucić następujące oferty:

- Nr 1

Firma BRUKBED Radosław Kuczyński ul. Długa 16, 89-606 Charzykowy z powodu:

 - art. 89 ust. 1 pkt 7a  - wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

- Nr 3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HYDROBUD" Paweł Złotowski, Leszczynek 2a, 99-300 Kutno

- art. 89 ust. 1 pkt 7a  - wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

Uzasadnienie:

Zamawiający w dniu 25 marca 2021 r. zwrócił się o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Wykonawcy zobowiązany byli do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 3 kwietnia 2021 r. Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta Kowal