Pismo: ZP.271.9.2020                                                                      Kowal dnia: 2021-04-26

                                                                                 

                                                                      

                                                                      

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej w skrócie „pzp.”,  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)
w trybie przetarg nieograniczony na: Rozbudowa, w tym przebudowa drogi gminnej nr 191805C ul. Konopnickiej od km 0+000 do km 0+675 w Kowalu, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

 

Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski Krojczyn 64a, 87-610, Dobrzyń nad Wisłą na: Rozbudowa, w tym przebudowa drogi gminnej nr 191805C ul. Konopnickiej od km 0+000 do km 0+675 w Kowalu za cenę  1 547 622,53 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta z najwyższą punktacją za kryteria oceny ofert i spełnia wszystkie warunki określone zapisami w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

Razem

1

Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski Krojczyn 64a, 87-610, Dobrzyń nad Wisłą (2)

60,00

 

40,00

 

100,00

 

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "LUX-DOM" sp. z o.o.  ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek (4)

59,31

40,00

99,31

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HYDROBUD" Paweł Złotowski, Leszczynek 2a, 99-300 Kutno (3)

0,0

0,00

0,00

1

Firma BRUKBED Radosław Kuczyński ul. Długa 16, 89-606 Charzykowy (1)

0,00

0,00

0,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

(1)

 Firma BRUKBED Radosław Kuczyński ul. Długa 16, 89-606 Charzykowy

Art. 89 ust. 1 pkt 7a

 

Zamawiający w dniu 25 marca 2021 r. zwrócił się o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Wykonawca zobowiązany był do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 3 kwietnia 2021 r. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.

2

(3)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HYDROBUD" Paweł Złotowski, Leszczynek 2a, 99-300 Kutno

Art. 89 ust. 1 pkt 7a

 

Zamawiający w dniu 25 marca 2021 r. zwrócił się o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Wykonawca zobowiązany był do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 3 kwietnia 2021 r. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 2 maja 2021 r.

W związku z tym zamawiający zaprasza na 4 maja 2021 r., na godz. 10:00 wykonawcę Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski Krojczyn 64a, 87-610, Dobrzyń nad Wisłą na zawarcie umowy zgodnie
z postanowieniami specyfikacji i oświadczeniami oferty.

Zgodnie z art. 180 pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 pzp. Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 pzp.

Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 ust. 1 pkt 2 pzp. 

 

Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta Kowal