K A R T A   I N F O R M A C Y J N A

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji celu publicznego

I. Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

2.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

4.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

5.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589).

II. Wymagane dokumenty:

q  1 egzemplarz mapy zasadniczej (pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze Starostwa Powiatowego we Włocławku, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Stodólna 68) w skali 1:500 lub 1:1000, dopuszcza się skalę 1:2000 dla inwestycji liniowych

q  1 egzemplarz kopii ww. mapy z: granicami obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać, precyzyjnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem, naniesionym projektowym zagospodarowaniem (wjazdem na teren inwestycji, planowanym budynkiem, zabudową przewidziana do rozbiórki, inne).

q  Graficzne przedstawienie zamierzenia inwestycyjnego (charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu) wraz z podaniem gabarytów projektowanych obiektów budowlanych (szerokości głębokości, wysokości itp.).

q  Dokumenty od gestorów sieci potwierdzające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust. 1 pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), lub w przypadku braku infrastruktury technicznej umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (art. 61 ust. 5 ww. ustawy) (oryginał lub poświadczona kopia)

q  Ostateczna Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

q  Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

q  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (cele mieszkaniowe zwolnione z opłat).

III. Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.):

q  598 zł za wydanie decyzji (nie dotyczy wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości)

q  17 zł w przypadku dołączenia do wniosku pełnomocnictwa lub upoważnienia - jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu to wnioskodawca jest zwolniony z opłaty

q  56 zł za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego)

q  10 zł za zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego)

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku w kasie urzędu lub na konto Urzędu nr: 74 9557 0006 0019 8000 2000 0002

IV. Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miasta w Kowalu, ul. Piwna 24, 87-820 Kowal

Referat ds. Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pokój nr 17

Osoba do kontaktu: Aleksandra Zbonikowska, tel. (54) 284 20 23

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, po złożeniu kompletu dokumentów. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od otrzymanej decyzji należy złożyć (w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji) za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kowal do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku.

VII. Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie urzędu w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 §2 kpa). Nieuzupełnienie w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.