Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Zespół Szkół Samorządowych w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
  Ogłoszenia
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Nabór do pracy
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2017
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
Pomoc
Statystyki


2491046
od 23 czerwca 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2017-09-20 08:54:09 Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. rozbudowy łącznika (przejścia między budynkami) o pomieszczenie z przeznaczeniem na salę terapeutyczną, na terenie działki o nr. ewid. 781/2 przy ul. Kopernika, w Kowalu
  2017-09-19 13:43:10 Sprawozdanie z badań wody do spożycia z wodociągu w Kowalu wrzesień 2017 r.
  2017-09-18 12:44:30 Ogłaszenie p przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Kowal
  2017-09-15 14:18:57 Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie uchylenia uchwały
  2017-09-15 14:17:56 Uchwała nr XXXIV/232/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu
  2017-09-15 14:15:36 Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  2017-09-15 14:13:55 Uchwała nr XXXIV/230/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie wzoru deklaraci o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  2017-09-15 14:11:15 Uchwała nr XXXIV/229/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu na "Przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego w Kowalu">
  2017-09-15 14:08:32 Uchwała nr XXXIV/228/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kowal nr XXV/166/2016 z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Weloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowala na lata 2014-2034
  2017-09-15 14:05:31 Uchwała nr XXXIV/227/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dn. 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Kowala na 2017r.