Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325264
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2018

Artykuły
  Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Miasto Kowal
  Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
  Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie przedłużenia umowy użyczenia
  Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie ogłoszenia,zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Dobiegniewskiej 18 w Kowalu
  Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kowal nr XXXVII/263/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowala na lata 2015 - 2034
  Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2019 rok
  Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu miasta na lata 2016-2034
  Zarządzenie Nr 35_2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 34_2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 33_2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Kowal wolnego lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 32_2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 31_2018 w sprawie określenia założeń do prac nad projektem budżetu Gminy Miasto Kowal na 2019 r.
  Zarządzenie Nr 29_2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie przedłużenia kadencji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalu majątku będącego własnością Gminy Miasto Kowal
  Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. " Rozbudowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowalu wraz z montażem wagi".
  Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń w ramach rządowego programu " Dobry start"
  Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalu
  Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. " Przebudowa drogi gminnej w centrum Kowala - ul. Matejki "
  Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie wynagradzania nauczycieli w roku kalendarzowym 2018r.
  Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2017 rok
  Zarządzenie Nr 10/2018 w wprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem przez Gminę Miasto Kowal dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018
  Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie powołania Komisji ds. związanych z udzielaniem przez Gminę Miasto Kowal dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018
  Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalu do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny
  Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Kopernika 35a w Kowalu
  Zarządzenie Nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów
  Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego