Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Zespół Szkół Samorządowych w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
Pomoc
Statystyki


2565043
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta » Uchwały 2014 - 2018 » Sesja z dnia 6 grudnia 2017 r.

Artykuły
  Uchwała Nr XXXVII/264/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie nadania tytułu " Zasłużony dla Miasta Kowala"
  Uchwała Nr XXXVII/263/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 6 grudnia 2017r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowala na lata 2015-2034
  Uchwała Nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r
  Uchwała Nr XXXVII/261/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017r w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.
  Uchwała Nr XXXVII/260/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kowal na 2018r.
  Uchwała Nr XXXVII/259/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2018 r
  Uchwała Nr XXXVII/258/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r
  Uchwała Nr XXXVII/257/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z realizacji rocznego planu kontroli w 2017 r.
  Uchwała Nr XXXVII/256/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli w 2017r.
  Uchwała Nr XXXVII/255/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Kowal na rok 2018
  Uchwała Nr XXXVII/254/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kowal nr XXV/167/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowala na lata 2014 - 2034
  Uchwała Nr XXXVII/253/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 6 grudnia 2017 zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sparwie budżetu miasta Kowala na 2017 r.