Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325143
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2017

Artykuły
  Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie określenia misji, celów i zadań w Urzędzie Miasta Kowal w 2018
  Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie rocznego planu kontroli zarządczej na 2018 rok w Urzędzie Miasta Kowal i jednostkach organizacyjnych gminy
  Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
  Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu miasta na lata 2015 - 2034
  Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie inwentaryzacji
  Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Termomodernizacja budynków ZGM przy ulicy Kościuszki 14, Piłsudskiego 25, Kopernika 35 A,B,C w Kowalu
  Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. " Budowa wiaty zadaszonej nad składowiskiem osadu na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Kowalu - postępowanie
  Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie określenia założeń do prac nad projektem budżetu Gminy Miasto Kowal na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i budownictwa w Urzędzie Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie powołania Komisji Socjalnej
  Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
  Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie powołania komisji, która przeprowadzi czynność zniszczenia dokumentu: tabeli sygnałowej "TAJFUN"
  Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta Kowal w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. "Przebudowę dróg gminnych w centrum Kowala"
  Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem przez Gminę Miasto Kowal dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy miast
  Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie określenia powołania Komisji ds. związanych z udzielaniem przez Gminę Miasto Kowal dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy M
  Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalu
  Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 17/2017 w sprawie powołania komisji przetargowych
  Zarządzenie nr 16/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 9 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Piłsudskiego 44 w Kowalu
  Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Kowal
  Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2016 r.
  Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż: drewna użytkowego - topoli
  Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Kowal wolnego lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Kowal
  Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Kowal wolnego lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzia Miasta Kowal