Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325239
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2016

Artykuły
  Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie określenia misji, celów i zadań w Urzędzie Miasta Kowal w 2017r.
  Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego planu kontroli zarządczej na 2017 rok w Urzędzie Miasta Kowal i jednostkach organizacyjnych gminy
  Zarządzenie nr 52 2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania rzeczowznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt,
  Zarządzenie nr 51 2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
  Zarządzenie nr 50 2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 30 grudnia w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż koparko-ładowarki
  Zarządzenie nr 48 2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarzadzenie nr 47 2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 46 2016 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych
  Zarządzenie nr 45 2016 Burmistra Miasta Kowala z dnia 1 grudnia 2016 r w sprawie zorganizowania rzetargu na sprzedaż koparko-ładowarki
  Zarządzenie nr 44 2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 23 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kowal
  Zarządzenie nr 43 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż koparko-ładowarki
  Zarządzenie nr 42 2016 Burmistrza Miasta Kowala w sprawie budżetu miasta
  Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie zmiany nieruchomości lokalowych
  Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2017 rok
  Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu miasta na lata 2014-2018
  Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru w Urzędzie Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu Stałego Dyżuru Miasta Kowal oraz powołania punktu kontaktowego w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie określenia założeń do prac nad projektem budżetu Gminy Miasto Kowal na 2017 r.
  Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie powierzenia stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kowalu
  Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełnienia ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
  Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie powołania na stanowisko kierownika referatu
  Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Kowal
  Zarządzenie nr 20_2016 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kowala
  Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalu
  Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż: strugarki do drewna, piły tarczowej, ubijaka wibracyjnego i zagęszczarki
  Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie powołania komisji przetargowych
  Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2015 rok
  Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Kowala do poświadczenia za zgodność z oryginałem
  Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Kowala do wydania w imieniu Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego
  Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyk, połączne ze stanowiskiem ds. świadczeń wychowawczych w Urzędzie Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kowala
  Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowala Nr 62/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych VAT w jednostkach budżetowych gminy
  Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zatrudniania pracowników w Urzędzie Miasta Kowal na wolne stanowiska urzędnicze".
  Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego