Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325243
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2015

Artykuły
  Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie określenia misji, celów i zadań w Urzędzie Miasta Kowal w 2016 roku
  Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie rocznego planu kontroli zarządczej na 2016 rok w Urzędzie Miasta Kowal i jednostkach organizacyjnych gminy
  Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
  Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
  Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych
  Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)
  Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie upoważnienia pracowników do kierowania akcją kurierską
  Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2016 rok
  Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu miasta na lata 2013-2034
  Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie zasad pożyczek na sfinansowanie kosztów remontów zewnętrznych elementów nieruchomości wspólnych stanowiących współwłasność Gminy Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 18.04.2011 r. o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalu
  Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie określenia założeń do prac nad projektem budżetu Gminy Miasto Kowal na 2016 r.
  Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie ogłoszenia publicznego naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kowal położonej przy ulicy Zielonej do oddania w dzierżawę/najem w trybie bezprzetargowym
  Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
  Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
  Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla pracowników Urzędu Miasta i kierowników podległycyh jednostek organizacyjnych
  Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego urzędu na czas wojny
  Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowala Nr 55/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
  Zarządzenie nr 33/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
  Zarządzenie nr 32/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia
  Zarządzenie nr 31/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 30/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Rosiak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 29/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Anny Krzemińskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 28/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pani Emili Zasada, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 27/2015 w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Kowalu
  Zarządzenie nr 26/2015 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 24/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 23/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 22/2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
  Zarządzenie nr 21/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 20/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzenie nr 18/2015 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 1/2000 z dnia 03.02.2000 r.
  Zarządzenie nr 17/2015 w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż zagęszczarki spalinowej powierzchniowej C330
  Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania Formularzy dla Centrum Personalizacji - druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
  Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Kowal
  Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie nr 12/2015 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Kowal
  Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż samochodu STAR 266 o numerze rejestracyjnym CWL L425 oraz zagęszczarki spalinowej powierzchniowej C330
  Zarządzenie nr 10/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2014 r.
  Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie wystawiania faktur
  Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie ustalenia sposobu kalkulacji wydatków dotyczących nauczania specjalnego
  Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 3/2015 w sparwie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu OSP w Kowalu
  Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Kowal wolnego samodzielnego lokalu mieszkalnego