Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3327144
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta » Uchwały 2010 - 2014 » Sesja z dnia 30 października 2014 r.

Artykuły
  Uchwała nr XLV/307/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/178/13 Rady Miasta Kowal z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie
  Uchwała nr XLV/306/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/284/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 10 lat
  Uchwała nr XLV/305/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkniowym zasobem Gminy Miasto Kowal na lata 2015-2019"
  Uchwała nr XLV/304/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych
  Uchwała nr XLV/303/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstwy naliczenia podatku leśnego
  Uchwała nr XLV/302/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstwę wymiaru podatku rolnego
  Uchwała nr XLV/301/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała nr XLV/300/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto Kowal pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kowalu - etap II"
  Uchwała nr XLV/299/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto Kowal kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. P.Tylickiego w mieście Kowal"
  Uchwała nr XLV/298/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kowal nr XXIX/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Uchwała nr XLV/297/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/221/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2014 r.
  Uchwała nr XLV/296/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych z przeznaczeniem na wykonanie remontów oraz bieżące utrzymanie budynków komunalnych