Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325167
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2014

Artykuły
  Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu
  Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kowalu
  Zarzadzenie Nr 67/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownika Inspektoratu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kowalu
  Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalu
  Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie określenia misji, celów i zadań w Urzędzie Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie rocznego planu kontroli zarządczej na 2015 rok w Urzędzie Miasta Kowal i jednostkach organizacyjnych gminy
  Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie upoważnienia inspektora do wydawania decyzji administracyjnych
  Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie powołania na stanowisko kierownika referatu
  Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz kasacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej za rok 2014
  Zarządzenie nr 56/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 55/2014 w sprawie sporządzenia spisu z natury
  Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
  Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kowal
  Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie ustalenia stanowisk i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej
  Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kowalu - etap II"
  Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2015 rok
  Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu miasta na lata 2012-2034
  Zarządzenie nr 43/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015
  Zarządzenie nr 42/2014 w sparwie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Kowal
  Zarądzenie nr 41/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kowal nr XXIX/180/2013 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie przyjęcia WPF Miasta Kowala na lata 2011-2034
  Zarządzenie nr 40/2014 w sparwie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 39/2014 w sparwie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Gminy Miasta Kowal dla samorządowych instytucji kultury
  Zarządzenie nr 38/2014 w sparwie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Miasto Kowal oraz zasad sporządzenia i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków
  Zarządzenie nr 37/2014 w sparwie ustalenia stawek amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych
  Zarządzenie nr 36/2014 w sparwie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 35/2014 w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 34/2014 w sparwie określenia założeń do prac nad projektem budżetu Gminy Miasto Kowal na 2015 r.
  Zarządzenie nr 33/2014 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. P. Tylickiego w mieście Kowal"
  Zarządzenie nr 32/2014 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego
  Zarządzenie nr 31/2014 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. "Urządzenie centrum społeczno-kulturalnego Miasta Kowal"
  Zarządzenie nr 30/2014 w sparwie obniżenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie nr 29/2014 w sprawie zmian w instrukcji kasowej
  Zarządzenie nr 28/2014 w sprawie wdrożenia polityki bepieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Kowal
  Zarządzenie nr 27/2014 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn."Budowa ogólnodostępnego skateparku i miasteczka ruchu drogowego w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kowalu"
  Zarządzenie nr 26/2014 w sprawie zamin uchwały Rady Miasta Kowal nr XXIX/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wileoletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowala na lata 2011-2034
  Zarządzenie nr 25/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Kowal
  Zarządzenie nr 24/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Chrobocińskiej Julity, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Miasta Kowala
  Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Miasta Kowala
  Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie powołania p. Jacka Domżała na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
  Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 19/2014 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu ustalenia i wypłacenia zasiłków dla opiekunów
  Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie nr 15/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Kowal
  Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Kowal wolnego samodzielnego lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Kowal wolnego samodzielnego lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie nr 8/2014 w sprawie opracownia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2013 r.
  Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Kowal wolnego samodzielnego lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kowal nr XXIX/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowala na lata 2011-2034
  Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania
  Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej