Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325211
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2013

Artykuły
  Zarządzenie nr 64/2013 w sprawie określenia misji, celów i zadań w Urzędzie Miasta Kowal w 2014
  Zarządzenie nr 63/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za udostępnienie pomieszczeń w kompleksie budynków szkolnych przy ul. Piwnej 20 w Kowalu
  Zarządzenie nr 62/2013 - w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ksiag pomocniczych VAT w jednostkach budżetowych gminy
  Zarządzenie nr 61/2013 w sprawie rocznego planu kontroli zarządzej na 2014 rok w Urzędzie Miasta Kowal i jednostkach organizacyjnych gminy
  Zarządzenie nr 60/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 59/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
  Zarządzenie nr 58/2013 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kowalu".
  Zarządzenie nr 57/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych wartości poniżej 14 tys. EURO w Urzędzie Miasta Kowal dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  Zarządzenie nr 56/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 55/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty Ziółkowskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 54/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2008 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej
  Zarządzenie nr 53/2013 w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kowalu
  Zarządzenie nr 52/2013 w sprawie oragnizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Kowal
  Zarządzenie nr 51/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 50/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 49/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 48/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 47/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia
  Zarządzenie nr 46/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem świetlicy dworca autobusowego, świetlicy Puchatek i stawek za rezerwację stoisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kowalu
  Zarządzenie nr 45/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 44/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów Zespołu Szkół Samorządowych oraz ustalenia zakresu obowiązków opiekuna w trakcie realizacji dowozu i odwozu
  Zarządzenie nr 43/2013 w sprawie wynagradzania nauczycieli w roku kalendarzowym 2013
  Zarządzenie nr 42/2013 w sprawie sporządzenia spisu z natury
  Zarządzenie nr 42/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem pomieszczeń w kompleksie budynków szkolnych przy ulicy Piwnej 20 w Kowalu
  Zarządzenie nr 41/2013 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyborze komisji przetargowej.
  Zarządzenie nr 40/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 39/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania pn. dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Włocławskiej Grupy Zakupowej
  Zarządzenie nr 38/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  Zarządzenie nr 37/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 36/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 35/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 34/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 33/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 32/2013 w sprawie powierzenia Jadwidze Śpibidzie funkcji dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych
  Zarządzenie nr 31/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 30/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kowal nr XXIX/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowala na lata 2011-2034
  Zarządzenie nr 29/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 28/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  Zarządzenie nr 27/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 26/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 25/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu
  Zarządzenie nr 24/2013 w sprawie powołania przedstwicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu
  Zarządzenie nr 23/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kowala nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowala na lata 2011-2022
  Zarządzenie nr 22/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 21/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
  Zarządzenie nr 20/2013 w spawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 19/2013 w sprawie powołania komsji, która przeprowadzi czynności zniszenia dokumentu
  Zarządzenie nr 18/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 17/2013 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy
  Zarządzenie nr 16/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  Zarządzenie nr 15/2013 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych
  Zarządzenie nr 14/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kowal nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowala na lata 2011-2022
  Zarządzenie nr 13/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 12/2013 w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2012 rok
  Zarządzenie nr 11/2013 w sprawie ustalenia Zakładowego Regulaminu Premiowania
  Zarządzenie nr 10/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 9/2013 w sprawie zwrotu kosztów badania wzroku i zakupu okularów dla pracpwników biurowych pracujących przy monitorach ekranowych
  Zarządzenie nr 8/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 7/2013 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Kowal
  Zarządzenie nr 6/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenie nr 5/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie powołania komisji przetargowych
  Zarządzenie nr 2/2013 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
  Zarządzenie nr 1/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta