Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325212
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2012

Artykuły
  Zarządzenie nr 44/2012 w sprawie okreslenia misji, celów i zadań w Urzędzie Miasta Kowal w 2013 roku
  Zarządzenie nr 43/2012 w sprawie rocznego planu kontroli zarządczej na 2013 rok
  Zarządzenie nr 42/2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
  Zarządzenie nr 41/2012 w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego pracowników
  Zarządzenie nr 40/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 39/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
  Zarządzenie nr 38/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 36/2012 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu miasta na lata 2011-2022
  Zarządzenie nr 35/2012 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2013 rok
  Zarządzenie nr 34/2012 w sprawie rozformowania oraz powołania w nowych strukturach formacji obrony cywilnej na terenie miasta Kowal
  Zarządzenie nr 33/2012 w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Kowal
  Zarządzenie nr 32/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 31/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 30/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 29/2012 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne z zakresu zmiany lub zniesienia klauzuli tajności oraz okresu ochrony
  Zarządzenie nr 28/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 27/2012 w sprawie wynagradzania nauczycieli w roku kalendarzowym od 01 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
  Zarządzenie nr 26/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy
  Zarządzenie nr 25/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  Zarządzenie nr 24/2012 w sprawie wskazania systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Kowal oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
  Zarządzenie nr 23/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 22/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 21/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 20/2012 w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż przyczepy typu Orkan N-225 o numerze rejestracyjnym CWL 70 LY
  Zarządzenie nr 19/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 18/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 17/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 16/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 15/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 14/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Głowińskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 13/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Sztypka, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 12/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Czaplickiej Elżbiety, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 11/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 10/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 9/2012 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
  Zarządzenie nr 8/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 7/2012 w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2011 rok
  Zarzadzenie nr 6/2012 w sprawie art.31 ust 1 w zw. z art.43 pkt.2 i art.11 ustawy z 17 maja 1989r- Prawo geodezyjne i kartograficzne
  Zarządzenie nr 5/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Kowal
  Zarządzenie nr 4/2012 w sprawie zorganizowanego przetargu na sprzedaż samochodu
  Zarządzenie nr 3/2012 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kowala
  Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajmu
  Zarządzenie nr 1-2012 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów