Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325238
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2011

Artykuły
  Zarządzenie nr1/2011 - w sprawie udzielenia upoważnienia
  Zarządzenie nr2/2011 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr3/2011 - w sprawie powołania komisji, która przeprowadzi czynności zniszczenia dokumentu; tabeli sygnałowej "TAJFUN"
  Zarządzenie nr4/2011 - w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kowala
  Zarządzenie nr5/2011 - w sprawie powołania zespołu kontrolnego
  Zarządzenie nr6/2011 - w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie nr7/2011 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr8/2011 - w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2010 rok
  Zarządzenie nr9/2011 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr10/2011 - w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalu
  Zarządzenie nr11/2011 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowal
  Zarządzenie nr12/2011 - w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
  Zarządzenie nr13/2011 - w sprawie uchylenia zarządzenia
  Zarządzenie nr14/2011 - w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kowala
  Zarządzenie nr15/2011 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr16/2011 - w sprawie przekazania środka trwałego w postaci autobusu marki Volkswagen na rzecz Miejskiej Ochotnicznej Straży Pożarnej w Kowalu
  Zarządzenie nr17/2011 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr18/2011 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr19/2011 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr20/2011- w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kowalu
  Zarządzenie nr21/2011 - w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Kowal
  Zarządzenie nr22/2011 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr23/2011 - w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  Zarządzenie nr24/2011 - w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem świetlicy dworca autobusowego i stawek za rezerwację stoisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kowalu
  Zarządzenie nr25/2011 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marleny Skowrońskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr26/2011 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Janickiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr27/2011 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr28/2011 - w sparwie wynagrodzenia nauczycieli w roku kalendarzowym od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
  Zarządzenie nr29/2011 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr30/2011 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr31/2011 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr32/2011 - w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków dla Miasta Kowal"
  Zarządzenie nr33/2011 - w sprawie ustalenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
  Zarządzenie nr34/2011 - w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie nr35/2011 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr36/2011 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzenie nr37/2011 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr38/2011 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr39/2011 - w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadznia przetargu ustengo nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie nr40/2011 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr41/2011 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr42/2011 - w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Kowal
  Zarządzenie nr43/2011 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2012
  Zarządzenie nr44/2011 - w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu miasta na lata 2011 - 2022
  Zarządenie nr 45/2011-w sprawie uchylenia Zarządzenia
  Zarządzanie nr 46_2011 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie przeznaczenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Kowal wolnego samodzielnego lokalu mieszkalnego do zamiany na nieruchomość gruntowaną.
  Zarządzenie nr 48/2011 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji
  Zarządzenie nr 49/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy