Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Zespół Szkół Samorządowych w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
Pomoc
Statystyki


2568130
od 23 czerwca 2005
Zamówienia publiczne » Umowy w sprawach zamówień publicznych » 2011

Artykuły
  Umowa na zamówienia uzupełniające na wymianę odcinka sieci wodociągowej na fi 160 PE w ulicy Kaziemierza Wielkiego od ulicy Zamkowej do Zespołu Szkół w ilości 118 mb
  Umowa na zamówienia dodatkowe związane z przebudową sieci wodociągowej z rur azbestowych na PEHD w obrębie ulic: Piwna, Szkolna, Mickiewicza, Plac Rejtana, Matejki, Piłsudskiego, Śniadeckich, Reja, Zamkowa, Kilińskiego i Kopernika w Kowalu
  Umowa na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Miasta Kowal
  Umowa na sukcesywne dostawy cementu portlandzkiego PN-EN 197-1 - CEM II/B-M 32,5R, workowany po 25 kg na paletach, foliowany wraz z dostawą do zamawiającego i rozładunkiem
  Umowa na energię elektryczną
  Umowa na sukcesywne dostawy oleju opałowego
  Umowa na dostawę tablic informacyjnych
  Umowa na azbest
  Umowa na cement
  Umowa na piasek
  Umowa na cement
  Umowa na udzielenie kredytu
  Umowa na Przebudowę sieci wodociągowej z rur azbestowych na PEHD w obrębie ulic: Piwna, Szkolna, Mickiewicza, Plac Rejtana, Matejki, Piłsudskiego, Śniadeckich, Reja, Zamkowa, Kilińskiego i Kopernika w Kowalu
  Umowa na Budowę układu komunikacyjnego na osiedlu mieszkalnym NA Górce - II etap budowy ulicy Łokietka i części ulicy Długosza w Kowalu
  Umowa na Budowę parkingu dla parku im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu wraz z utwardzeniem placu wielozadaniowego
  Umowa na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Przebudowa sieci wodociągowej z rur azbestowych na PEHD w Kowalu"
  Umowa na Pełnienie Funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych w Kowalu
  Umowa na zakup i sukcesywne dostawy piasku naturalnego, piasku płukanego i pospółki wraz z transportem dla Gminy Miasto Kowal