Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
Pomoc
Statystyki


2866669
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta » Uchwały 2009 - 2010 » Sesja z dnia 26 lutego 2010r.

Artykuły
  Uchwała Nr XXXIV/209/10 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Kowal do Lokalnej Grupy Rybackiej: Stowarzyszenia POJERZERZE GOSTYNIŃSKIE z siedzibą w Łącku na prawach członka zywczajnego
  Uchwała Nr XXXIV/208/2010 w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
  Uchwała NR XXXIV/207/2010 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznania nagród dla nauczycieli
  Uchwała Nr XXXIV/206/10 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania pprzestrzennego części obszaru położonego pomiędzy ulicami Kołłątaja, Piwną, Dobiegniewską i Szkolną
  Uchwała Nr XXXIV/205/2010 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywannia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Kowal na rok 2010
  Uchwała Nr XXXIV/204/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Kowal za 2009rok
  Uchwała Nr XXXIV/203/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowal na lata 2010-2016
  Uchwała NR XXXIV/202/10 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kowala na lata 2010-2015
  Uchwała Nr XXXIV/201/10 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenia Gminy Miasto Kowal
  Uchwała Nr XXXIV/200/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/194/09 Rady Miejskkiej Kowala z dnia 30 grudnia 2009r.
  Uchwała Nr XXXIV/199/10 zmieniająca uchwałę nr XXXIII/195/09 Rady Miejskiej Kowala z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2010 r.
  Uchwała Nr XXXIV/198/2010 w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n."Przebudowa drogi powiatowej nr 2907 C mostki - Kowal" oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej
  Uchwała Nr XXXIV/197/2010 w sprawie skargi adw.Lecha Lepa z Kancelarii Adwokackiej w Toruniu
  Uchwała Nr XXXIV/196/2010 w sprawie skargi adw.Lecha Lepa z Kancelarii Adwokackiej w Toruniu