Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325159
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2010

Artykuły
  51/2010 - w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej
  50/2010 - w sprawie wysokości pogotowia kasowego
  49/2010 - w sprawie podwyższenia wartości rynkowej nieruchomości połozonej w Kowalu przy ulicy Bankowej, a określonej w operacie szacunkowym
  48/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2010 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu pojazdów mechanicznych i sprzętu budowlanego
  47/2010 - w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem świetlicy dworca autobudowego i stawek za rezerwację stoisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kowalu
  46/2010 - w sparwie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
  45/2010 - w sprawie wprowadzenia atryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  44/2010 - w sprawie powołania p. JAcka Domżała na stanoowisko p.o. Kierownika Zakładu Mieszkaniowej w Kowalu
  43/2010 w sprawie dnia wolnego od pracy
  42/2010w sprawie powołania Gminnego Biura spisowego dl aprzeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań 2011r. n aterenie miasta Kowal
  41/2010 w sprawie powołania lidera gminnego w związku z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i MIeszkań 2011r. na terenie miasta Kowal
  40/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta
  39/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  38/2010 w sprawie zamiany gruntów niezabudowanych
  37/2010 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu miasta na lata 2011-2014
  36/2010 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2011 rok
  35/2010 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz wyborze komisji pzretargowej
  34/2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji w Urzedzie Miasta Kowal
  33/2010 w sprawie ogłoszenia zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyborze komisji przetargowej
  32/2010 w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Gminy Miasto Kowal dla realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Kowal na rok 2010
  31/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  30/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  29/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej
  28/2010 w sprawie przeznaczenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Kowal wolnego samodzielnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze przetargu
  27/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta
  26/2010 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
  25/2010 w sprawie zorganizwania przetargu na sprzedaż AUTOSAN D - 47B CWL 01KY
  24/2010 w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż ciągnika Ursus C-360 CWL 04KX
  23/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  22/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Giergielewicz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  21/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Golon, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  20/2010
  19/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta
  18/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta
  17_2010 w sprawie zmian w budżecie miasta
  16/2010 w sprawie zamiany w Regulaminie Pracy Urzedu Miejskiego w Kowalu
  15/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  14/2010 w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla miasta Kowal i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
  13/2010 w sprawie: powołania Lidera gminy odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie spisu rolnego w 2010 roku na terenie miasta Kowal.
  12/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  11/2010 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy
  10/2010 w sprawie zmian w budżecie mmiasta
  9/2010 w sprawie ustalenia stawek wynajmu pojazdów mechanicznych i sprzętu budowlanego
  8/2010 w sprawie opracowania sprawozdzania z wykonania budżetu miasta Kowala za 2009 rok
  7/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta
  6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  5/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta
  4/2010 w sprawie wynagrodzenia nauczycieli w roku kalendarzowym od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
  3/10 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zamieszkanego zasobu Gminy
  2/2010 w sprawie ustalenia kosztów roboczogodziny koparko-ładowarki