Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325256
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2008

Artykuły
  53/2008 - w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadania pożytku publicznego
  52/2008 - w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyborze komisji przetargowej
  51/2008 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
  50/2008 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  49/2008 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  48/2008 - w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Kowala i jednostkach organizacyjnych instrukcji postępowania dotyczącej przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
  47/2008 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonch do sprzedaży
  46/2008 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  45/2008 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  44/2008 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2009 r.
  43/2008 - w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyborze komisji przetargowej
  42/2008 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  41/2008 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  40/2008 - w sprawie zmian wbudżecie miasta
  39/2008 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  38/2008 - w sprawie wysokości pogotowia kasowego
  37/2008 - w spawie ogłoszenia wykazu nieruchomości guntowych przeznaczonych do sprzedaży
  36/2008 - w sprawie zmian w budżecie miasta
  35/2008 - w sprawie budżetu miasta Kowala na 2008 r.
  34/2008 - w sprawie powołania komisji przetargowej
  33/2008 - w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyborze komisji przetargowej
  32/2008 - w sprawie budżetu miasta Kowala na 2008 r.
  31/2008 - zmieniające Zarządzenie Nr 4/02 Burmistrza Miasta Kowla z dnia 30 grudnia 2002 r.
  30/2008 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  29/2008 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  28/2008 - w sprwie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  27/2008 - w sprawie budżetu miasta Kowala na 2008 r.
  26/2008 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2008 z 15 lipca 2008 r. w sprawie wyceny, sprzedaży i powołania komisji celem zbycia drewna pochodzącego z wycinki topól
  25/2008 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  24/2008 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Bożeny Majewskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  23/2008 - w sprawie wyceny, sprzedaży i powołania komisji celem zbycia drewna pochodzącego z wycinki topól
  22/2008 - w sprawie budżetu miasta Kowala na 2008 r.
  21/2008 - w sprawie budżetu miasta Kowala na 2008 r.
  20/2008 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  19/2008 - w sprawie desygnowania do Komisji Konkursowej przedstawicieli organu prowadzącego
  18/2008 - w sprawie budżetu miasta Kowala na 2008 r.
  17/2008 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
  16/2008 - w sprawie budżetu miasta Kowala na 2008 r.
  15/2008 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika USC pełniącego obowiązki przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń woli
  14/2008 - w sprawie budżetu miasta Kowala na 2008 rok
  13/2008 - w sprawie wynagradzania nauczycieli w roku kalendarzowym od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
  12/2008 - w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kowalu
  11/2008 - w sprawie budżetu miasta Kowala na 2008 rok
  10/2008 - w sprawie budżetu miasta Kowala na 2008 rok
  9/2008 - w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalu
  8/2008 - w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2007 rok
  7/2008 - w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem świetlicy dworca autobusowego i stawek za rezerwację stoisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kowalu
  6/2008 - w sprawie zwrotu kosztu badania i zakupu okularów pracownikom biurowym pracującym przy monitorach ekranowych
  5/2008 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Kowal przeznaczonych do sprzedaży na rzecz uzytkownika wieczystego
  4/2008 - w sprawie budżetu miasta Kowala na 2008 rok wprowadzajace zmiany
  3/2008 - w sprawie budżetu miasta Kowala na 2008 rok wprowadzające zmiany
  2/2008 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  1/2008 - w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokalu użytkowego oraz wyborze komisji przetargowej