Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325136
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2007

Artykuły
  1/2007 - w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  2/2007 - w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kowalu"
  3/2007 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  4/2007 - w sprawie wydania legitymacji służbowych nauczyciela
  5/2007 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  6/2007 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  7/2007 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  8/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kowal na 2007 rok wprowadzające zmiany w planie wydatków na 2007 rok
  9/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kowal na 2007 rok wprowadzajace zmiany w planie wydatków na 2007 rok
  10/2007 - w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2006 rok
  11/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kowal na 2007 rok wprowadzające zmiany w planie dochodów i wydatków na 2007 rok
  12/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowych
  13/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kowal na 2007 rok w sprawie zaciągnięcia kredytu
  14/2007 - w sprawie wynagradzania nauczycieli w roku kalendarzowym od 01 stycznia 2007r.do 31 grudnia 2007r.
  15/2007 - w sprawie powołania zespołu do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  16/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kowal na 2007 rok wprowadzające zmiany w planie wydatków na 2007 rok
  17/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kowal na 2007r. wprowadzające zmiany
  18/2007 - w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami
  19/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kowal na 2007r. wprowadzające zmiany
  20/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  21/2007 - w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
  22/2007 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
  23/2007 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Piotra Tylickiego
  24/2007 - w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz wyborze komisji przetargowej
  25/2007 - w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
  26/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowej
  27/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu działek gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  28/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kowal na 2007r. wprowadzające zmiany
  29/2007 - w sprawie przeznaczenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Kowal wolnego samodzielnego lokalu niemieszkalnego do sprzedaży w drodze przetargu
  30/2007 - w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  31/2007 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  32/2007 - w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miasta Kowala
  33/2007 - w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyborze komisji przetargowej
  34/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego położonego w Kowalu stanowiącego własność Gminy Miasta Kowal, przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu
  35/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kowal na 2007 rok wprowadzające zmiany
  36/2007 - w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nierychomości gruntowych oraz wyborze komisji przetargowej
  37/2007 - w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego
  38/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kowal na 2007 rok wprowadzające zminay
  39/2007 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2008 rok
  40/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kowal na 2007 rok wprowadzające zmiany
  41/2007 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC znajdującego się w magazynie wg stanu na 30 listopada 2007 roku
  42/2007 - w sparwie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadania pożytku publicznego
  43/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kowal na 2007 rok wprowadzające zmiany
  44/2007 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej