Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325260
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2005

Artykuły
  Nr 1/05 w sprawie powołania Pani Lidii Borkowskiej na stanowisko pełniącej obowiązki Kierownika Biblioteki Miejskiej w Kowalu.
  Nr 2/05 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
  Nr 3/05 w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2004 rok.
  Nr 4/05 w sprawie kontroli przestrzegania zasad i trybu przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkch oświatowych, dla których organem prowadzącycm jest jednostka samorządu terytorialnego - Rada Miasta Kowala.
  Nr 5/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierowniowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu.
  Nr 6/05 w sprawie zamknięcia Urządu Miasta oraz wszystkich samorządowych zakładów i instytucji Miasta Kowal.
  Nr 7/05 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
  Nr 8/05 w sprawie przeznaczenia z zasobów mieszkanowych Gminy Miasta Kowal wolnego samodzielnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze przetargu.
  Nr 9/05 w sprawie wynagradzania nauczycieli w roku kalendarzowym 01.01.2005 do 31.12.2005.
  Nr 10/05 w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza w Urzedzie Miejskim w Kowalu.
  Nr 11/05 w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Kowalu.
  Nr 12/05 w sprawie powołania komisji przetargowych.
  Nr 13/05 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
  Nr 14/05 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz wyborze komisji przetargowej.
  Nr 15/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenie regulaminu otwartego konkursu ofert.
  Nr 16/05 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadania pożytku publicznego.
  Nr 17/05 w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Kowal.
  Nr 18/05 w sprawie ogłoszenia wykazu działek gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
  Nr 19/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  Nr 20/05 w sprawie ogłoszenia zorgaznizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz wyborze komisji przetargowej.
  Nr 21/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  Nr 22/05 w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla pracowników Urzędu Miasta i kierowników podległych jednostek orgaznizacyjnych.
  Nr 23/05 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Kowal na rok 2005.
  Nr 24/05 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na rok 2005
  Nr 25/05 w sprawie rozbudowania jednolitego wykazu akt.
  Nr 26/05 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz wyborze komisji przetargowej.
  Nr 27/05 w sprawie opracownia projektu budżetu miasta na 2006 rok.
  Nr 28/05 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2006 rok.
  Nr 29/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC zanjdującego się w magazynie wg. stanu na 30 listopada 2005.
  Nr 30/05 w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż pojazdu samochodowego.
  Nr 31/05 w sprawie powołania komisji w celu końcowego odbioru prac pn. Termomodernizacjia kompleksu budynków szkolnych Szkoły Podstawowej w Kowalu.
  Nr 32/05 w sprawie zmian w planie wydatków roku 2005.
  Nr 33/05 w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe i grunty komunalne.
  Nr 34/05 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
  Nr 35/05 w prawie przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
  Nr 36/05 w sprawie zmian w planie wydatków na rok 2005.
  Nr 37/05 w sprawie sporządzenia spisu z natury