Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325082
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2004

Artykuły
  Zarzadzenie Nr 38/2004 w sprawie wprowadzenia programów komputerowych
  Zarządzenie Nr 37/2004 w sprawie sporządzenia spisu z natury
  Zarządzenie Nr 36/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 35/2004 w sprawie opłaty za rezwerwację stanowiska handlowego na targowisku miejskim w Kowalu
  Zarządzenie Nr 34/2004 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2005 rok
  Zarządzenie Nr 33/2004 w sprawie opracowania projektu budżetu miasta na 2005 rok
  Zarządzenie Nr 32/2004 w sprawie określenia wzoru wniosku umożliwiającego udostępnienie informacji publicznej na wniosek przez Urząd Miasta Kowala
  Zarządzenie Nr 31/2004 w sprawie rozbudowania jednolitego wykazu akt
  Zarządzenie Nr 30/2004 w sprawie wynagradzania nauczycieli w roku szkolnym 2004/2005
  Zarządzenie Nr 29/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarzadzenie Nr 28/2004 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 27/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu działek gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 26/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 25/2004 w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kowalu
  Zarządzenie Nr 24/2004 w sprawie powołania komisji w celu końcowego odbioru prac pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Kowalu"
  Zarządzenie Nr 23/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 22/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wydzierażawienia
  Zarządzenie Nr 21/2004 w sprawie określenia regulaminu konkursu dla wyłonienia kondydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kowalu oraz powołania komisji konkursowej
  Zarządzenie Nr 20/2004 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu
  Zarządzenie Nr 19/2004 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 18/2004 w sprawie zasad gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kowalu
  Zarządzenie Nr 17/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu działek gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 16/2004 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzenie Nr 15/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 14/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu
  Zarządzenie Nr 13/2004 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Inspektoratu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowala Pani Agnieszce Człapińskiej
  Zarządzenie Nr 12 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 11/2004 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 10a/2004 w sprawie powołania komisji przetargowych
  Zarządzenie Nr 10/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 9/2004 w sprawie ustalenia niezbędnych środków higieny osobistej
  Zarządzenie Nr 8/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 7/2004 w sprawie opracowania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2003 rok
  Zarządzenie Nr 6/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 5/2004 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 4/2004 w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz wyborze komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 3/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 2/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchoości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 1/2004 w sprawie korzystania z oprogramowań