Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325272
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2003

Artykuły
  Zarządzenie Nr 36/2003 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w życie "Instrukcji przeprowadzania kontroli"
  Zarządzenie NR 35/2003 Burmistrza Gminy Miasta Kowala z dnia 31 grudnia 2003 r w sprawei zmian w budżecie miasta
  Zarządzenie Nr 34/2003 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Kowala z dnia 23.04.1993 r.
  Zarządzenie Nr 33/2003 Burmistrza Gminy Miasta Kowal z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie Nr 32/2003 r. Burmistrza Miasta Kowala z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Barbary Zakrzewskiej na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kowalu
  Zarządzenie NR 31/2003 Burmistrza Gminy Miasta Kowala z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie opłatę za rezerwację stanowiska handlowego na Targowisku Miejskim w Kowalu
  zarządzenie 30/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. o przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej i powołaniu komisji kontrolnej
  zarządzenie 29/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  zarządzenie 28/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  zarządzenie 27/2003 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzania procedur przetargowych udzielanych w ramach zamówień publicznych
  zarządzenie 26/2003 z dnia 20 września 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na przebudowę oświetlenia w ulicy Piłsudskiego
  zarządzenie 25/2003 z dnia 15 września w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia przetargu na sukcesywne dostawy oleju opałowego do Urzędu Miasta w Kowalu
  zarządzenie 24/2003 z dnia 15 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz wyborze komisji przetargowej
  zarządzenie 23/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  zarządzenie 22/2003 z dnia 1 września 2003 r. w sprawie powołania Kierownika Inspektoratu Edukacji i Sportu w Kowalu
  zarządzenie 21/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
  zarządzenie 20/2003 z dnia 16 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na przebudowę oświetlenia w ulicach Kazimierza Wielkiego i Kościuszki w Kowalu
  zarządzenie 19/2003 z dnia 29 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie naprawy, ocieplenia i pokrycia papą termozgrzewalną dachów na kompleksie szkolnym przy ul. Piwnej w Kowalu
  zarządzenie 18/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przy ul. Polnej w Kowalu”.
  zarządzenie 17/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu
  zarządzenie 16/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kowal
  zarządzenie 15/2003 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Reagowania
  zarządzenie 14/2003 z dnia 13 czerwca 2003 r. w z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz wyborze komisji przetargowej
  zarządzenie 13/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalu oraz powołania komisji konkursowej
  zarządzenie 12/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz wyborze komisji przetargowej
  zarządzenie 11/2003 z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji ds. referendum
  zarządzenie 10/2003 z dnia 2 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  zarządzenie 9/2003 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu uproszczonego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Polnej w Kowalu
  zarządzenie 8/2003 z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski podatników w sprawie umorzeń i odwołań opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu miasta
  zarządzenie 7/2003 z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowala za rok 2002 r.
  zarządzenie 6/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  zarządzenie 5/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wywieszenia flag na terenie miasta Kowala
  zarządzenie 4/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  zarządzenie 3/2003 z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie obniżenia opłaty za rezerwację stanowisk na Targowisku Miejskim w Kowalu
  zarządzenie 2/2003 z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  zarządzenie 1/2003 z dnia 3 lutego 2003 r. do pracowników Urzędu Miasta