Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3340684
od 23 czerwca 2005
Oświadczenia majątkowe » Pracownicy samorządowi » Rok 2004 Wersja do druku

Burmistrz Miasta Kowal Eugeniusz Gołembiewski

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Burmistrza Miasta Kowal,

11.03.2005 r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana Jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A Ja niżej podpisany Eugeniusz Gołembiewski urodzony 19.07.1959 r. w Kowalu zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Kowalu na stanowisku Burmistrza po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, póz. 715 i Nr 162 poz.1126, 2 1999 r. Nr 49.poz.A83, z 2000 r. Nr 26, póz. 306 oraz z 2002 r.Nr 113, poz. 984 i Nr 214, póz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

I. Zasoby pieniężne: • środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 5 000 PLN – małżeńska wspólnota majątkowa • środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY • papiery wartościowe: 15 000 PLN – obligacje skarbowe

II. 1. Dom o powierzchni: 140 m2 i działka o powierzchni 1857 m2, o wartości ok. 200 000 PLN, tytuł prawny: małżeńska wspólnota majątkowa 2. Mieszkanie o powierzchni 39 m2, o wartości 60 000 PLN tytuł prawny małżeńska wspólnota majątkowa, 3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY Rodzaj gospodarstwa – NIE DOTYCZY powierzchnia NIE DOTYCZY o wartości NIE DOTYCZY rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY tytuł prawny: NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód w wysokości NIE DOTYCZY

III. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: NIE DOTYCZY z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

VI. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY Osobiście: NIE DOTYCZY Wspólnie z innymi osobami: NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnęłam (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY Osobiście: NIE DOTYCZY Wspólnie z innymi osobami: NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnęłam (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

VII. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY Jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY Jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY Jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY W spółkach: NIE DOTYCZY Jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY Jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY Jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY W fundacjach: NIE DOTYCZY Jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY Jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY Jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

 

VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: wynagrodzenie ze stosunku pracy - wszystkie składniki – 79 498,65 PLN brutto, płaca netto (do ręki) - 51 204,99 PLN wynagrodzenie ze stosunku pracy żony- 28 213,22 PLN brutto oraz dochód z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej 11 559,15 PLN, z działalności wykonywanej osobiście 432,00 PLN brutto i z innych źródeł 1 485,68 PLN brutto. Całość dochodów mojej żony wynosi 41 690,05 PLN brutto. Dochody moje i mojej żony stanowią małżeńską wspólnotę majątkową

 

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 PLN (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Daewoo Lanos 1,5, rok. prod. 1999 – małżeńska wspólnota majątkowa

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 PLN, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały one udzielone (wbec kogo,w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): NIE DOTYCZY Oświadczam, że wszystkie wymienione w oświadczeniu nieruchomości oraz całość dochodów moich i mojej żony stanowią małżeńską wspólnotę majątkową.

CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ------------------------------------ Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres) ------------------------------------ ------------------------------------ Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. Kowal, 15.04.2005

 

E. Gołembiewski


Informację wytworzył: Romana Szadkowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Romana Szadkowska, Data wprowadzenia: 2006-05-30 10:22:52, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2006-05-30 10:27:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2492