Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325094
od 23 czerwca 2005
Urząd Miasta » Struktura organizacyjna » Księgowość Wersja do druku

Księgowość


Do zadań księgowości należy:

1) przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Miasta oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
2) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Miasta
3) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta,
5) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
6) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
7) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
8) rozliczanie inwentaryzacji,
9) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
11) przygotowywanie analiz z wykonania budżetu i sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań półrocznych oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowal,
12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
13) dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku od wynagrodzeń oraz podatku VAT,
14) dokonywanie rozliczeń ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych
15) naliczanie i dokonywanie wypłat diet dla radnych
16) prowadzenie windykacji należności budżetowych i Skarbu Państwa poprzez wysyłanie upomnień, składanie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych
17) współdziałanie z bankami, urzędem skarbowym i regionalną izbą obrachunkową
18) prowadzenie postępowania kontrolnego w jednostkach organizacyjnych Urzędu oraz komórkach organizacyjnych w zakresie zgodności realizacji polityki finansowej tych jednostek z przepisami ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o zamówieniach publicznych i wewnętrznymi aktami normatywnymi
19) prowadzenie kontroli sprawdzających wykonania zaleceń pokontrolnych
20) dokonywanie kontroli na zlecenie Rady oraz ewentualne uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Komisje Rewizyjną
21) sporządzanie informacji, ocen i analiz z zakresu kontroli dla potrzeb regionalnej izby obrachunkowej, Rady i Burmistrza
22) sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych oraz informacji, ocen i analiz dla potrzeb regionalnej izby obrachunkowej, Rady i Burmistrza oraz Urzędu Zamówień Publicznych
23) prowadzenie spraw związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych określonym w art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych
24) podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych na zadania inwestycyjne prowadzone przez Urząd Miasta Kowal

Informację wytworzył: Karol Bednarek, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Karol Bednarek, Data wprowadzenia: 2006-04-05 14:06:42, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2006-04-14 09:42:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1959