Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3341171
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM Wersja do druku

Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kowalu


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1.

Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu ul. Piwna 24, 87-820 Kowal zwanego dalej „Zakładem” oraz odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez ten zakład, zwanych dalej Odbiorcami, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
• odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu,
• przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku – od granicy nieruchomości,
• przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz
z zaworem za wodomierzem głównym,
• sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu,
• urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków,
• urządzenia wodociągowe – ujęcie wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,
• wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
• urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
• zbiorowe odprowadzanie ścieków – działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu,
• zbiorowe zaopatrzenie w wodę – działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu,
• taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania,
• ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki Zakładu i Odbiorcy usług warunkujące ich utrzymanie§ 2.

Zakład ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wodyi odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 3.

Granicą podziału odpowiedzialności Zakładu i Odbiorcy usług jest zawór odcinający zlokalizowany za wodomierzem głównym w przypadku przyłącza wodociągowego a w przypadku przyłącza kanalizacyjnego pierwsza studzienka licząc od strony budynku lub
w przypadku jej braku granica nieruchomości.

§ 4.

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający działalności Zakładu, w szczególności do:
1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;
2) realizacji określonych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz innych aktach prawnych, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, wymagań co do ich sposobów realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz określonych w umowie ograniczeń dotyczących ilości ścieków;
3) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
4) natychmiastowego powiadamiania Zakładu o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;
5) nie zmieniania, bez uzgodnień z Zakładem uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
6) utrzymania pomieszczeń, których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowego działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych;
7) w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy usług, jego obowiązkiem jest utrzymanie go w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej a w konsekwencji poziomu usług świadczonych przez Zakład;
8) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
9) poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujęć, w stopniu umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Zakład oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji;
10) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie o przyłączeniu do sieci;
11) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Zakładu, po okazaniu pisemnego upoważnienia podpisanego przez kierownika Zakładu wstępu na tren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów napraw urządzeń posiadanych przez Zakład, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów
z Odbiorcami usług


§ 5.

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Zakładem a Odbiorcą usług.

§ 6.

Zakład jest obowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem zawarcie umowy.

§ 7.

Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia;
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
3) praw i obowiązków stron umowy;
4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych urządzeń kanalizacyjnych;
5) dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług;
6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 8.

Umowa, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 9.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 10.
Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Zakład zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa
w § 8 i 9, jeżeli:
1) we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Zakładem;
2) zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Zakładem odnośnie ich typu;
3) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy;
4) wnioskodawca i Zakład ustalili sposób rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, potwierdzony pisemną zgodą wszystkich osób korzystających
z lokali;
5) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody w pozostałych lokalach, w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się również założenie plomb na zamkniętych zaworach, odcinających dostarczanie wody do lokalu.

§ 11.

Podpisanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, w związku z przyłączeniem do sieci, następuje po podpisaniu przez strony protokółów z prób i odbiorców wykonanych, w ramach realizacji przyłączy, prac budowlano-montażowych.
§ 12.

W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.

§ 13.

Taryfowe ceny i stawki opłat określane zgodnie z przepisami ustawy przez Zakład i zatwierdzane uchwałą Rady Miejskiej nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 14.

Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach


§ 15.

Zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zgodnie z ustawą:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków;
2) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70);
3) ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych;
4) w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie;
5) w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierz zainstalowanego na koszt odbiorcy usług;
6) jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą a odbiorcą ścieków,
z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych technologicznych.

§ 16.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. Nr 26, poz. 257):
1) odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury;
2) zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty;
3) w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu
14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 17.

Sposób rozliczeń za wodę:
• pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
• zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
• zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
jest określony w umowie zawartej pomiędzy Zakładem a Gminą.

§ 18.

Sposób rozliczeń za ścieki deszczowe wprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej ustala się w umowie zawartej pomiędzy Zakładem a podmiotem zarządzającym terenem, z którego są odprowadzane wody deszczowe.

§ 19.

Ustala się jednomiesięczny okres obrachunkowy. W uzasadnionych, określonych w umowie przypadkach opłaty od Odbiorców mogą być pobierane co dwa miesiące lub raz na kwartał.

Rozdział 5
Warunki przyłącza do sieci


§ 20.

Zakład jest obowiązany przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej oraz zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej:
1) w przypadku gdy nieruchomość odbiorcy usług usytuowana jest w miejscu dla którego, momencie realizacji przyłącza, plany rozwoju i modernizacji nie powodują wyposażenia w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, odbiorca może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu w umowie o przyłączeniu z Zakładem, warunków technicznych oraz warunków ich odpłatnego przekazania Gminie lub Zakładowi;
2) realizację budowy przyłącza do sieci wodociągowej, przyłącza do sieci kanalizacyjnej na odcinku łączącym wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy z pierwszą studzienką, licząc od strony budynku a w przypadku jej braku, od granicy nieruchomości, budowy studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się
o przyłączenie nieruchomości do sieci.
3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Zakład, a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.

§ 21.

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy
o przyłączeniu i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Zakład, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

§ 22.

1. Z wnioskiem przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym;
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa w Zakładzie wniosek o określenie warunków przyłączenia. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala Zakład.

§ 23.

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zużycia wody,
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
d) przeznaczenia wody;
3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki;
4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 24.

1. Zakład określa warunki przyłączeni
i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy
o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 20.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia;
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
b) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane ścieki,
c) wymagania dotyczące:
• miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
• miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
• jakości odprowadzanych ścieków,
• termin ważności warunków przyłączenia.

§ 25.

Umowa o przyłączenie w szczególności określa:
1) strony zawierające umowę;
2) zakres prac projektowych budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony;
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia;
4) terminy:
• zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych,
• przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza,
• przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków;
5) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie;
6) inne ustalenia, w uzasadnionych przypadkach, np. określonych w § 22 pkt 1.

§ 26.

1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych budowlano-montażowych.
2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokółach, których wzory określa zakład wodociągowo-kanalizacyjny.

Rozdział 6
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych


§ 27.

Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:
1) w Urzędzie Miasta, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:
a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin świadczenia usług;
2) w Zakładzie udostępniającym nieodpłatnie wgląd w:
a) w regulamin świadczenia usług.

Rozdział 7
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków


§ 28.

Zakład powiadamia Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty o planowanych przerwach dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości w przypadku:
• braku wody na ujęciu lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
• konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń,
• potrzeby dopływu wody do hydrantów pożarowych,
• przerw w zasilaniu energetycznych urządzeń,
• uszkodzeniu instalacji odbiorczej, grożącego niebezpieczeństwem,
Zakład zwolniony jest z tego obowiązku w przypadku przerw wywołanych awarią lub innym nagłym, nie dającym się przewidzieć zdarzeniem i to w wypadku, gdy przewidywany czas trwania przerwy wynosi nie więcej niż cztery godziny. Za skutki obniżenia poziomu jakości usług wymienionych w tym paragrafie Zakład nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 29.

W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 24 godziny Zakład winien zorganizować dostawy wody środkami obwoźnymi lub wskazać zastępcze punkty poboru wody.

Rozdział 8
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń dostawie wody i odprowadzania ścieków
§ 30.

1. Zakład zobowiązany jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług,
w szczególności gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków;
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2, Zakład niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 31.

1. Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
a) przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b) odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
c) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2. Zakład, po odcięciu dostawy wody, jest obowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu;
3. Zakład o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz
o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, zarząd gminy oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 32.

Jeżeli w wyniku nieprawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego własnością Odbiorcy powstanie zagrożenia poziomu usług świadczonych przez zakład, może ono okresowo odciąć dopływ wody lub ścieków, do czasu usunięcia przez właściciela przyłącza powstałego zagrożenia. W przypadku odcięcia dopływu wody Zakład udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

§ 33.

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie i odprowadzenie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:
1) udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw
i zakłóceń świadczeniu usług,
b) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 34.

Zakład zobowiązany jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.§ 35.

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego siedzibie zakładu oraz listem poleconym i rozpatrywane są przez kierownika zakładu.
3. Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe


§ 36.

Ze względu na zmiany uwarunkowań prawnych realizowanych usług Zakładu przygotuje i dostarczy Odbiorcom, którzy już są podłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków.

§ 37.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 38.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Kowala nr XXVIII/166/2002 z dnia 10 października 2002 r. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kowalu


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1.

Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu ul. Piwna 24, 87-820 Kowal zwanego dalej „Zakładem” oraz odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez ten zakład, zwanych dalej Odbiorcami, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
• odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu,
• przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku – od granicy nieruchomości,
• przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz
z zaworem za wodomierzem głównym,
• sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu,
• urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków,
• urządzenia wodociągowe – ujęcie wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,
• wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
• urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
• zbiorowe odprowadzanie ścieków – działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu,
• zbiorowe zaopatrzenie w wodę – działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu,
• taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania,
• ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki Zakładu i Odbiorcy usług warunkujące ich utrzymanie§ 2.

Zakład ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wodyi odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 3.

Granicą podziału odpowiedzialności Zakładu i Odbiorcy usług jest zawór odcinający zlokalizowany za wodomierzem głównym w przypadku przyłącza wodociągowego a w przypadku przyłącza kanalizacyjnego pierwsza studzienka licząc od strony budynku lub
w przypadku jej braku granica nieruchomości.

§ 4.

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający działalności Zakładu, w szczególności do:
1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;
2) realizacji określonych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz innych aktach prawnych, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, wymagań co do ich sposobów realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz określonych w umowie ograniczeń dotyczących ilości ścieków;
3) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
4) natychmiastowego powiadamiania Zakładu o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;
5) nie zmieniania, bez uzgodnień z Zakładem uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
6) utrzymania pomieszczeń, których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowego działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych;
7) w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy usług, jego obowiązkiem jest utrzymanie go w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej a w konsekwencji poziomu usług świadczonych przez Zakład;
8) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
9) poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujęć, w stopniu umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Zakład oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji;
10) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie o przyłączeniu do sieci;
11) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Zakładu, po okazaniu pisemnego upoważnienia podpisanego przez kierownika Zakładu wstępu na tren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów napraw urządzeń posiadanych przez Zakład, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów
z Odbiorcami usług


§ 5.

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Zakładem a Odbiorcą usług.

§ 6.

Zakład jest obowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem zawarcie umowy.

§ 7.

Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia;
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
3) praw i obowiązków stron umowy;
4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych urządzeń kanalizacyjnych;
5) dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług;
6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 8.

Umowa, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 9.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 10.
Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Zakład zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa
w § 8 i 9, jeżeli:
1) we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Zakładem;
2) zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Zakładem odnośnie ich typu;
3) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy;
4) wnioskodawca i Zakład ustalili sposób rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, potwierdzony pisemną zgodą wszystkich osób korzystających
z lokali;
5) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody w pozostałych lokalach, w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się również założenie plomb na zamkniętych zaworach, odcinających dostarczanie wody do lokalu.

§ 11.

Podpisanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, w związku z przyłączeniem do sieci, następuje po podpisaniu przez strony protokółów z prób i odbiorców wykonanych, w ramach realizacji przyłączy, prac budowlano-montażowych.
§ 12.

W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.

§ 13.

Taryfowe ceny i stawki opłat określane zgodnie z przepisami ustawy przez Zakład i zatwierdzane uchwałą Rady Miejskiej nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 14.

Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach


§ 15.

Zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zgodnie z ustawą:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków;
2) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70);
3) ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych;
4) w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie;
5) w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierz zainstalowanego na koszt odbiorcy usług;
6) jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą a odbiorcą ścieków,
z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych technologicznych.

§ 16.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. Nr 26, poz. 257):
1) odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury;
2) zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty;
3) w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu
14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 17.

Sposób rozliczeń za wodę:
• pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
• zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
• zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
jest określony w umowie zawartej pomiędzy Zakładem a Gminą.

§ 18.

Sposób rozliczeń za ścieki deszczowe wprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej ustala się w umowie zawartej pomiędzy Zakładem a podmiotem zarządzającym terenem, z którego są odprowadzane wody deszczowe.

§ 19.

Ustala się jednomiesięczny okres obrachunkowy. W uzasadnionych, określonych w umowie przypadkach opłaty od Odbiorców mogą być pobierane co dwa miesiące lub raz na kwartał.

Rozdział 5
Warunki przyłącza do sieci


§ 20.

Zakład jest obowiązany przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej oraz zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej:
1) w przypadku gdy nieruchomość odbiorcy usług usytuowana jest w miejscu dla którego, momencie realizacji przyłącza, plany rozwoju i modernizacji nie powodują wyposażenia w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, odbiorca może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu w umowie o przyłączeniu z Zakładem, warunków technicznych oraz warunków ich odpłatnego przekazania Gminie lub Zakładowi;
2) realizację budowy przyłącza do sieci wodociągowej, przyłącza do sieci kanalizacyjnej na odcinku łączącym wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy z pierwszą studzienką, licząc od strony budynku a w przypadku jej braku, od granicy nieruchomości, budowy studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się
o przyłączenie nieruchomości do sieci.
3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Zakład, a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.

§ 21.

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy
o przyłączeniu i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Zakład, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

§ 22.

1. Z wnioskiem przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym;
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa w Zakładzie wniosek o określenie warunków przyłączenia. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala Zakład.

§ 23.

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zużycia wody,
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
d) przeznaczenia wody;
3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki;
4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 24.

1. Zakład określa warunki przyłączeni
i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy
o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 20.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia;
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
b) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane ścieki,
c) wymagania dotyczące:
• miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
• miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
• jakości odprowadzanych ścieków,
• termin ważności warunków przyłączenia.

§ 25.

Umowa o przyłączenie w szczególności określa:
1) strony zawierające umowę;
2) zakres prac projektowych budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony;
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia;
4) terminy:
• zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych,
• przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza,
• przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków;
5) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie;
6) inne ustalenia, w uzasadnionych przypadkach, np. określonych w § 22 pkt 1.

§ 26.

1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych budowlano-montażowych.
2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokółach, których wzory określa zakład wodociągowo-kanalizacyjny.

Rozdział 6
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych


§ 27.

Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:
1) w Urzędzie Miasta, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:
a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin świadczenia usług;
2) w Zakładzie udostępniającym nieodpłatnie wgląd w:
a) w regulamin świadczenia usług.

Rozdział 7
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków


§ 28.

Zakład powiadamia Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty o planowanych przerwach dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości w przypadku:
• braku wody na ujęciu lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
• konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń,
• potrzeby dopływu wody do hydrantów pożarowych,
• przerw w zasilaniu energetycznych urządzeń,
• uszkodzeniu instalacji odbiorczej, grożącego niebezpieczeństwem,
Zakład zwolniony jest z tego obowiązku w przypadku przerw wywołanych awarią lub innym nagłym, nie dającym się przewidzieć zdarzeniem i to w wypadku, gdy przewidywany czas trwania przerwy wynosi nie więcej niż cztery godziny. Za skutki obniżenia poziomu jakości usług wymienionych w tym paragrafie Zakład nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 29.

W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 24 godziny Zakład winien zorganizować dostawy wody środkami obwoźnymi lub wskazać zastępcze punkty poboru wody.

Rozdział 8
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń dostawie wody i odprowadzania ścieków
§ 30.

1. Zakład zobowiązany jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług,
w szczególności gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków;
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2, Zakład niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 31.

1. Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
a) przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b) odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
c) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2. Zakład, po odcięciu dostawy wody, jest obowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu;
3. Zakład o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz
o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, zarząd gminy oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 32.

Jeżeli w wyniku nieprawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego własnością Odbiorcy powstanie zagrożenia poziomu usług świadczonych przez zakład, może ono okresowo odciąć dopływ wody lub ścieków, do czasu usunięcia przez właściciela przyłącza powstałego zagrożenia. W przypadku odcięcia dopływu wody Zakład udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

§ 33.

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie i odprowadzenie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:
1) udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw
i zakłóceń świadczeniu usług,
b) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 34.

Zakład zobowiązany jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.§ 35.

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego siedzibie zakładu oraz listem poleconym i rozpatrywane są przez kierownika zakładu.
3. Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe


§ 36.

Ze względu na zmiany uwarunkowań prawnych realizowanych usług Zakładu przygotuje i dostarczy Odbiorcom, którzy już są podłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków.

§ 37.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 38.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Kowala nr XXVIII/166/2002 z dnia 10 października 2002 r. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informację wytworzył: Karol Bednarek, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Karol Bednarek, Data wprowadzenia: 2006-06-06 10:23:20, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2006-06-06 10:24:15, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 7093