Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3340651
od 23 czerwca 2005
Ogłoszenia » Wybory samorządowe 2018 » Wybory samorządowe 2018

Artykuły
  Protokół z wyborów do Rady Miasta w Gminie do 20 ty. mieszkańców
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Kowal
  Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalu
  Składy komisji
  obwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania
  Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach na burmistrza
  Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
  Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców z dnia 1 października 2018
  obwieszczenie miejskiej komisji wyborczej w Kowalu
  Uchwała Nr 7_2018 w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w wyborach
  Uchwała Nr 6_2018 w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu kart do głosowania
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Skład osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Obwieszczenie o wylosowanych numerach komitetów
  Uchwała Nr 4_2018 w sprawie skreślenia kandydata na radnego
  Informacja Komisarza o losowaniu członków OKW
  Informacja o losowaniu członków do obwodowych komisji wyborczych
  Obwieszczenie o obwodzie
  Uchwał Nr XLIX_320_2018 Rady Miasta Kowal z dnia 11 września 2018
  Miejsca do plakatowania obwieszczeń
  Godziny urzędowania Miejskiej Komisji Wyborczej
  Uchwał Nr 3_2018 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki
  Uchwała Nr 2_2018 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji
  Uchwała Nr 1_2018 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji
  Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalu
  Miejska Komisja Wyborcza w Kowalu
  Komisarz_I-1_powołanie-TKW
  Komisarz_I-1_posiedzenia-TKW
  Informacja zgłaszanie losowanie KWI
  Komunikat Komisarza Wyborczegoł
  zgłoszenie do komisji - przeprowadzenia głosowania
  zgłoszenie do komisji - ustalenie wyników
  komunikat KW dot. zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
  Uchwala w sprawie powolywania obwodowych komisji wyborczych
  lustracja-informacja
  lustracja-oświadczenie
  zgłoszenie-m.gmina
  Poparcie
  Oświadczenie zgoda
  Zgłoszenie do komisji - TKW
  Uchwala w sprawie powolywania terytorialnych komisji wyborczych
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowal
  Rozporządzenie-zarządzenie wyborów 2018
  Komunikat dot. przyjmowaniu zawiadomień - Komisarz Wyborczy I
  Komunikat o liczbie mieszkańców - Komisarz Wyborczy I
  Komunikat w spr. zgłaszania kandydatów do TKW - Komisarz Wyborczy Ił
  Uchwala w sprawie powolywania terytorialnych komisji wyborczych
  Zgłoszenie do Komisji