Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3338423
od 23 czerwca 2005
Ogłoszenia » Decyzje Wersja do druku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kowal, dnia 13.10.2006r.

 

BOŚ.7625- 3/06

 

 

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48ust. 1 i 2 pkt 1, art. 53 oraz art. 56 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) oraz § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku Państwa Moniki i Krzysztofa Rojewskich, zam. ul. Kościuszki 65, 87-820 Kowal-

 

orzekam

 

ustalić następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego, dobudowie do warsztatu samochodowego budynku socjalno – biurowego oraz wiaty, budowie płyty pod podnośnik hydrauliczny, szczelnego zbiornika na ścieki komunalne, osadnika wstępnego, separatora ropopochodnych oraz szamba na ścieki przemysłowe na terenie działek nr 472 i 473 położonych przy drodze krajowej E 1 w obrębie ewidencyjnym miasta Kowal, ul. Kościuszki.

 

 I. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

1. Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w Kowalu, przy ul. Kościuszki 65, na terenie działki Nr 472 o powierzchni 0,547ha i działki Nr 473 o powierzchni 0,1153ha usytuowanej przy drodze krajowej Nr 1 (ul. Kościuszki).

Tereny wokół planowanego przedsięwzięcia stanowią grunty orne niezabudowane a najbliższy budynek mieszkalny usytuowany jest w odległości ok. 100m.

 

      Planowana inwestycja położona jest w obszarze, który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kowal. Inwestor uzyskał od Burmistrza Kowala decyzje o warunkach zabudowy Nr BD.7331-3/35/05/06 z dnia 05.01.2006r. oraz decyzję zmieniającą Nr BD.7331-16/3/35/05/06 z dnia 24.04.2006r.

 

 

   2. rodzaj realizowanego przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie budynku gospodarczego na warsztat samochodowy, w którym prowadzona będzie naprawa pojazdów samochodowych polegająca na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych m.in. naprawa silników i podzespołów, skrzyń biegów, zawieszeń, naprawa układów hamulcowych oraz wulkanizacja opon. Do budynku warsztatowego dobudowany zostanie budynek socjalno – biurowy oraz wiata. Przedsięwzięcie obejmuje także budowę płyty pod podnośnik hydrauliczny, szczelnego zbiornika na ścieki komunalne, osadnika wstępnego, separatora ropopochodnych oraz szczelnego zbiornika na ścieki przemysłowe.

 

II. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

·         Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków i zwierząt.

·         Uciążliwość przedsięwzięcia - warsztatu samochodowego winna zamknąć się w granicach władania terenem przez inwestora,

·         Naprawa samochodów winna być prowadzona przy zamkniętych drzwiach warsztatu,

·         Samochody oczekujące na naprawę winny być garażowane pod wiatą,

·         Wprowadza się zakaz sprawdzania silników na terenie otwartym,

·         Odpady winny być tymczasowo gromadzone w wydzielonych miejscach na terenie zakładu w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska,

·         Wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymaganiami ochrony środowiska. Wytworzone odpady winny zostać w maksymalnym stopniu zagospodarowana ponownie, a jeśli z przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych i ekonomicznych, odpady winny być unieszkodliwione w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska,

·         Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Kowalu, ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika wybieralnego na nieczystości płynne – szamba, w tym ścieki przemysłowe powstające w trakcie mycia części i podzespołów naprawianych pojazdów - po uprzednim oczyszczeniu ich w osadniku wstępnym i separatorze ropopochodnych typu MAK-1,5. Z chwilą wybudowania kanalizacji w ulicy Kościuszki, ścieki bytowe i przemysłowe winny być tam kierowane.

·         Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Kowalu, wody opadowe z powierzchni utwardzonych na terenie zakładu, winny być tam kierowane a do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej wody opadowe z dachów i powierzchni utwardzonych będą spływać powierzchniowo na tereny przyległe należące do inwestora.

 

III. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

1. Inwestycję należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.

2. W projekcie należy przyjąć technologię i urządzenia techniczne przyjazne środowisku a w szczególności ograniczające lub eliminujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Standardy jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, winny być dotrzymane a uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

4. Dla zapewnienia jak najmniejszego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego należy w projektowanym warsztacie samochodowym wykonać wentylację mechaniczną zapewniającą jak najwyższy wyrzut zanieczyszczeń do powietrza. W projekcie budowlanym należy uwzględnić emitor o wysokości minimum 10m bez zadaszenia.

5. W projekcie należy przewidzieć pasy zieleni o charakterze ekranującym jako element podnoszący estetykę zagospodarowania.

 

IV. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

 

 1. W trakcie realizacji inwestycji, w celu zapobieżenia awariom i zminimalizowania ich skutkom, inwestor winien zorganizować zaplecze budowy na terenie utwardzonym, zabezpieczającym przed możliwością skażenia gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne a do budowy i montażu urządzeń wykorzystywać materiały opatrzone atestem,
 2. Zagrożenie środowiska o charakterze awaryjnym związane z eksploatacją warsztatu samochodowego może nastąpić na skutek np. uszkodzenia mechanicznego zbiornika na paliwo lub płyn hamulcowy. W przypadku ich zaistnienia, tylko szybka interwencja może ograniczyć możliwość wystąpienia awarii, dlatego też należy:

- utrzymać w należytym stanie urządzenia i instalacje,

- bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- podnosić kwalifikacje pracowników zatrudnionych w warsztacie.

 

V. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

      - nie dotyczy.

 

VI. wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie zachodzi potrzeba wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ dotrzymane będą standardy jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

 

VII. okres ważności decyzji:

- ważność decyzji określa się na okres dwóch lat licząc od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

 

Postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego, dobudowie do warsztatu samochodowego budynku socjalno – biurowego oraz wiaty, budowie płyty pod podnośnik hydrauliczny, szczelnego zbiornika na ścieki komunalne, osadnika wstępnego, separatora ropopochodnych oraz szamba na ścieki przemysłowe na terenie działek nr 472 i 473 położonych przy drodze krajowej E 1 w obrębie ewidencyjnym miasta Kowal, ul. Kościuszki.

 

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 18.05.2006r.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 70 przytoczonego w/w rozporządzenia.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Miasta Kowal wystąpił pismem z dnia 18.05.2006r. znak OŚ.7632-4/89/06 do Starosty Powiatu Włocławskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Organy te wydały postanowienia:

1.       Starosta Powiatu Włocławskiego – postanowienie z dnia 29.05.2006r. znak OŚB.7633-41/06, w którym uznał za wymagalny obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowienie z dnia 19.06.2006r. znak N.NZ-42-44-11/3254/2006, w którym zajął stanowisko o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) oraz uzyskanych opinii, Burmistrz Miasta Kowal wydał postanowienie znak OŚB.7632-3/R/06 z dnia 03.07.2006r. o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Dane o tym postanowieniu zostało umieszczone w publicznie dostępnych miejscach: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w publicznej sieci telekomunikacyjnej przy wykorzystaniu elektronicznej bazy danych o dokumentach.

Wypełniając dyspozycje art. 48 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem przedmiotowej decyzji i uzyskaniu od inwestora Raportu o oddziaływaniu na środowisko zwrócono się do Starosty Powiatu Włocławskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 31.08.2006r. OŚ.7632 -3/U/06 o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia.

Starosta Włocławski postanowieniem z dnia 12.09.2006r. nr OŚB.7633-41/1/06 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 04.09.2006r. znak N.NZ-42-44-11/4947/2006 uzgodnili swoje warunki dotyczące realizacji przedsięwzięcia.

Treść uzgodnień zawarta została w rozdziale II i III sentencji niniejszej decyzji.

 

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące dokumenty:

- informacje o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,

- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Kowal,

- stanowiska organów uzgadniających,

- Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony przez mgr inż. Macieja Czaplickiego.

 

      Planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze, który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kowal. Inwestor uzyskał od Burmistrza Kowala decyzje o warunkach zabudowy Nr BD.7331-3/35/05/06 z dnia 05.01.2006r. oraz decyzję zmieniającą Nr BD.7331-16/3/35/05/06 z dnia 24.04.2006r.

 

            Na podstawie zgromadzonych dokumentów stwierdzić należy, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia polegająca na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego, dobudowie do warsztatu samochodowego budynku socjalno – biurowego oraz wiaty, budowie płyty pod podnośnik hydrauliczny, szczelnego zbiornika na ścieki komunalne, osadnika wstępnego, separatora ropopochodnych oraz szamba na ścieki przemysłowe na terenie działek nr 472 i 473 położonych przy drodze krajowej E 1 w obrębie ewidencyjnym miasta Kowal, ul. Kościuszki, nie pociągnie za sobą zagrożeń i znaczących oddziaływań na środowisko.

 

W oparciu o art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

       Pouczenie 

 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9 – art. 56 ust. 9;

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.

3. Termin, o którym mowa w ust. 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Hanna Karwowska

Insp. ds. inwestycji i budownictwa

 

Załączniki:

- Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

 

 1. Starostwo Powiatowe we Włocławku
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
 3. Monika i Krzysztof Rojewscy
 4. Maria i Mieczysław Gerc
 5. Wiesław Woźniak
 6. Zbigniew Woźniak
 7. Krzysztof Nowakowski
 8. Grzegorz Wendołowski
 9. tablica ogłoszeń Urzędu Miasta w Kowalu
 10. wykaz danych strony internetowej Urzędu Miasta
 11. a/a 

 

Załącznik do decyzji

 

Nr BOŚ.7625 – 3/06 z dnia 13.10.2006r.

środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego, dobudowie do warsztatu samochodowego budynku socjalno – biurowego oraz wiaty, budowie płyty pod podnośnik hydrauliczny, szczelnego zbiornika na ścieki komunalne, osadnika wstępnego, separatora ropopochodnych oraz szamba na ścieki przemysłowe na terenie działek nr 472 i 473 położonych przy drodze krajowej E 1 w obrębie ewidencyjnym miasta Kowal, ul. Kościuszki.

 

 

Charakterystyka planowanej inwestycji

 

1.1. lokalizacja:

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w Kowalu, przy ul. Kościuszki 65, na terenie działki Nr 472 o powierzchni 0,547ha i działki Nr 473 o powierzchni 0,1153ha usytuowanej przy drodze krajowej Nr 1 (ul. Kościuszki).

Tereny wokół planowanego przedsięwzięcia stanowią grunty orne niezabudowane a najbliższy budynek mieszkalny usytuowany jest w odległości ok. 100m.

 

      Planowana inwestycja położona jest w obszarze, który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kowal. Inwestor uzyskał od Burmistrza Kowala decyzje o warunkach zabudowy Nr BD.7331-3/35/05/06 z dnia 05.01.2006r. oraz decyzję zmieniającą Nr BD.7331-16/3/35/05/06 z dnia 24.04.2006r.

 

 

1.2. rodzaj realizowanego przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie budynku gospodarczego na warsztat samochodowy, w którym prowadzona będzie naprawa pojazdów samochodowych polegająca na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych m.in. naprawa silników i podzespołów, skrzyń biegów, zawieszeń, naprawa układów hamulcowych oraz wulkanizacja opon. Do budynku warsztatowego dobudowany zostanie budynek socjalno – biurowy oraz wiata. Przedsięwzięcie obejmuje także budowę płyty pod podnośnik hydrauliczny, szczelnego zbiornika na ścieki komunalne, osadnika wstępnego, separatora ropopochodnych oraz szczelnego zbiornika na ścieki przemysłowe.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w § 3 ust 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

 

1.3. zakres prac inwestycyjnych:

 

1.       przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na warsztat,

2.       dobudowa do warsztatu samochodowego budynku socjalno-biurowego i wiaty,

3.       budowa płyty pod podnośnik hydrauliczny,

4.       budowa szczelnego zbiornika na nieczystości płynne – szamba na ścieki bytowe i przemysłowe,

5.       budowa wstępnego osadnika i separatora ropopochodnych,

6.       utwardzenie powierzchni.

 

1.4.uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska:

 

1.4.1. Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków i zwierząt.

1.4.2.Uciążliwość przedsięwzięcia - warsztatu samochodowego winna zamknąć się w granicach władania terenem przez inwestora,

1.4.3.Naprawa samochodów winna być prowadzona przy zamkniętych drzwiach warsztatu,

1.4.4.Samochody oczekujące na naprawę winny być garażowane pod wiatą,

1.4.5.Wprowadza się zakaz sprawdzania silników na terenie otwartym,

1.4.6.Odpady winny być tymczasowo gromadzone w wydzielonych miejscach na terenie zakładu w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska,

1.4.7.Wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymaganiami ochrony środowiska. Wytworzone odpady winny zostać w maksymalnym stopniu zagospodarowana ponownie, a jeśli z przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych i ekonomicznych, odpady winny być unieszkodliwione w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska,

1.4.8.Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Kowalu, ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika wybieralnego na nieczystości płynne – szamba, w tym ścieki przemysłowe powstające w trakcie mycia części i podzespołów naprawianych pojazdów - po uprzednim oczyszczeniu ich w osadniku wstępnym i separatorze ropopochodnych typu MAK-1,5. Z chwilą wybudowania kanalizacji w ulicy Kościuszki, ścieki bytowe i przemysłowe winny być tam kierowane.

1.4.8.Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Kowalu, wody opadowe z powierzchni utwardzonych na terenie zakładu, winny być tam kierowane a do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej wody opadowe z dachów i powierzchni utwardzonych będą spływać powierzchniowo na tereny przyległe, należące do inwestora.


Informację wytworzył: Hanna Karwowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Karol Bednarek, Data wprowadzenia: 2006-10-13 11:12:30, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2008-12-02 18:11:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 8490