Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3338422
od 23 czerwca 2005
Ogłoszenia » Decyzje Wersja do druku

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kowal, dnia 02.10.2006r.

 

BOŚ.7625- 5/06

 

 

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48ust. 1 i 2 pkt 1, art. 53 oraz art. 56 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) oraz § 3 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z urzędu,

 

orzekam

 

ustalić następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków położonej w Kowalu na terenie działki nr 1139/8 przy ul. Dobiegniewskiej.

 

 I. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

1. Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

Miejska Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest na terenie działki Nr 1139/8 o powierzchni 0,5710ha, przy drodze powiatowej Kowal – Dębniaki, ul. Dobiegniewska. Działka jest własnością Gminy Miasta Kowal, jest wygrodzona i zagospodarowana zielenią niską i wysoką.

 

Tereny wokół oczyszczalni ścieków stanowią pola uprawne.

 

      Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dobiegniewską, Kołłątaja, Dobrzyńską, Polną a oczyszczalnią ścieków oraz obszaru nowego ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy Kościołem pw. św. Urszuli a ulicą M. Konopnickiej, zatwierdzonym Uchwałą nr XXV/153/2002Rady Miejskiej Kowala z dnia 25.04.2002r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 75 z dnia 26.06.2002r.).

 

 

   2. rodzaj realizowanego przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie polegające na modernizacji i rozbudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynika z potrzeby zwiększenia przepustowości obiektu, a w szczególności w aspekcie oczyszczania wód opadowych i zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na otoczenie.

Obecnie oczyszczalnia ścieków posiada przepustowość wynoszącą Qśr.d.=360m3/d.

 

 

Projektowana przepustowość oczyszczalni:

 

a/ okres bez opadów: Qdśr. = 900m3/d w tym:

                                  - wody infiltracyjne Qdśr. = 450m3/d,

                                  - ścieki Qdśr. = 450m3/d

b/ okres z opadami atmosferycznymi: Qdmax = 1350m3/d w tym:

                                  - wody infiltracyjne Qdśr  = 450m3/d

                                  - ścieki Qdśr. = 450m3/d

                                  - wody opadowe Qdśr. = 450m3/d

 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków opiera się na metodzie dwustopniowego niskoobciążonego osadu czynnego w układzie przepływowym, poprzedzona oczyszczaniem na złożach biologicznych, co wpłynie na poprawę działania komór osadu czynnego w okresie dopływu ścieków o dużym stężeniu zanieczyszczeń.

Planowane przedsięwzięcie przewiduje również przystosowanie do oczyszczania wód opadowych poprzez zainstalowanie trzykomorowego zbiornika retencyjnego, by stworzyć możliwość ich dozowania na oczyszczalnię ścieków przy zmniejszonych dopływach ścieków surowych oraz zwiększenie skuteczności działania części mechanicznej oczyszczalni poprzez usuwanie skratek w urządzeniu wielofunkcyjnym i piasku, co wpłynie na poprawę skuteczności przemywania, odwadniania i transportu odpadów bezpośrednio do pojemników.

W celu skutecznego rozdziału ścieków oczyszczonych od osadu czynnego zastosowany będzie nowy osadnik wtórny wyposażony w kurtynę przed korytem odpływowym, która zabezpieczać będzie przed przedostawaniem się zawiesiny flotującej do ścieków oczyszczonych.

Powyższa technologia oczyszczania ścieków zapewnić winna dobre wskaźniki (BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej) zanieczyszczeń na odpływie do odbiornika (rów melioracyjny i dalej do rzeki Rakutówki) nieprzekraczające dopuszczalnych norm określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

             Z terenu oczyszczalni ścieków zlikwidowane będą poletka osadowe. Osad produkowany będzie w warunkach tlenowych i nie będzie zagniwał, co zniweluje wydzielanie się przykrych zapachów. Odwodnienie osadu odbywać się będzie w pomieszczeniach zamkniętych a następnie będzie on stabilizowany i higienizowany wapnem.

 

II. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

1. Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków i zwierząt.

   2.W fazie budowy głównym zagrożeniem dla otoczenia i ludzi przebywających na terenie

      objętym inwestycją jest:

- zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z eksploatowanych pojazdów mechanicznych na placu budowy oraz składowania olejów i smarów przeznaczonych do bieżącej konserwacji tych urządzeń,

- możliwość uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego.

W celu zapobieżenia tego typu awariom i zminimalizowania ich skutków należy:

- zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed możliwością skażenia gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne,

- wszelkiego rodzaju prace ziemne wykonywać dopiero po dokładnym zlokalizowaniu istniejącego uzbrojenia terenu – należy sprawdzić, czy trasy przebiegu istniejących sieci oraz kabli nie uległy zmianom w stosunku do posiadanych przez inwestora planów sytuacyjnych- w przypadku wątpliwości, co do uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręczne wykopy sondujące,

- prace związane z ewentualnym przełożeniem, wymianą i modernizacją sieci, winny być wykonywane i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,

- do wykonywania, montażu sieci i urządzeń należy wykorzystywać materiały atestowane a rozwiązania techniczne i technologiczne konsultować z użytkownikami uzbrojenia.

3. Roboty ziemne należy ograniczyć do zakresu objętego projektem budowlanym z założoną technologią wykonywanych robót a po zakończeniu inwestycji, istniejące i sąsiadujące tereny winny być doprowadzone do stanu pierwotnego.

4. Odpady powstające przy wykonywaniu przedsięwzięcia winny być zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

III. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1. Inwestycję należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.

2. W projekcie należy przyjąć technologię i urządzenia techniczne przyjazne środowisku a w szczególności ograniczające lub eliminujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Standardy jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, winny być dotrzymane a uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

4. Sposób zagospodarowania działki, rozmieszczenie obiektów, rozwiązania projektowe i konstrukcyjne oczyszczalni winny być wkomponowane w istniejący krajobraz.

 

IV. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

 

 1. Rozbudowana i zmodernizowana komunalna oczyszczalnia ścieków będzie w odpowiedni

sposób zabezpieczona przed wystąpieniem sytuacji awaryjnych, takich jak:

a/ awaria zasilania – oczyszczalnia posiada zasilanie rezerwowe pozwalające zapobiec ewentualnym przerwom w dostawie energii elektrycznej,

b/ awarie urządzeń – zainstalowane będą urządzenia rezerwowe jak pompy, dmuchawy a prócz tego w magazynie znajdować się będą zapasowe pompy do złóż biologicznych, co umożliwi pracę oczyszczalni bez potrzeby zatrzymania całego układu technologicznego lub szybkie usunięcie awarii,

c/ awarie obiektów kubaturowych – układ technologiczny oczyszczalni jest elastyczny, co wynika z faktu, że osad jest nisko obciążony i dzięki temu istnieje możliwość chwilowego przejęcia większej ilości ścieków oraz większego obciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń bez znacznego pogorszenia jakości odpływających ścieków. Oczyszczalnia posiada dwa układy osadu czynnego I0 i II0 i w czasie poważniejszej awarii jeden z układów może być chwilowo wyłączony z pracy, bez gwałtownego pogorszenia jakości oczyszczanych ścieków.

 

V. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

      - nie dotyczy.

 

VI. wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie zachodzi potrzeba wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ dotrzymane będą standardy jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

 

 

VII. okres ważności decyzji:

- ważność decyzji określa się na okres dwóch lat licząc od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

Hanna Karwowska
Insp. ds. Budownictwa
UM Kowal

UZASADNIENIE

 

Postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kowalu na terenie działki nr 1139/8 położonej przy ul. Dobiegniewskiej.

 

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 03.07.2006r.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 72 przytoczonego w/w rozporządzenia.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Miasta Kowal wystąpił do Starosty Powiatu Włocławskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Organy te wydały postanowienia:

1.       Starosta Powiatu Włocławskiego – postanowienie z dnia 10.07.2006r. znak OŚB.7633-460/06, w którym uznał za wymagalny obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowienie z dnia 13.07.2006r. znak N.NZ-42-44-14/3706/2006, w którym zajął stanowisko o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) oraz uzyskanych opinii, Burmistrz Miasta Kowal wydał postanowienie znak OŚB.7632-5/R/06 z dnia 19.07.2006r. o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Dane o tym postanowieniu zostało umieszczone w publicznie dostępnych miejscach: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w publicznej sieci telekomunikacyjnej przy wykorzystaniu elektronicznej bazy danych o dokumentach.

Wypełniając dyspozycje art. 48 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem przedmiotowej decyzji zwrócono się do Starosty Powiatu Włocławskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 09.08.2006r. OŚ.7632 -5/U/06 o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia.

Starosta Włocławski postanowieniem z dnia 16.08.2006r. nr OŚB.7633-60/1/06 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 04.09.2006r. znak N.NZ-42-14/4747/2006 uzgodnili swoje warunki dotyczące realizacji przedsięwzięcia.

Treść uzgodnień zawarta została w rozdziale III sentencji niniejszej decyzji.

 

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące dokumenty:

- informacje o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,

- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Kowal,

- stanowiska organów uzgadniających,

- Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony przez inż. Danutę Bączalską,

-Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego z miejskiej oczyszczalni ścieków.

Dla terenu, na którym jest planowane przedsięwzięcie, istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem działka, na której ma być zlokalizowane przedsięwzięcie, oznaczona jest jako teren rozbudowy oczyszczalni ścieków, więc należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

      Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należy, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia wynika z potrzeby zwiększenia przepustowości obiektu, w szczególności zaś w aspekcie oczyszczania wód opadowych oraz zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania na otoczenie.

Modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Kowalu nie pociągnie za sobą zagrożeń i znaczących oddziaływań na środowisko i przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie miasta Kowal.

 

W oparciu o art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

       Pouczenie 

 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9 – art. 56 ust. 9;

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.

3. Termin, o którym mowa w ust. 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Załączniki:

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe we Włocławku
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
 3. „PRODLEW” Warszawa
 4. tablica ogłoszeń Urzędu Miasta w Kowalu
 5. wykaz danych strony internetowej Urzędu Miasta
 6. a/a

Załącznik do decyzji

Nr BOŚ.7625 – 5/06 z dnia 02.10.2006r.

środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kowalu na terenie działki nr 1139/8 położonej przy ul. Dobiegniewskiej.

 

 

Charakterystyka planowanej inwestycji

 

1.1. lokalizacja:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie działki nr 1139/8 na północny zachód od miasta Kowala, przy drodze powiatowej Kowal – Dębniaki.

Działka, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ma kształt trapezu, ze spadkiem w kierunku odbiornika ścieków, w zlewni rzeki Rakutówki. Ścieki oczyszczone odprowadzane są poprzez kolektor deszczowy O 1000mm przechodzące przez teren oczyszczalni do rowu melioracyjnego, który w odległości ok. 4km łączy się z rzeką Rakutówką.

 

1.2. przedmiot opracowania:

- przedmiotem opracowania jest modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków na terenie miasta Kowal, położonej na działce nr 1139/8 i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dobiegniewską, Kołłątaja, Dobrzyńską, Polną a oczyszczalnią ścieków oraz obszaru nowego ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy Kościołem pw. św. Urszuli a ulicą M. Konopnickiej, zatwierdzonym Uchwałą nr XXV/153/2002Rady Miejskiej Kowala z dnia 25.04.2002r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 75 z dnia 26.06.2002r.).

 

- cele rozbudowy i modernizacji oczyszczalni:

 

1. zapewnienie niezawodnej efektywności oczyszczania ścieków poprzez:

a/ wprowadzenie retencji ścieków i wód infiltracyjnych oraz opadowych podczas maksymalnych natężeń przepływów a następnie równomierne ich dozowanie na oczyszczalnię przy zmniejszonym napływie,

b/ zwiększenie skuteczności działania części mechanicznej oczyszczalni tj. usuwania skratek oraz piasku i tłuszczów poprzez zastosowanie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z minimalizacją ilości skratek i piasku poprzez płukanie i odwadnianie w celu spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawa,

c/ stworzenie możliwości ominięcia ciągów technologicznych w części biologicznej oczyszczalni podczas ewentualnej awarii urządzeń,

d/ wprowadzenie dwustopniowego układu osadu czynnego celem zwiększenia skuteczności redukcji zanieczyszczeń w stopniu biologicznym,

e/ wprowadzenie złóż biologicznych przed komorami osadu czynnego typu Bioclere odpornych na zmienne obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń,

f/ zwiększenie skuteczności sedymentacji zawiesiny osadu czynnego poprzez dobudowę nowego osadnika radialnego.

 1. zapewnienie przepustowości oczyszczalni pod docelowe potrzeby miasta w zakresie ilości oczyszczanych ścieków,
 2. wprowadzenie na oczyszczalni nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarki osadowej tj. odwadnianie i higienizacja odpadów,
 3. wykorzystanie urządzeń i obiektów dotychczas eksploatowanej oczyszczalni,
 4. wyposażenie obiektów oczyszczalni pod kątem nowego układu technologicznego,
 5. wymiana zużytych urządzeń oraz osprzętu na obiektach oczyszczalni,
 6. wyposażenie obiektów oczyszczalni w urządzenia redukujące odory i zanieczyszczenia gazowe,
 7. wprowadzenie do oczyszczalni układów nowoczesnej automatyki, pomiarów i sterowania.

 

 

1.3. zakres prac inwestycyjnych:

 

 1. zainstalowanie nowej kraty płaskiej,
 2. montaż sita – urządzenia wielofunkcyjnego do usuwania części stałych oraz tłuszczów wraz z systemem płukania i odwadniania skratek i piasku,
 3. adaptacja istniejącego piaskownika na komorę rozdziału ścieków przed komorą osadu czynnego I0,
 4. budowę trzykomorowego zbiornika retencyjnego na ścieki oraz wody infiltracyjne i opadowe,
 5. budowa komory rozdziału ścieków przed złożami biologicznymi,
 6. zainstalowanie złóż biologicznych typu Bioclere szt. 4,
 7. adaptacja istniejącej komory tlenowo – beztlenowej (denitryfikacyjno – nitryfikacyjnej_ na komorę osadu czynnego I0 – zainstalowanie dyfuzorów do napowietrzania drobnopęcherzykowego,
 8. opomiarowanie ilości osadu nadmiernego, ilości ścieków odprowadzonych przelewem awaryjnym do odbiornika, ilości ścieków doprowadzonych na złoża biologiczne,
 9. budowa przepompowni osadu recylkulowanego z osadnika wtórnego,
 10. budowa radialnego osadnika wtórnego,
 11. adaptacja jednego osadnika oczyszczalni OSA-3/300 na zbiornik do zagęszczania osadu nadmiernego ze złóż biologicznych, komory stabilizacji tlenowej na zagęszczacz osadu nadmiernego z komór osadu czynnego, drugiego osadnika na komorę odtleniania i likwidacje trzeciego osadnika,
 12. montaż zbiornika retencyjnego uśredniającego na osad przeznaczony do odwadniania, zlokalizowany przy pomieszczeniu instalacji odwadniania i higienizacji osadów ściekowych,
 13. budowa budynku wielofunkcyjnego pod potrzeby instalacji odwadniania osadu oraz eksploatacji oczyszczalni (dyspozytornia, szatnia, sanitariaty),
 14. instalacja prasy odwadniającej osad wraz z instalacją dozowania polielektrolitu oraz instalacją higienizacji osadów ściekowych,
 15. budowa składowiska osadów odwodnionych,
 16. renowacja i naprawa elementów stalowych i ich zabezpieczenie antykorozyjne,
 17. przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i dróg celem prawidłowego działania rozbudowanej oczyszczalni,
 18. instalacja biofiltrów oczyszczających powietrze na odprowadzeniach z wentylacji obiektów złowonnych.

 

1.4.  uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska:

 

1.4.1. Planowana inwestycja jest niezbędna w celu uporządkowania gospodarki ściekowej i osadowej na terenie całego miasta.

1.4.2. Planowana rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków pozwoli na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na grunt, wody powierzchniowe podziemne m. in. poprzez przyjmowanie i oczyszczanie wód opadowych.

1.4.3. Oczyszczalnia ścieków winna w minimalnym stopniu oddziaływać na powietrze atmosferyczne poprzez niezorganizowaną emisję gazów i związków zapachowo czynnych oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych w postaci bioaerozoli z obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków.

1.4.4. Poziom hałasu w projektowanej oczyszczalni nie powinna przekroczyć 76 dB(A) w odległości 1m od obudowy zainstalowanych dmuchaw a od pozostałych obiektów 50 dB(A) w odległości 1m od tych obiektów.

1.4.5. Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu, do którego inwersor posiada tytuł prawny.


Informację wytworzył: Hanna Karwowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Karol Bednarek, Data wprowadzenia: 2006-10-10 12:25:07, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2008-12-02 18:11:38, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1613