Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3338508
od 23 czerwca 2005
Ogłoszenia » Decyzje Wersja do druku

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kowal, dnia 05.09.2006r.

 

BOŚ.7625- 9/06

 

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48ust. 1 i 2 pkt 1, art. 53 oraz art. 56 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) oraz § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z urzędu,

 

orzekam

 

ustalić następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej z przykanalikami w pasie projektowanych dróg na Osiedlu Mieszkaniowym „Na Górce” w mieście Kowal w obrębie działek nr 1135/5, 1135/7, 1135/9, 1135/11, 1135/13, 1135/15, 1135/16, 1135/17, 1135/18, 1135/19, 1135/20, 1135/21, 1135/22, 1135/23, 1135/24, 1135/25, 1135/4, 1135/6, 1135/8, 1135/10, 1135/12, 1135/14, 1136/21, 1136/22, 1136/23, 1136/24, 1136/25, 1136/26, 1136/27, 1136/28, 1136/29, 1136/30, 1136/31, 1136/32, 1137/38, 1136/35, 1136/5, 1136/6, 1136/8, 1136/7, 1136/13, 1136/12, 1136/11, 1136/14, 1136/15, 1136/16, 1136/17, 1136/18, 1136/19, 1139/3, 1139/5, 1139/9, 1139/11, 1139/13, 1139/14, 1137/29, 1137/25, 1137/40, 1139/6, 1135/27, 2235/26, 1135/2, 1136/9, 1140/11, 1140/12, 1139/9, 1136/33, 1137/39, 1137/37, 1136/20, 1137/22, 1137/28, 1137/33, 1135/3, 1137/44, 705/6, 1137/30, 1136/10, 1136/36, 1136/37, 1136/4, 1136/3, 1138/1, 1138/2, 1136/34, 1140/7, 1140/9, 1137/41:

 

 I.      rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

1. Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na nowo budowanym osiedlu mieszkaniowym „Na Górce” usytuowane na północ od ulicy Dobiegniewskiej na terenie miasta Kowal, w obrębie działek nr 1135/5, 1135/7, 1135/9, 1135/11, 1135/13, 1135/15, 1135/16, 1135/17, 1135/18, 1135/19, 1135/20, 1135/21, 1135/22, 1135/23, 1135/24, 1135/25, 1135/4, 1135/6, 1135/8, 1135/10, 1135/12, 1135/14, 1136/21, 1136/22, 1136/23, 1136/24, 1136/25, 1136/26, 1136/27, 1136/28, 1136/29, 1136/30, 1136/31, 1136/32, 1137/38, 1136/35, 1136/5, 1136/6, 1136/8, 1136/7, 1136/13, 1136/12, 1136/11, 1136/14, 1136/15, 1136/16, 1136/17, 1136/18, 1136/19, 1139/3, 1139/5, 1139/9, 1139/11, 1139/13, 1139/14, 1137/29, 1137/25, 1137/40, 1139/6, 1135/27, 2235/26, 1135/2, 1136/9, 1140/11, 1140/12, 1139/9, 1136/33, 1137/39, 1137/37, 1136/20, 1137/22, 1137/28, 1137/33, 1135/3, 1137/44, 705/6, 1137/30, 1136/10, 1136/36, 1136/37, 1136/4, 1136/3, 1138/1, 1138/2, 1136/34, 1140/7, 1140/9, 1137/41.

      Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dobiegniewską, Kołłątaja, Dobrzyńską, Polną a oczyszczalnią ścieków oraz obszaru nowego ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy Kościołem pw. św. Urszuli a ulicą M. Konopnickiej, zatwierdzonym Uchwałą nr XXV/153/2002Rady Miejskiej Kowala z dnia 25.04.2002r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 75 z dnia 26.06.2002r.).

 

 

 

   2. rodzaj realizowanego przedsięwzięcia:

 

a)      budowa sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem jest odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej a dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Dobiegniewskiej w Kowalu. Kanał sanitarny zaprojektowano z rur PCV O 200 o wytrzymałości SN 8, łączonych na uszczelkę gumową, układanych na podsypce piaskowej grubości 15cm i obsypce 15cm. Na kolektorze sanitarnym zaprojektowano studzienki betonowe prefabrykowane o średnicy 1200mm (obustronnie i dwukrotnie zabezpieczone abizolem) z płytą nastudzienną o średnicy 1400mm, z włazem żeliwnym typu ciężkiego P-40 układanym na podkładce gumowej. Wejścia przewodów PCW do studzienek oraz połączenia między kręgami studzienek wykonane będą za uszczelkę gumową.

 

b)      Kanalizacja deszczowa ma umożliwić odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni ulic i chodników do miejskiej kanalizacji deszczowej dn 1000, przebiegającej równolegle do ulicy Dobiegniewskiej. Kanał deszczowy zaprojektowano z rur O300 PCW wytrzymałości SN 8, łączonych na uszczelkę gumową, układanych na podsypce piaskowej grubości 10cm i obsypce piaskowej o grubości 10cm. Na kolektorze deszczowym zaprojektowano studzienki betonowe prefabrykowane O 1200 z płytą nastudzienną O 1400, z włazem żeliwnym typu ciężkiego P-40 układanym na podkładce gumowej. Wejścia przewodów PCW do studzienek oraz połączenia między kręgami studzienek wykonane będą za uszczelkę gumową.

 

c)      Sieć wodociągowa projektowany odcinek włączony będzie do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Dobrzyńskiej i ul. Bł. Dominika Jędrzejewskiego. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PCW O 110 układanych na podsypce piaskowej. Przyłącza wodociągowe z rur PE O 32. Włączenie do istniejącego wodociągu odbywać się będzie przez nawiertkę 32/110/PE a w ulicy Dobrzyńskiej ze względu na bliskość istniejącego cmentarza, na długości l = 20,0m w rurze ochronnej O 200. Projektowany w ul. Dobrzyńskiej wodociąg stanowi zamknięcie pętli wodociągowej mającej na celu wyrównanie ciśnień oraz zwiększenie wydajności istniejącej w tym rejonie sieci wodociągowej.

 

II.      warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków i zwierząt.

2. Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Dopuszcza się jedynie oddziaływanie krótkotrwałe o charakterze lokalnym i wyłącznie w fazie realizacji przedsięwzięcia.

3. Roboty ziemne należy ograniczyć do zakresu objętego projektem budowlanym z założoną technologią wykonywanych robót a po zakończeniu inwestycji, istniejące i sąsiadujące tereny winny być doprowadzone do stanu pierwotnego.

4. Odpady powstające przy wykonywaniu przedsięwzięcia (kawałki rur czy niewykorzystany grunt) winny być zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. W pierwszej kolejności odpady należy poddać odzyskowi a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych czy ekonomicznych, to odpady należy przekazać do unieszkodliwienia.

 

III.      wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1. Trasy projektowanych sieci poprowadzono wzdłuż projektowanych ciągów komunikacyjnych nowego osiedla mieszkaniowego.

2. Zamierzenie inwestycyjne należy projektować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących

poszanowania występujących w obszarze obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.

3. Przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy stosować materiały, urządzenia i

technologie przyjazne środowisku.

4. Przy lokalizacji przebiegu sieci wodociągowej w odległości mniejszej niż 50m od granic

cmentarza należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie rur wodociągowych poprzez

zastosowanie rur osłonowych ochronnych O 200, zaizolowanie rur materiałem

nieprzepuszczalnym lub projektowanie rur innych niż PCW tj. stalowych ocynkowanych czy

żeliwnych.

5. Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

 

IV.      wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

     - nie dotyczy.

 

V.      wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

      - nie dotyczy.

 

VI.      wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie wymagane.

 

VII. okres ważności decyzji:

- ważność decyzji określa się na okres dwóch lat licząc od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

 

Postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej z przykanalikami dla projektowanego Osiedla Mieszkaniowego „Na Górce” w Kowalu w obrębie działek nr 1135/5, 1135/7, 1135/9, 1135/11, 1135/13, 1135/15, 1135/16, 1135/17, 1135/18, 1135/19, 1135/20, 1135/21, 1135/22, 1135/23, 1135/24, 1135/25, 1135/4, 1135/6, 1135/8, 1135/10, 1135/12, 1135/14, 1136/21, 1136/22, 1136/23, 1136/24, 1136/25, 1136/26, 1136/27, 1136/28, 1136/29, 1136/30, 1136/31, 1136/32, 1137/38, 1136/35, 1136/5, 1136/6, 1136/8, 1136/7, 1136/13, 1136/12, 1136/11, 1136/14, 1136/15, 1136/16, 1136/17, 1136/18, 1136/19, 1139/3, 1139/5, 1139/9, 1139/11, 1139/13, 1139/14, 1137/29, 1137/25, 1137/40, 1139/6, 1135/27, 2235/26, 1135/2, 1136/9, 1140/11, 1140/12, 1139/9, 1136/33, 1137/39, 1137/37, 1136/20, 1137/22, 1137/28, 1137/33, 1135/3, 1137/44, 705/6, 1137/30, 1136/10, 1136/36, 1136/37, 1136/4, 1136/3, 1138/1, 1138/2, 1136/34, 1140/7, 1140/9, 1137/41.

 

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 29.05.2006r.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a przytoczonego w/w rozporządzenia.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Miasta Kowal wystąpił do Starosty Powiatu Włocławskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Organy te wydały postanowienia:

1.       Starosta Powiatu Włocławskiego – postanowienie z dnia 05.06.2006r. znak OŚB.7633-44/06, w którym uznał za niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowienie z dnia 05.07.2006r. znak N.NZ-42-44-12/3519/2006, w którym zajął stanowisko o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) oraz uzyskanych opinii, Burmistrz Miasta Kowal wydał postanowienie znak OŚB.7331-33/10-04/05 z dnia 05.10.2005r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Dane o tym postanowieniu zostało umieszczone w publicznie dostępnych miejscach: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w publicznej sieci telekomunikacyjnej przy wykorzystaniu elektronicznej bazy danych o dokumentach.

Wypełniając dyspozycje art. 48 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem przedmiotowej decyzji zwrócono się do Starosty Powiatu Włocławskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 31.07.2006r. OŚ.7632 -9/U/06 o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia.

Starosta Włocławski postanowieniem z dnia 04.08.2006r. nr OŚB.7633-44/1/06 oraz {Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 22.08.2006r. znak N.NZ-42-12/4456/2006 uzgodnili swoje warunki dotyczące realizacji przedsięwzięcia.

Treść uzgodnień zawarta została w rozdziałach II i III sentencji niniejszej decyzji.

 

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące dokumenty:

- informacje o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,

- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Kowal,

- stanowiska organów uzgadniających.

Dla terenu, na którym jest planowane przedsięwzięcie, istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem działki, na których ma być zlokalizowane przedsięwzięcie, oznaczone są jako drogi publiczne oraz tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe. Na tej podstawie należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

      Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należy, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń i znaczących oddziaływań na środowisko. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Bezpośrednie i krótkie oddziaływanie może wystąpić jedynie w trakcie budowy, lecz nie wpłynie ono na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego. Ponadto stwierdzono, że planowana inwestycja ma na celu ograniczenie zanieczyszczeń wód podziemnych poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników oraz likwidację nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu.

 

Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji podlega badaniu w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

       Pouczenie 

 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9 – art. 56 ust. 9;

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.

3. Termin, o którym mowa w ust. 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Hanna Karwowska
Insp. ds. Budownictwa i Inwestycji
UM Kowal

 

Załączniki:

- Charakterystyka przedsięwzięcia

 

 

Otrzymują:

 

  1. Starostwo Powiatowe we Włocławku
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
  3. tablica ogłoszeń Urzędu Miasta w Kowalu
  4. wykaz danych strony internetowej Urzędu Miasta
  5. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do decyzji

Nr BOŚ.7625 – 9/06 z dnia 31.08.2006r.

środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej z przykanalikami dla projektowanego Osiedla Mieszkaniowego „Na Górce” w Kowalu.

 

1. Charakterystyka planowanej inwestycji

 

1.1.  lokalizacja:

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na nowo budowanym osiedlu mieszkaniowym „Na Górce” usytuowane na północ od ulicy Dobiegniewskiej na terenie miasta Kowal w obrębie działek nr 1135/5, 1135/7, 1135/9, 1135/11, 1135/13, 1135/15, 1135/16, 1135/17, 1135/18, 1135/19, 1135/20, 1135/21, 1135/22, 1135/23, 1135/24, 1135/25, 1135/4, 1135/6, 1135/8, 1135/10, 1135/12, 1135/14, 1136/21, 1136/22, 1136/23, 1136/24, 1136/25, 1136/26, 1136/27, 1136/28, 1136/29, 1136/30, 1136/31, 1136/32, 1137/38, 1136/35, 1136/5, 1136/6, 1136/8, 1136/7, 1136/13, 1136/12, 1136/11, 1136/14, 1136/15, 1136/16, 1136/17, 1136/18, 1136/19, 1139/3, 1139/5, 1139/9, 1139/11, 1139/13, 1139/14, 1137/29, 1137/25, 1137/40, 1139/6, 1135/27, 2235/26, 1135/2, 1136/9, 1140/11, 1140/12, 1139/9, 1136/33, 1137/39, 1137/37, 1136/20, 1137/22, 1137/28, 1137/33, 1135/3, 1137/44, 705/6, 1137/30, 1136/10, 1136/36, 1136/37, 1136/4, 1136/3, 1138/1, 1138/2, 1136/34, 1140/7, 1140/9, 1137/41.

 

1.2.  przedmiot i zakres opracowania:

- przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej z przykanalikami.

 

1.3.     zakres rzeczowy:

 

1.3.1. sieć kanalizacji sanitarnej - zadaniem sieci jest odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej a dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Dobiegniewskiej w Kowalu. Kanał sanitarny zaprojektowano z rur PCV O 200 o wytrzymałości SN 8, łączonych na uszczelkę gumową, układanych na podsypce piaskowej grubości 15cm i obsypce 15cm. Na kolektorze sanitarnym zaprojektowano studzienki betonowe prefabrykowane o średnicy 1200mm (obustronnie i dwukrotnie zabezpieczone abizolem) z płytą nastudzienną o średnicy 1400mm, z włazem żeliwnym typu ciężkiego P-40 układanym na podkładce gumowej. Wejścia przewodów PCW do studzienek oraz połączenia między kręgami studzienek wykonane będą za uszczelkę gumową.

 

1.3.2.sieć kanalizacji deszczowej umożliwi odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni ulic i chodników do miejskiej kanalizacji deszczowej dn 1000, przebiegającej równolegle do ulicy Dobiegniewskiej. Kanał deszczowy zaprojektowano z rur O300 PCW wytrzymałości SN 8, łączonych na uszczelkę gumową, układanych na podsypce piaskowej grubości 10cm i obsypce piaskowej o grubości 10cm. Na kolektorze deszczowym zaprojektowano studzienki betonowe prefabrykowane O 1200 z płytą nastudzienną O 1400, z włazem żeliwnym typu ciężkiego P-40 układanym na podkładce gumowej. Wejścia przewodów PCW do studzienek oraz połączenia między kręgami studzienek wykonane będą za uszczelkę gumową.

 

1.3.3.Sieć wodociągowa - projektowany odcinek włączony będzie do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Dobrzyńskiej i ul. Bł. Dominika Jędrzejewskiego. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PCW O 110 układanych na podsypce piaskowej. Przyłącza wodociągowe z rur PE O 32. Włączenie do istniejącego wodociągu odbywać się będzie przez nawiertkę 32/110/PE a w ulicy Dobrzyńskiej ze względu na bliskość istniejącego cmentarza, na długości l = 20,0m w rurze ochronnej O 200. Projektowany w ul. Dobrzyńskiej wodociąg stanowi zamknięcie pętli wodociągowej mającej na celu wyrównanie ciśnień oraz zwiększenie wydajności istniejącej w tym rejonie sieci wodociągowej.

 

1.4.  uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska:

 

1.4.1. Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska, gdyż znajduje się w terenie oddalonym od istniejących ujęć wód podziemnych, pozbawionym cennych gatunków flory i fauny a przy realizacji inwestycji będą zastosowane sprawdzone rozwiązania techniczne i organizacyjne.

1.4.2. Dopuszcza się krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko, które będzie miało charakter lokalny i występować będzie wyłącznie w fazie realizacji przedsięwzięcia.

1.4.3. Przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej materiały, urządzenia i technologie winny być przyjazne środowisku.

1.4.4. Przy lokalizacji przebiegu sieci wodociągowej w odległości bliższej niż 50m od granic istniejącego cmentarza należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie przewodów wodociągowych poprzez zastosowanie rur osłonowych o większej średnicy, zaizolowania przewodu wodociągowego materiałem nieprzepuszczalnym lub projektowania przewodu z rur stalowych ocynkowanych czy żeliwnych, żeliwnych wyłączeniem stosowania rur PCW.

1.4.5. Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu, do którego inwersor posiada tytuł prawny.

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Hanna Karwowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Karol Bednarek, Data wprowadzenia: 2006-09-05 12:27:01, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2008-12-02 18:11:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1478