Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3340599
od 23 czerwca 2005
Ogłoszenia » Wybory samorządowe 2018 Wersja do druku

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalu z dnia 28.09.2018r o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21października 2018 r.

Komunikat

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalu

z dnia  28.09.2018r

 

o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21października 2018 r.

 

1.      Miejska Komisja Wyborcza na podstawie art. art. 410 § 7 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)  
na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miasta w Kowalu. przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy w wyborach do sejmiku województwa i w wyborach do rad powiatów.

 

2.      Miejska  Komisja Wyborcza przyzna numery:

1)      dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego we Włocławku I

2)      dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

Miejska Komisja Wyborcza w Kowalu przyzna numery, w drodze losowania,
w dniu 1 października 2018 r. o godz.13 w siedzibie Komisji sala USC w Kowalu ul. Piwna 24.

 

3.      Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Komisji w następujący sposób:

1)       Komisja ustala, które komitety zarejestrowały swoje listy w więcej niż jednym okręgu, lecz nie spełniły warunków do otrzymania jednolitego numeru.

2)       Losowanie: do pierwszej grupy kopert będą włożone kartki z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów.

Do drugiej grupy kopert zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych.

Czynności losowania dokonają dwaj członkowie Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwy komitetów.

 

4.      Wyjęte kartki będą zszywane i stanowić one będą dokumentację losowania.

 

5.      Następnie Komisja nada w drodze losowania listom zarejestrowanym w jednym okręgu numery następujące po już nadanych. Losowanie numerów dla tej grupy list przeprowadza się jak w pkt. 3 ppkt. 2.

6.      Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół.

Przewodniczący Komisji

Klara  Kowalska


Informację wytworzył: Klara Kowalska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Struciński, Data wprowadzenia: 2018-09-28 17:08:54, Zatwierdził do publikacji: Szymon Struciński, Data publikacji 2018-09-28 17:09:17, Ostatnia zmiana: 2018-09-28 17:09:33, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 176