Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325274
od 23 czerwca 2005
Załatwianie spraw » Budownictwo Wersja do druku

A BD 01 - Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji celu publicznego

I. Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

2.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm).

3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

4.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

5.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589).

II. Wymagane dokumenty:

q  1 egzemplarz mapy zasadniczej (pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze Starostwa Powiatowego, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Św. Antoniego 49) w skali 1:500 lub 1:1000, dopuszcza się skalę 1:2000 dla inwestycji liniowych

q  1 egzemplarz kopii ww. mapy z:granicami obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać, precyzyjnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem, naniesionym projektowym zagospodarowaniem (wjazdem na teren inwestycji, planowanym budynkiem, zabudową przewidziana do rozbiórki, inne).

q  Graficzne przedstawienie zamierzenia inwestycyjnego (charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu) wraz z podaniem gabarytów projektowanych obiektów budowlanych (szerokości głębokości, wysokości itp.).

q  Dokumenty od gestorów sieci potwierdzaj?ce, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust. 1 pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), lub w przypadku braku infrastruktury technicznej umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (art. 61 ust. 5 ww. ustawy).(oryginał lub poświadczona kopia )

q  Ostateczna Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - w odniesieniu do przedsięwzięć mog?cych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mog?cych potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

q  Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

q  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (cele mieszkaniowe zwolnione z opłat).

III. Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

q  107 zł w dniu składania wniosku (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego)

q  17 zł w przypadku dołączenia do wniosku pełnomocnictwa lub upoważnienia - jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu to wnioskodawca jest zwolniony z opłaty

q  10 zł w przypadku otrzymania decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego)

q  56 zł za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego)

q  10 zł za zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego)

Opłaty należy dokonać z chwilą złożenia wniosku w kasie urzędu lub na konto Urzędu nr: 74 9557 0006 0019 8000 2000 0002

IV. Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miasta w Kowalu, ul. Piwna 24, 87-820 Kowal

Referat ds. Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pokój nr 17

Osoba do kontaktu: Aleksandra Zbonikowska, tel. (54) 284 20 23

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, po złożeniu kompletu dokumentów

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od otrzymanej decyzji należy złożyć (w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji) za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kowal do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku.

VII. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie urzędu w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 §2 kpa). Nieuzupełnienie w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wnioski powiązane:

A BD 01-01 Oświadczenie sąsiada - zgoda na budowę w granicy

A BD 01-02 Wniosek o zmianę decyzji WZ + oświadczenie stron (zgoda na zmianę)

A BD 01-03 Wniosek o przeniesienie decyzji o WZ + oświadczenie strony (zgoda na przeniesienie)

A BD 01-04 Uzupełnienie wniosku o decyzję o warunkach zabudowy/inwestycji celu publicznego

A BD 01-05 Wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego

A BD 01-06 Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

 

Załączone dokumenty
  A BD 01 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (83kB) pobierz pokaż
  A BD 01-00 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO WARUNKI ZABUDOWY (16kB) pobierz    
  A BD 01-01 Zgoda na budowę sąsiada w granicy lub przy granicy (27.5kB) pobierz pokaż
  A BD 01-02 Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (47.5kB) pobierz pokaż
  A BD 01-03 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (48.5kB) pobierz pokaż
  A BD 01-04 Uzupełnienie do wniosku o decyzję o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (36kB) pobierz pokaż
  A BD 01-05 Wniosek o zawieszenie postępowania (25.5kB) pobierz pokaż
  A BD 01-06 Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania (25.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Aleksandra Zbonikowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Aleksandra Zbonikowska, Data wprowadzenia: 2017-10-04 13:13:44, Zatwierdził do publikacji: Aleksandra Zbonikowska, Data publikacji 2017-10-04 13:52:40, Ostatnia zmiana: 2018-11-22 08:28:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 227