Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3328008
od 23 czerwca 2005
Gospodarka Odpadami » Gospodarka Odpadami Wersja do druku

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kowal

Lp.

Nr rejestrowy

data złożenia wniosku

firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Przyczyny i data odmowy  lub cofnięcie wpisu  art .68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Wykreślenie z rejestru

Uwagi

1

2

3

4

 

5

6

 

7

 

 

 

2012 r.

 

 

 

OŚB.821.1.2012

15.02.2012

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun

NIP 665 181 26 99 REGON 310033956

określenie rodzaju odbieranych odpadów stanowi załącznik nr 1

 

 

 

 

OSB.821.2.2012

4.06.2012

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp z o.o.

ul Przemysłowa 31,

09-400 Płock

NIP 774 22 33 499

REGON 610363472

KRS  0000098586

określenie rodzaju odbieranych odpadów stanowi załącznik nr 2

 

 

 

 

OSB.821.3.2012

1.10.2012

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp z o.o.

NIP 888 020 59 21 REGON 910041776

KRS 0000095781

określenie rodzaju odbieranych odpadów stanowi załącznik nr 3

 

 

 

 

OSB.821.2a.2012

30.11.2012

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp z o.o.

ul Przemysłowa 31,

09-400 Płock

NIP 774 22 33 499

REGON 610363472

KRS  0000098586

określenie rodzaju odbieranych odpadów stanowi załącznik nr 4

 

 

wniosek o rozszerzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej

 

OŚB.821.4.2012

4.12.2012

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Serwis Sp.. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

NIP 775 000 05 16

REGON 610281538

określenie rodzaju odbieranych odpadów stanowi załącznik nr 5

 

 

 

 

 

 

2013 r.

 

 

 

OŚB.7330.1.2013

14.02.2013

Zakład Gospodarki komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. Z o.o.

Baruchowo

87-821 Baruchowo

NIP 888 000 78 36

Regon 340408491

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np, herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze Inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,

16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

OŚB.7330.2.2013

22.02.2013

Zakład Gospodarki Komunalnej i „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,

NIP 888 28 63 798

Regon 340049773

Grupa odpadów

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie 9z wyłączeniem 15 01)

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 03  inne odpady komunalne

 

 

 

 

OŚB.7330.2a.2013

27.02.2013

Zakład Gospodarki Komunalnej i „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,

NIP 888 28 63 798

Regon 340049773

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np, herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze Inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,

16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

wniosek o rozszerzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej

 

OSB.7330.3.2013

22.04.2013

uzupełniony

6.05.2013

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim Ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Maz., powiat Tomaszowski, woj. Łódzkie

NIP  5272098636

Regon 012914009

15 0101 Opakowania z papieru i tektury 15 0102 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 0103 Opakowania z drewna 15 0104 Opakowania z metali 15 0105 Opakowania wielomateriałowe 15 0106 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 0107 Opakowania ze szkła 15 0109 Opakowania z tekstyliów

15 0110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.

Środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 0111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia

konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do

wycierania (np.szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15  02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16  0103 Zużyte opony

17  0101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 0102 Gruz ceglany

17 0103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 0106* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów

ceramicznychi elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 14

17 0107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów

wyposażenia inne niż wymienione w 17 0106

17 0180 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 0181 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 0182 Inne nie wymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 17 03 01* Asfalt zawierający smołę 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 17 03 03* Smoła i produkty smołowe 17 03 80 Odpadowa papa 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 17 04 02 Aluminium 17 04 03 Ołów 17 04 04 Cynk 17 04 05 Żelazo i stal 17 04 06 Cyna 17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 0410

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 02 i 17 09 03

20 0101 Papier i tektura 20 0102 Szkło

20 0108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 0110 Odzież

20 0111 Tekstylia

200113* Rozpuszczalniki

200114* Kwasy

200115* Alkalia

20 0117* Odczynniki fotograficzne

20 0119* Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 0123* Urządzenia zawierające freony 20 0125 Oleje i tłuszcze jadalne

20 0126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 0127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 0127 20 0129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 0130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 0131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 0132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133

20 0135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 0123 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 0136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121, 20 0123 i 20 01 35 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 20 0138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 0139 Tworzywa sztuczne 200140 Metale

20 0141 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 0180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0119

20 0199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

 

2003 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

OSB.7330.4.2013

5.12.2013

KOWALSKI ADAM PHU ADAM-POL  Ul. Pszczela 3/141, 09-400 Płock, woj. Mazowieckie

NIP 7741534744

Regon 146379265

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

 

 

Wykreślono na wniosek podmiotu dnia 31.03.2014r


Informację wytworzył: Paweł Lewandowski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Paweł Lewandowski, Data wprowadzenia: 2014-05-15 10:47:31, Zatwierdził do publikacji: Paweł Lewandowski, Data publikacji 2014-05-15 10:48:16, Ostatnia zmiana: 2014-05-15 10:48:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 666