Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325229
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020 Wersja do druku

Skrót strategii

-1-

1. PROCES TWORZENIA STRATEGII I JEGO UCZESTNICY.

1.1. Miejsce strategii w lokalnej Agendzie 21.

Zgodnie z art. 6 Konstytucji RP - „Rzeczypospolita Polska zapewni ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”

Zapis ustawy prawo ochrony środowiska - art. 3 pkt. 50 określają jako rozwój zrównoważony taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagospodarowania możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

1.2. Agenda 21.

Wdrożenie zasady zrównoważonego rozwoju jest niezbędnym warunkiem wypełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski.

Strategia ekologii zawiera mechanizmy wdrożeniowe, terminy realizacji zadań i koszty związane z tymi procesami.

Zasady ekorozwoju zostały określone i przyjęte na konferencji zwanej Szczytem Ziemi, która odbyła się pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku w Rio de Janerio.

Znane one są jako Agenda 21 czyli Globalny Program Działań na rzecz rozwiązywania problemów ochrony środowiska. Szczególnie ważnym zobowiązaniem wynikającym z podpisania dokumentów z Rio jest opracowanie i wdrożenie w każdej polskiej gminie lokalnego programu Agendy 21 do końca 2000 r.

Zgodnie z zaleceniami Agend 21 - metodologia opracowania strategii ekorozwoju oparta jest na szeroko wypełnionym procesie komunikacji. Proces ten polega na tym, że organizowane są warsztaty, w których uczestniczą przedstawiciele

organizacji porządkowych, lokalni liderzy, działacze społeczni, decydenci, czyli wszyscy zainteresowani rozwojem lokalnym. Tworzy się kolejno:

raport o stanie gminy/miasta – diagnozę stanu istniejącego

wizję rozwoju gminy/miasta

zasady komunikacji społecznej

Określa się problemy środowiska, cele i środki ich realizacji oraz metody monitorowania przebiegu realizacji.

Zgodnie z wymogami Agendy 21 Strategia rozwoju musi mieć szerokie społeczne poparcie.

 

-2-

1.2. Przebieg prac nad strategią.

Zarząd miasta Kowala i Gminy Kowal podjął wspólną decyzję o tworzeniu strategii rozwoju gminy i miasta Kowal, a Rada Miasta i Rada Gminy poparła tę decyzję stosownymi uchwałami o tworzeniu strategii. W założeniu obu Zarządów dokument strategiczny ma być opracowany zgodnie z zaleceniami Agendy 21 przez grupę lokalnych społecznych działaczy pod kierunkiem Elżbiety Matusiak pełniącej rolę moderatora.

Zgodnie z zaleceniami grupa uczestnicząca w tworzeniu Strategii to interdyscyplinarny zespół, którego praca pozwala na uzyskanie efektu synergii wynikającego ze sumowania się kompetencji poszczególnych członków grupy planującej. Stąd wybór uczestników był niezwykle ważnym krokiem tworzenia strategii i nadania jej społecznego charakteru.

Uspołecznienie procesu strategii polega na wypracowaniu form społecznego współdziałania w zakresie opracowania wizji, celów oraz określenia środków na jej realizację. Tylko w oparciu o własną pracę przy określeniu celów i efektów zawartych w strategii możliwe będzie pełne zrozumienie zagadnień i wdrożenie ich do realizacji.

Motywacją do działania społeczności lokalnych jest współautorstwo i współ-uczestnictwo w procesie tworzenia Strategii.

1.3. Lokalni liderzy

Merytoryczną rolę w wypracowywaniu strategii dla miasta Kowala i gminy Kowal odgrywają lokalni i miejscowi liderzy włączeni do zespołu planującego na podstawie ich cech:

reprezentatywności

posiadanego doświadczenia

wiedzy

1.4. Rola moderatora w tworzeniu strategii

Moderator to osoba z zewnątrz, kierująca zespołem merytorycznym.

Rola moderatora polega na:

kierowaniu dyskusją

porządkowaniu i strukturalizacji wypowiedzi

utrwalaniu wyników dyskusji

Dochodzenie do wyników przez zespół planujący osiągane jest drogą powszechnej zgody.

Przed rozpoczęciem całego procesu tworzenia strategii moderator sprawdził i ocenił, że informacja i wiedza potrzebna do opracowania takiego dokumentu istnieje tylko poszczególne jej elementy są nieusystematyzowane, rozproszone w różnych miejscach, instytucjach, umysłach lokalnych liderów tworzących zespół planujący.

-3-

Moderator przy budowie projektu strategii działał w trzech płaszczyznach:

merytorycznej,

metodycznej,

organizacyjnej.

Na płaszczyźnie merytorycznej zrealizowano zadania:

określono problem gminy i miasta w zakresie gospodarczym, środowiska naturalnego i społecznym

zdefiniowano silne i słabe strony oraz określono szanse i zagrożenia (analiza SWOT) oddzielnie dla gminy i oddzielnie dla miasta,

wypracowano wizję rozwoju gminy i miasta ze wskazaniem wspólnego celu nadrzędnego,

określono główne cele strategii ekorozwoju,

wskazano sposoby realizacji celów dla gminy i miasta określając założenia dla wyodrębnionych przedsięwzięć.

Na płaszczyźnie metodycznej zrealizowano zadania:

ustalono metody badań i analiz niezbędnych do stworzenia raportu o stanie gminy i miasta jako wspólnego dokumentu,

opracowano harmonogram działań i zakres tematów (gospodarcze, środowisko naturalne, społeczne),

zastosowano metodę burzy mózgów w celu pozyskania jak najobszerniejszych informacji,

wykorzystano najnowsze techniki komunikowania i aktywizowania społeczności.

Wypracowano metody opracowania strategii.

Na płaszczyźnie organizacyjnej zrealizowano następujące zadania.

wyłoniono grupę liderów ,

przeprowadzono warsztaty,

podzielono grupę liderów na trzy zespoły planistyczne wg zainteresowań i kompetencji uczestników,

zdefiniowano główne obszary problemowe i powołano zespoły celem ich dokładnych analiz.

Wybór optymalnych i najlepszych rozwiązań dla gminy i miasta umożliwiły warsztaty (wspólna praca całego zespołu i zespołów problemowych) oraz konsultacje.

Strategia budowana wg tych metod zapewniła aktywny udział władz miasta i gminy, radnych i pracowników Urzędów Miasta i Gminy przedstawicieli lokalnych i ponadlokalnych instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i znacznej grupy rolników.

 

-4-

2. PROCES BUDOWY STRATEGII MIASTA KOWALA I GMINY KOWAL.

2.1. Organizacja pracy

Prace nad strategią rozpoczęto analizą prac planistycznych wykonanych przez młodzież ze szkoły podstawowej na temat „Miasto moich marzeń.”

Pozwoliło to wstępnie określić oczekiwania społecznej grupy wiekowej lokalnej społeczności dla której strategii jest budowana.

Pierwsze warsztaty odbyły się w dniu w Remizie Strażackiej w Kowalu. Zarząd Miasta i Zarząd Gminy Kowal zaprosił do współpracy w formie pisemnego zaproszenia ok. 80 osób. W warsztatach uczestniczyły 72 osoby w tym 22 osoby aktywnie (udział w dyskusji).

Byli to:

radni miasta Kowala,

radni gminy Kowal,

duchowni parafii,

dyrektorzy szkół, lekarze, nauczyciele,

właściciele lub kierownicy jednostek,

działacze społeczni,

urzędnicy,

rolnicy.

Uczestnicy warsztatu zapoznani zostali z zasadami oraz ideą ekorozwoju zgodną z zaleceniami Agendy 21.

Otworzono dyskusję dotyczącą problemów środowiskowych miasta i gminy.

Zajęcia interaktywne polegały na pracy całego zespołu i zastosowań metody burzy mózgów. Efektem tej pracy jest stworzona lista problemów cząstkowych dotykających społeczność miasta i gminy. W trakcie warsztatów rozdano ankiety, które uczestnicy na zasadach dobrowolności wypełnili. Do dalszych prac zgłosiły swój akces 22 osoby, które zostały podzielone na zespoły problemowe.

W dniu roku odbyły się II warsztaty poświęcone tematyce ekorozwoju miasta Kowala i gminy Kowal. Uczestniczyły 22 osoby, omówiono wyniki Sesji Inauguracyjnej czyli I warsztatów:

omówiono problemy środowiskowe,

omówiono ankiety,

zapoznano uczestników z zasadami tworzenia analizy SWOT,

opracowano wstępną analizę SWOT oddzielnie dla miasta Kowala, oddzielnie dla gminy Kowal,

określono problem wiodący.

„Pauperyzacja (zubożenie) mieszkańców miasta i gminy Kowal”

-5-

Uzgodniono, że dalsze prace problemowe będą odbywały się w zespołach. Rozdano kolejne materiały do pracy w zespołach w trzech obszarach działań problemowych:

zespół ds. infrastruktury gospodarczej rolnictwa,

zespół ds. infrastruktury społecznej,

zespół ds.. ochrony środowiska.

W dniu 22 stycznia 2002 roku odbyły się III warsztaty poświęcone tematyce ekorozwoju gminy Kowal i miasta Kowala. Uczestniczyło: 18 osób

omówiono wyniki analiz SWOT opracowane w zespołach problemowych,

dokonano analizy ankiet z wyszczególnieniem celów kierunkowych dla poszczególnych obszarów,

określono cel nadrzędny strategii.

„Rozwój miasta Kowala i gminy Kowal zapewniający szybki wzrost jakości życia mieszkańców oparty na racjonalnej i efektywnej gospodarce zasobami środowiska.”

2.2. Strategiczny kierunek rozwoju miasta Kowala i gminy Kowal.

Miasto Kowal i Gmina Kowal położona jest w województwie kujawsko-pomorskim powiecie włocławskim.

 

2.3. Wizja przyszłości i cele kierunkowe rozwoju.

Jeżeli przyjąć, że celem ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest zapewnienie ludziom możliwie najwyższego poziomu życia to wizja przyszłości i postawienie celu nadrzędnego musi uwzględniać realizację celu głównego i celów kierunkowych.

SZCZEGÓŁOWA WIZJA GMINY KOWAL I MIASTA KOWAL

Zespół ds. infrastruktury gospodarczej i rolnictwa

Rozwinięta infrastruktura techniczna

Rozwój nowych dziedzin gospodarczych, agroturystyki i agrobiznesu

Szeroka oferta usług rzemieślniczych w tym zanikających zawodów

Rozwój przetwórstwa owocowo-warzywnego

Produkcja żywności ekologicznej

Prawidłowo rozwinięta sieć melioracyjna

Dobry stan dróg

Dobrze rozwinięta sieć skupu produktów rolnych

Otwartość na inwestycje polskie i zagraniczne

Rentowne gospodarstwa rolne

Budowa obwodnicy drogi krajowej Nr 1

Cel kierunkowy główny:

„Zapewnienie mieszkańcom miejsc pracy i dochodów pozwalających na oczekiwany w odczuciu społecznym poziom życia”

Zespół ds. infrastruktury społecznej.

Wysoki standard życia mieszkańców i zdrowy styl

Mieszkańcy objęci pełnym zakresem usług medycznych

Szkoły zapewniają wysoki poziom nauczania

Niski poziom bezrobocia

Bogate życie kulturowe i sportowe (budowa hali sportowej)

Program opieki dla osób starszych (dom dziennej opieki)

Walka z programami patologii i przestępstw (zapewnienie poziomu bezpieczeństwa)

Bezpieczny układ komunikacyjny, kształtujący wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy

Nowoczesny system zarządzania zapewniający poziom finansów

Rozwijająca się współpraca z gminami ościennymi na poziomie różnych dziedzin życia gospodarczego

Rozwój organizacji pozarządowych

Integrowanie lokalnej społeczności

Cel kierunkowy główny

„Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji z zapewnieniem perspektyw i szans rozwoju na przyszłość dla następnych pokoleń.”

Zespół ds. ochrony środowiska

Miasto i gmina objęte programem selektywnej zbiórki odpadów i ich zagospodarowania zgodnie z wymogami Unii Europejskiej

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zmodernizowane ekologiczne systemy ogrzewania domów

Termo modernizacja obiektów publicznych (szkół, ośrodek zdrowia...)

Estetyczne otoczenie wokół zagród

Wykorzystanie położenia w granicach GWPK dla rozwoju funkcji rekreacyjnych

Produkcja żywności ekologicznej

uporządkowanie i zagospodarowanie parków (parków wiejskich)

objęcie ochroną obiektów zabytkowych o walorach lokalnych

-7-

wysoka estetyka miasta i gminy

zwiększenie lesistości gminy

Cel kierunkowy główny

„Zachowanie naturalnego środowiska dla przyszłych pokoleń, prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami zmierzające do odnowy poszczególnych elementów środowiska i efektywnego ich wykorzystania.”

-8-

 

3. ANALIZA

Analiza SWOT to angielski skrót pochodzący od nazwy:

Stranghts – siły

Weaknesses – słabości

Oportunities – możliwości

Threats – zagrożenia

Analiza SWOT została opracowana wstępnie na II warsztatach oraz dopracowana na zajęciach zespołów problemowych.

W czasie trwania warsztatów zdecydowano, że silne i słabe strony miasta i gminy nie są wspólne, dlatego opracowano odrębne analizy dla miasta i odrębne dla gminy.

W analizie uwzględniono wyniki Raportu o stanie Miasta i Gminy Kowal zawarte w podsumowaniu każdego rozdziału.

3.1. ANALIZA SWOT DLA MIASTA KOWALA.

Silne strony.

Dobre położenie geograficzne (centrum Polski przy głównych szlakach komunikacyjnych drogowym i kolejowym i w zasięgu dużych aglomeracji miejskich Włocławek, Płock, Łódź

Dobrze rozwinięta baza edukacyjna na poziomie kształcenia gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i zawodowego

Szansa na wykształcone młode społeczeństwo (bliskość szkolnictwa wyższego (Włocławek, Łódź, Płock, Toruń odległość do 100 km)

Dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna w zakresie utylizacji ścieków i odpadów komunalnych (Miejska Oczyszczalnia Ścieków i Wysypisko Odpadów Komunalnych) dróg miejskich

Bogata oferta inwestycyjna terenów wolnych od zabudowy wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Baza usługowa dla rozwijającej się na terenie gminy Kowal turystyki (sklepy, gastronomia, jarmarki, imprezy okolicznościowe)

Duży potencjał zaangażowania działaczy społecznych

Możliwość rozwoju przetwórstwa drzewnego w związku z łatwością pozyskania surowca

Dobry stan środowiska naturalnego związany istniejącą oczyszczalnię ścieków, efektywną utylizację odpadów komunalnych proekologiczną gospodarką cieplną, brakiem zakładów zanieczyszczających środowisko

Dobre warunki do wypoczynku aktywnego (stadion sportowy) i biernego (park miejski)

-9-

Wysoki poziom opieki medycznej w niepublicznych ośrodkach zdrowia (bliski dostęp do specjalistycznej opieki medycznej we Włocławku i podstacja pogotowia ratunkowego we Włocławku)

Dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna zarówno stacjonarna jak i komórkowa (bezprzewodowa GSM)

Wysoki poziom stanu bezpieczeństwa publicznego

Bardzo dobry poziom obsługi bankowej w zakresie usług tradycyjnych.

Liczne obiekty o walorach poznawczych i kulturowych (zabytki, rzeźba terenu).

Słabe strony

Niedobór nowych miejsc pracy , utrzymujące się bezrobocie

Słaba zdolność nabywcza produkcji i usług przez mieszkańców

Wysoki odsetek mieszkańców miasta związany z rolnictwem i tradycyjną produkcją rolną.

Brak inwestorów strategicznych stymulujących rynek pracy.

Brak grup producenckich i nowoczesnej spółdzielczości

Ograniczenia zwiększenia poboru mocy (brak możliwości inwestycji energochłonnych)

Obciążenia budżetu miasta nowymi zadaniami zwłaszcza na pomoc społeczną i walkę z bezrobociem

Słaby rozwój przedsiębiorczości działających poza rolnictwem

Średnio mała powierzchnia gospodarstw rolnych i duża ilość osób zatrudnionych w rolnictwie

Słabe przygotowanie zawodowe rolników i niskie wykształcenie

Niska opłacalność produkcji rolnej

Niskie wykształcenie bezrobotnych

Wysoka klasa bonitacji gleb w kierunku m. Włocławka jest poważnym progiem rozwoju budownictwa mieszkalnego.

Brak szybkiej i częstej komunikacji miejskiej z położonym ok. 15 km miastem Włocławkiem

Niewystarczający poziom zwodociągowania miasta i przestarzałe systemy kolektorów wodociągowych wymagające ciągłych remontów

Mała mobilność mieszkańców Kowala w poszukiwaniu nowych miejsc pracy.

Szanse

Rozwój budownictwa jednorodzinnego na terenach wskazanych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”

Rozwój przetwórstwa, produkcji i usług poprzez stworzenie bazy terenów inwestycyjnych i konkurencyjne podatki

Pozyskanie ludzi bogatych i wykształconych dzięki zachętom do budownictwa jednorodzinnego (oferta terenów inwestycyjnych, bogata infrastruktura techniczna, konkurencyjne podatki od nieruchomości)

-10-

Dynamiczne rozwijające się wokół budownictwo letniskowe i ciągle rozwijający się popyt na usługi związane z obsługą turystyki

Restrukturyzacja produkcji rolnej i możliwość utworzenia dobrej bazy dla grup producenckich

Rozwój współpracy z ościenną gminą Kowal w zakresie inicjatyw komunalnych, gospodarczych i edukacyjnych

Budowa autostrady A1 przyczyni się do wykluczenia ruchu tranzytowego zwłaszcza ciężkich samochodów ciężarowych z miasta

Zagrożenia

Patologie społeczne z dużych aglomeracji miejskich zwłaszcza w okresie letnim w związku z dużą ilością przyjezdnych turystów

Ciągłe zagrożenia wzrostem bezrobocia i agresywny stosunek podatkowy niesprzyjający rozwojowi małego biznesu

Wysoka konkurencja sąsiednich gmin w pozyskiwaniu inwestorów

Odpływ młodzieży i wykształconej kadry w poszukiwaniu atrakcyjnych wyników pracy i zamieszkania (do dużych aglomeracji)

Zbyt duże obciążenie dla samorządu ze strony Państwa powodują zaniżenie budżetu miasta

Tworzenie ekonomicznych barier edukacyjnych (odpłatne szkolnictwo wyższe)

Uciążliwość drogi krajowej Nr 1 przechodzącej przez centrum miasta (zanieczyszczenie komunikacyjne, hałas, wypadki i kolizje drogowe)

Budowa autostrady A1 poza granicami miasta oddali możliwość budowy obwodnicy miejskiej ze środków budżetu Państwa


-11-

3.2. ANALIZA SWOT DLA GMINY KOWAL

Silne strony

Dobre położenie geograficzne w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych północ-południe - droga Nr 1 i wschód-zachód droga Nr2 położona ok. 40 km od Kowala

Relatywnie niewielka odległość od Warszawy, Łodzi, Torunia, Włocławka i silny ośrodków gospodarczych, naukowych oraz dużych rynków zbytu dóbr i usług

Bardzo dobry stan środowiska przyrodniczego brak inwestycji agresywnych dla środowiska.

Bogate zasoby przyrodnicze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

Plany budowy autostrady A-1 (możliwość powstania dodatkowych miejsc pracy przy budowie, utrzymaniu i obsłudze ruchu)

Planowany zjazd i wjazd na autostradę na terenie gminy w miejscowości Bogusławice stwarza możliwość rozwoju lokalnego dla baz, składów, hurtowni i gastronomii

Dobre warunki dla rozwoju alternatywnych funkcji rozwoju poza rolnictwem tj. turystyki i agroturystyki i agrobiznesu (lasy, jeziora, kompleksy wypoczynkowe)

Dobrze rozwinięta opieka medyczna na wysokim poziomie podstawowa opieka medyczna w niepublicznych ośrodkach zdrowia w Kowalu

Niski stan zagrożenia bezpieczeństwa publicznego

Na dobrym poziomie rozwinięta gospodarka odpadami komunalnymi (gminne wysypisko odpadów komunalnych)

Wysoka klasa gruntów i ich rolnicza przydatność stymuluje rozwój nowoczesnej bazy rolniczej i zaplecza przetwórstwa owocowo-warzywnego o charakterze rolnictwa ekologicznego zgodnie z oczekiwaniami Unii Europejskiej.

Rezerwa terenów pod działalność inwestycyjną mieszkaniową, usługową i produkcyjną wskazana w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowal.”

Łatwa dostępność usług bankowych w ich tradycyjnym zakresie.

Słabe strony

Wysokie bezrobocie i niski poziom wykształcenia bezrobotnych

Niski popyt wewnętrzny wynikający z niskiego poziomu wynagrodzeń i wysokiego bezrobocia (brak pieniędzy na rynku)

Niezadawalający stan dróg lokalnych na terenie gminy (brak chodników)

Brak globalnych rozwiązań utylizacji ścieków zwłaszcza na terenie przeznaczonych pod rozwój turystyki lub już wykorzystanych pod tę funkcję (brak gminnej oczyszczalni ścieków) z siecią kanalizacyjną obsługującą tereny zurbanizowane.

-12-

Mała ilość miejsc pracy poza rolnictwem

Niskie wpływy budżetowe i coraz większe obciążenia związane z oczeki-waniami społecznymi i obowiązkami wobec państwa

Tradycyjna struktura produkcji rolnej i niska jej opłacalność

Brak jednej bazy dla szkolnictwa na poziomie kształcenia gimnazjalnego i utrudnienie związane z koniecznością organizacji komunikacji szkolnej (koszty obciążające budżet gminy)

Niedorozwój sektora usług zarówno usług dla ludności jak i usług okołobiznesowych na rzecz produkcji rolnej

Szanse

Rozwój budownictwa jednorodzinnego o charakterze rezydencyjnym na terenach o bogatych walorach przyrodniczych i łatwej dostępności komunikacyjnej

Rozwój funkcji turystycznej i związanego z tym rynku zbytu na produkty czyste ekologicznie, zdrową żywność

Planowana budowa autostrady A-1 zwraca uwagę licznych inwestorów na możliwość i atrakcyjność inwestowania przy zjeździe i wjeździe na autostradę

Wysoki udział gleb o najwyższej klasie przydatności dla rolnictwa stwarza możliwość rozwoju bazy surowcowej dla grup producenckich

Nowe tereny hodowli zwierząt do tej pory nie hodowanych w Polsce np. strusi

Bogata baza surowca drzewnego i jego dostępność może wpłynąć na rozwój przemysłu drzewnego, zapotrzebowanie na konstrukcje drewniane, węgiel drzewny

Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków na terenach zagospodarowanych (Grabkowo, Gołaszewo) wdrażanie programu małych oczyszczalni przydomowych

Zagrożenia

Patologie społeczne z miasta i w okresie letnim w związku z dużą ilością osób przyjezdnych.

Emigracja młodzieży i ludzi wykształconych w poszukiwaniu rynku pracy i lepszych perspektyw życia

Brak ochrony rodzinnej produkcji i usług (supermarket 15 km od Kowala we Włocławku)

Wzrastające bezrobocie i coraz gorsze warunki utrzymania rodzin z pracy w rolnictwie

Brak kanalizacji na terenach urbanistycznych zwłaszcza turystycznych zagraża jakości wód powierzchniowych.

 

-13-

4. PROBLEMY, CELE EKOROZWOJU. PLAN DZIAŁAŃ I REALIZACJI STRATEGII.

4.1. Problemy organizacyjne rozwoju miasta i gminy.

Celem działań związanych z opracowaniem strategii zgodnie z założeniami Agendy 21 jest rozpoznanie problemów nurtujących gminę i miasto Kowal, a następnie określenie listy celów szczegółowych których realizacja ma te problemy wyeliminować.

Na pierwszych warsztatach określono cechy i zasady jakie powinny posiadać problemy zgłoszone przez uczestników warsztatów.

Ustalono, że problemy powinny:

odnosić się do stanu istniejącego

negatywnie oddziaływać na środowisko (szeroko pojęte)

- posiadać wartości stymulujące postawie celów strategii

Problemy zebrano w jedną listę niezależnie jakich dotyczyły zagadnień bez określenia ich ważności. Kolejność na liście nie miała wpływu na skalę ważności problemu.

Następnie w zależności od tematyki podzielono je na obszary problemowe i przekazano do analizy i dalszych przemyśleń wyłonionym zespołom:

Zespół ds. ochrony środowiska

Zespół infrastruktury społecznej

Zespół infrastruktury gospodarczej i rolnictwa

4.2. Obszar Środowiska Naturalnego

Główny cel kierunkowy - Zachowanie naturalnego środowiska dla przyszłych pokoleń, prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami zmierzającej do odnowy poszczególnych elementów środowiska i efektywnego ich wykorzystywania.

Stan środowiska naturalnego jest jednym z podstawowych kierunkowych elementów, które mają decydujący wpływ na jakość życia mieszkańców. Właściwe relacje między człowiekiem a przyrodą, ochrona naturalnych zasobów środowiska, zapewnienie różnorodności biologicznej umożliwia trwały i zrównoważony rozwój. Miasto i gmina Kowal to system ekologiczny, który pobiera zasoby, a wytwarza produkty i odpady. Dlatego zarządzanie powinno kontrolować przepływ zasobów zgodny z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju. W związku z powyższym zgodnie z założeniami Agendy 21 rozwój gospodarczy nie może być w sprzeczności z dbałością o środowisko.

W interesie obywateli, decyzje w sprawach rozwoju należy podejmować z ostrożnością, tak aby nie marnować na próżno nieodnawialnych zasobów.

-14-

Miasto posiada 12,3 km sieci kanalizacyjnej podłączonej do istniejącej oczyszczalni ścieków. W gminie funkcjonuje jedna lokalna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rakutowie z siecią kanalizacyjną długości 10,2 km i 20 gospodarstw posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Miasto i Gmina posiada wysypisko odpadów komunalnych zlokalizowane we wsi Przydatki Gołaszewskie. Składowisko wyposażone jest w sieć piezometrów umożliwiających ocenę jego wpływu na środowisko zwłaszcza na wody podziemne.

Na terenie gminy i miasta nie jest prowadzona segregacja odpadów.

Ani gmina, ani miasto Kowal nie są podłączone do sieci gazowej mimo, że został opracowany dla nich program gazyfikacji. Przeważają więc tradycyjne metody ogrzewania budynków opalanie węglem, tylko nowe budownictwo jednorodzinne posiada systemy olejowe. Ten sposób ogrzewania znajduje zastosowanie w obiektach publicznych i sukcesywnie stare instalacje i piece węglowe zastępowane są ogrzewaniem olejowym. Piece centralnego ogrzewania często wykorzystuje się do spalania odpadów domowych (butelek z tworzyw sztucznych, opakowań w tym opakowań po środkach ochrony roślin, czy nawozach) tworząc trudne, długo oddziaływujące zanieczyszczenia środowiska.

Rabunkowa gospodarka leśna powoduje zniszczenia ekosystemu leśnego i ogranicza bioróżnorodność. Procesy te dotykają lasy prywatne, poza wspólnotą leśną. Szczególnie duże przekształcenia w środowisku przyrodniczym zauważono na obszarach o dużych walorach turystycznych tj. nad jeziorami (Lubiechowskim, Krzewent). Spod kontroli wymyka się tam gospodarka odpadami, ściekami oraz nadmierna antropopresja zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

W trakcie warsztatów zespołu ds. ochrony środowiska zostały wypracowane i określone problemy dotyczące tego obszaru.

Główne problemy środowiska naturalnego

Brak nowoczesnego systemu zbiórki odpadów komunalnych

Zła gospodarka wodno-ściekowa (na terenie gminy brak gminnej oczyszczalni ścieków, na terenie miasta niewystarczająca sieć kanalizacyjna i przestarzała sieć wodociągowa).

Uciążliwości powodowane przez ruch komunikacyjny

Zła gospodarka zasobami lasów prywatnych

Niska świadomość ekologiczna mieszkańców gminy i miasta

Problemy te wynikają z rankingu zagrożeń jakie stwarzają w odniesieniu do:

zdrowia mieszkańców

środowiska przyrodniczego

jakości życia

 

-15-

4.3. Obszar spraw społecznych

Z raportu o stanie miasta i gminy Kowal ora prac warsztatowych wynika, że najpoważniejszym problemem społecznym mieszkańców jest wysoki poziom bezrobocia i występujące zjawiska patologii społecznej (alkoholizm). W trakcie warsztatów wyłoniona została grupa stanowiąca Zespół ds. środowiska społecznego, która szeroko dyskutowała na temat bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, jakości usług edukacyjnych, promocji gminy i miasta na zewnątrz, możliwości podejmowania inicjatyw społecznych. Uznano, że planując rozwój gminy i miasta należy uwzględnić wszystkie grupy mieszkańców łącznie z nowo-przybyłymi i włączyć je w społeczne, gospodarcze i kulturalne życie miasta.

Proces ten musi spełniać wymagania współpracy i zaangażowania na szczeblu lokalnym, tak aby rozwijać społeczne zainteresowania kształtowaniem środowiska i poprawą warunków społeczno-gopsodarczych.

Istotą warsztatów było założenie, że jeżeli w procesie planowania i rozwoju miasta i gminy mają być zaspokojone potrzeby i aspiracje wszystkich grup mieszkańców, to wszystkie te grupy muszą uczestniczyć w określaniu moich potrzeb i aspiracji, oraz zasad przestrzennej integracji lokalnych społeczności.

W wyniku dyskusji wyodrębniono następujące problemy społeczne:

1. Bezrobocie i mała ilość miejsc pracy poza rolnictwem

2. Poziom wykształcenia i zróżnicowania zawodowego mieszkańców miasta i gminy

3. Brak bazy sportowej do zajęć edukacyjnych na poziomie ponadgimnazjalnym i pozalekcyjnych

4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i gminy

5. Niewystarczająca promocja wizerunku miasta i gminy na tle województwa i kraju w pojęciu ofertowym

 

 

4.4. Obszar rolnictwa i spraw gospodarczych.

Jak wynika z dokonanej analizy największym problemem rozwoju Gminy i Miasta Kowala jest regres gospodarczej i związanej z tym bezrobociem oraz niska konkurencyjność rolnictwa na tle dążeń europejskich. Nie należy również pomijać kwestii bezrobocia utajonego w sferze agrarnej. Najbardziej niepokojące jest zjawisko bezrobocia wśród młodzieży. Zamiast wpływów do budżetu miasta i gminy z działalności gospodarczej i produkcji rolnej, budżety te obciążone są świadczeniami socjalnymi dla bezrobotnych.

-16-

Można sformułować tezę iż w dużej mierze ten problem kluczowy ma swoje źródło w gwałtownych procesach restrukturyzacyjnych w gospodarce polskiej oraz niesatysfakcjonującej polityce Państwa wobec rolnictwa. Są jednak przesłanki które pozwalają przypuszczać, że tempo i skala rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy Kowal jest zbyt niska w stosunku do jej potencjału.

Potencjał rozwoju lokalnego jest wartością nadrzędną i najważniejszą przy planowaniu strategicznym. Strategiczne planowanie i programowanie rozwoju uważa się za najbardziej aktualne w sytuacji szybko dokonujących się przeobrażeń społecznych i gospodarczych kraju. Zakłada ono aktywne uczestnictwo w procesie planowania wszystkich podmiotów gospodarczych i społecznych co umożliwia funkcjonowanie samorządu terytorialnego.

Po przeanalizowaniu problemów dwóch pierwszych obszarów – środowiska naturalnego i spraw społecznych przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających ze słabych stron Gminy i Miasta Kowala

wyodrębniono problemy kluczowe dla obszaru rolnictwa i spraw gospodarczych:

1. Słaby stan rozwoju przedsiębiorczości, mała ilość podmiotów gospodarczych,

2. Niska efektywność produkcji rolnej

3. Brak nowoczesnych form rozwoju obszarów wiejskich w zakresie agroturystyk, i agrobiznezu i rolnictwa ekologicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Karol Bednarek, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Karol Bednarek, Data wprowadzenia: 2006-04-05 12:28:41, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2006-04-14 07:18:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4076