Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3325228
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020 Wersja do druku

Strategia rozwoju Miasta Kowala i Gminy Kowal 2002 - 2020

-1-

I. PROCES TWORZENIA STRATEGII I JEGO UCZESTNICY.

1.1. Miejsce strategii w lokalnej Agendzie 21.

Zgodnie z art. 6 Konstytucji RP - „Rzeczypospolita Polska zapewni ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”

Zapis ustawy prawo ochrony środowiska - art. 3 pkt. 50 określają jako rozwój zrównoważony taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagospodarowania możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

1.1.2. Agenda 21.

Wdrożenie zasady zrównoważonego rozwoju jest niezbędnym warunkiem wypełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski.

Strategia ekologii zawiera mechanizmy wdrożeniowe, terminy realizacji zadań i koszty związane z tymi procesami.

zasady ekorozwoju zostały określone i przyjęte na konferencji zwanej Szczytem Ziemi, która odbyła się pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku w Rio de Janerio.

Znane one są jako Agenda 21 czyli Globalny Program Działań na rzecz rozwiązywania problemów ochrony środowiska. Szczególnie ważnym zobowiązaniem wynikającym z podpisania dokumentów z Rio jest opracowanie i wdrożenie w każdej polskiej gminie lokalnego programu Agendy 21 do końca 2000 r.

Zgodnie z zaleceniami Agend 21 metodologia opracowania strategii ekorozwoju oparta jest na szeroko wypełnionym procesie komunikacji. Proces ten polega na tym, że organizowane są warsztaty, w których uczestniczą przedstawiciele

-2-

organizacji porządkowych, lokalni liderzy, działacze społeczni, decydenci, czyli wszyscy zainteresowani rozwojem lokalnym. Tworzy się kolejno:

wizję rozwoju gminy/miasta

raport o stanie gminy/miasta

zasady komunikacji społecznej

Określa się problemy środowiska, cele i środki ich realizacji oraz metody monitorowania przebiegu realizacji.

Zgodnie z wymogami Agendy 21 musi mieć szerokie społeczne poparcie.

1.2. Przebieg prac nad strategią.

Zarząd miasta Kowala i Gminy Kowal podjął wspólną decyzję o tworzeniu strategii rozwoju gminy i miasta Kowal, a Rada Miasta i Rada Gminy poparła tę decyzję stosownymi uchwałami o tworzeniu strategii. W założeniu obu Zarządów dokument strategiczny ma być opracowany zgodnie z zaleceniami Agendy 21 przez grupę lokalnych społecznych działaczy pod kierunkiem Elżbiety Matusiak pełniącej rolę moderatora.

Zgodnie z zaleceniami grupa uczestnicząca w tworzeniu Strategii to interdyscyplinarny zespół, którego praca pozwala na uzyskanie efektu s....... wynikającego ze sumowania się kompetencji poszczególnych członków grupy planującej. Stąd wybór uczestników był ..... ważnym krokiem tworzenia strategii i nadania jej społecznego charakteru.

Uspołecznienie procesu strategii polega na wypracowaniu form społecznego wspłdziałania w zakresie opracowania wizji, celów oraz określenia środków na jej realizację. Tylko w oparciu o własną pracę przy określeniu celów i ........... zawartych w strategii możliwe będzie pełne zrozumienie zagadnień i wdrożenie ich do realizacji.

Motywacją do działania społeczności lokalnych jest współautorstwo i współ-uczestnictwo w procesie tworzenia Strategii.

 

-3-

1.3. Lokalni liderzy

Merytoryczną rolę w wypracowywaniu strategii dla Miasta Kowala i gminy Kowal odgrywają lokalni i miejscowi liderzy włączeni do zespołu planującego na podstawie ich cech:

reprezentatywności

posiadanego doświadczenia

wiedzy

1.4. Rola moderatora w tworzeniu strategii

Moderator to osoba z zewnątrz, kierująca zespołem merytorycznym.

Rola moderatora polega na:

kierowaniu dyskusją

porządkowaniu i strukturalizacji wypowiedzi

utrudnianie wyników dyskusji

Dochodzenie do wyników przez zespół planujący osiągane jest drogą powszechnej zgody.

Przed rozpoczęciem całego procesu tworzenia strategii moderator sprawdził i ocenił, że informacja i wiedza potrzebna do opracowania takiego dokumentu istnieje tylko poszczególne jej elementy są nieusystematyzowane, rozproszone w różnych miejscach, instytucjach, umysłach lokalnych liderów tworzących zespół planujący.

Moderator przy budowie projektu strategii działał w trzech płaszczyznach:

merytorycznej,

metodycznej,

organizacyjnej.

 

-4-

Na płaszczyźnie merytorycznej zrealizowano zadania:

określono problem gminy i miasta w zakresie gospodarczym, środowiska naturalnego i społecznym

zdefiniowano silne i słabe strony oraz określono szanse i zagrożenia (analiza SWOT) oddzielnie dla gminy i oddzielnie dla miasta,

wypracowano wizję rozwoju gminy i miasta ze wskazaniem wspólnego celu nadrzędnego,

określono główne cele strategii ekorozwoju,

wskazano sposoby realizacji celów dla gminy i miasta określając założenia dla wyodrębnionych przedsięwzięć.

Na płaszczyźnie metodycznej zrealizowano zadania:

ustalono metody badań i analiz niezbędnych do stworzenia raportu o stanie gminy i miasta jako wspólnego dokumentu,

opracowano harmonogram działań i zakres tematów (gospodarcze, środowisko naturalne, społeczne),

zastosowano metodę burzy mózgów w celu pozyskania jak najobszerniejszych informacji,

wykorzystano najnowsze techniki komunikowania i aktywizowania społeczeństwa.

Wypracowano metody opracowania strategii.

Na płaszczyźnie organizacyjnej zrealizowano następujące zadania.

wyłoniono grupę liderów ,

przeprowadzono warsztaty,

podzielono grupę liderów na trzy zespoły planistyczne wg zainteresowań i kompetencji uczestników,

zdefiniowano główne obszary problemowe i powołano zespoły celem ich dokładnych analiz.

 

--

Wybór optymalnych i najlepszych rozwiązań dla gminy i miasta umożliwiły warsztaty (wspólna praca całego zespołu i zespołów problemowych) oraz konsultacje.

Strategia budowana wg tych metod zapewniła aktywny udział władz miasta i gminy, radnych i pracowników Urzędów Miasta i Gminy przedstawicieli lokalnych i ponadlokalnych instytucji, podmiotów gospodarczych, ............ społecznych i znacznej grupy rolników.

 

--

II. PROCES BUDOWY STRATEGII MIASTA KOWALA I GMINY KOWAL.

Prace nad strategią rozpoczęto analizą prac planistycznych wykonanych przez młodzież ze szkoły podstawowej na temat „Miasto moich marzeń.”

Pozwoliło to wstępnie określić oczekiwania społecznej grupy wiekowej lokalnej społeczności dla której strategii jest budowana.

Pierwsze warsztaty odbyły się w dniu...... w Remizie Strażackiej w Kowalu. Zarząd Miasta i Zarząd Gminy Kowal zaprosił do współpracy w formie pisemnego zaproszenia ok. 80 osób. W warsztatach uczestniczyły 72 osoby w tym 22 osoby aktywnie (udział w dyskusji).

Byli to:

radni miasta Kowala,

radni gminy Kowal,

duchowni parafii,

dyrektorzy szkół, lekarze, nauczyciele,

właściciele lub kierownicy jednostek,

działacze społeczni,

urzędnicy,

rolnicy.

Uczestnicy warsztatu zapoznani zostali z zasadami oraz ideą ekorozwoju zgodną z zaleceniami Agendy 21.

Otworzono dyskusję dotyczącą problemów środowiskowych miasta i gminy.

Zajęcia interaktywne polegały na pracy całego zespołu i zastosowań metody burzy mózgów. Efektem tej pracy jest stworzona lista problemów cząstkowych dotykających społeczność miasta i gminy. W trakcie warsztatów rozdano ankiety, które uczestnicy na zasadach dobrowolności wypełnili. Do dalszych prac zgłosiły swój akces 22 osoby, które zostały podzielone na zespoły problemowe.

W dniu ....... roku odbyły się II warsztaty poświęcone tematyce ekorozwoju miasta Kowala i gminy Kowal. Uczestniczyły 22 osoby, omówiono wyniki Sesji Inauguracyjnej czyli I warsztatów:

--

omówiono problemy środowiskowe,

omówiono ankiety,

zapoznano uczestników z zasadami tworzenia analizy SWOT,

opracowano wstępną analizę SWOT oddzielnie dla miasta Kowala, oddzielnie dla gminy Kowal,

określono problem wiodący.

„Pauperyzacja (zubożenie) mieszkańców miasta i gminy Kowal”

Uzgodniono, że dalsze prace problemowe będą odbywały się w zespołach. Rozdano kolejne materiały do pracy w zespołach w trzech obszarach działań problemowych:

zespół ds. infrastruktury gospodarczej rolnictwa,

zespół ds. infrastruktury społecznej,

zespół ds.. ochrony środowiska.

W dniu 22 stycznia 2002 roku odbyły się III warsztaty poświęcone tematyce ekorozwoju gminy Kowal i miasta Kowala. Uczestniczyło:

omówiono wyniki analiz SWOT opracowane w zespołach problemowych,

dokonano analizy ankiet z wyszczególnieniem celów kierunkowych dla poszczególnych obszarów,

określono cel nadrzędny strategii.

„Rozwój miasta Kowala i gminy Kowal zapewniający szybki wzrost jakości życia mieszkańców oparty na racjonalnej i efektywnej gospodarce zasobami środowiska.”

2. Strategiczny kierunek rozwoju miasta Kowala i gminy Kowal.

Miasto Kowal i Gmina Kowal położona jest w województwie kujawsko-pomorskim powiecie włocławskim.

 

--

2.2. Wizja przyszłości i cele kierunkowe rozwoju.

Jeżeli przyjąć, że celem ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest zapewnienie ludziom możliwie najwyższego poziomu życia to wizja przyszłości i postawienie celu nadrzędnego musi uwzględniać realizację celów głównych kierunkowych.

SZCZEGÓŁOWA WIZJA GMINY KOWAL I MIASTA KOWAL

Zespół ds. infrastruktury gospodarczej i rolnictwa

Rozwinięta infrastruktura techniczna

Rozwój nowych dziedzin gospodarczych, agroturystyki i agrobiznesu

Szeroka oferta usług rzemieślniczych w tym zanikających zawodów

Rozwój przetwórstwa owocowo-warzywnego

Produkcja żywności ekologicznej

Prawidłowo rozwinięta sieć melioracyjna

Dobry stan dróg

Dobrze rozwinięta sieć skupu produktów rolnych

Otwartość na inwestycje polskie i zagraniczne

Rentowne gospodarstwa rolne

Budowa obwodnicy drogi krajowej Nr 1

Cel kierunkowy główny:

„Zapewnienie mieszkańcom miejsc pracy i dochodów pozwalających na oczekiwany w odczuciu społecznym poziom życia”

Zespół ds. infrastruktury społecznej.

Wysoki standard życia mieszkańców i zdrowy styl

Mieszkańcy objęci pełnym zakresem usług medycznych

Szkoły zapewniają wysoki poziom nauczania

Niski poziom bezrobocia

Bogate życie kulturowe i sportowe (budowa hali sportowej)

--

Program opieki dla osób starszych (dom dziennej opieki)

Walka z programami patologii i przestępstw (zapewnienie poziomu bezpieczeństwa)

Bezpieczny układ komunikacyjny, kształtujący wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy

Nowoczesny system zarządzania zapewniający poziom finansów

Rozwijająca się współpraca z gminami ościennymi na poziomie różnych dziedzin życia gospodarczego

Rozwój organizacji pozarządowych

Integrowanie lokalnej społeczności

Cel kierunkowy główny

„Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji z zapewnieniem perspektyw i szans rozwoju na przyszłość dla następnych pokoleń.”

Zespół ds. ochrony środowiska

Miasto i gmina objęte programem selektywnej zbiórki odpadów i ich zagospodarowania zgodnie z wymogami Unii Europejskiej

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zmodernizowane ekologiczne systemy ogrzewania domów

Termo modernizacja obiektów publicznych (szkół, ośrodek zdrowia...)

Estetyczne otoczenie wokół zagród

Wykorzystanie położenia w granicach GWPK dla rozwoju funkcji rekreacyjnych

Produkcja żywności ekologicznej

uporządkowanie i zagospodarowanie parków (parków wiejskich)

objęcie ochroną obiektów zabytkowych o walorach lokalnych

wysoka estetyka miasta i gminy

zwiększenie lesistości gminy

--

Cel kierunkowy główny

„Zachowanie naturalnego środowiska dla przyszłych pokoleń, prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami zmierzające do odnowy poszczególnych elementów środowiska i efektywnego ich wykorzystania.”

--

III. ANALIZA

Analiza SWOT to angielski skrót pochodzący od nazwy:

Stranghts – siły

Weaknesses – słabości

Oportunities – możliwości

Threats – zagrożenia

Analiza SWOT została opracowana wstępnie na II warsztatach oraz dopracowana na zajęciach zespołów problemowych.

W czasie trwania warsztatów zdecydowano, że silne i słabe strony miasta i gminy nie są wspólne, dlatego opracowano odrębne analizy dla miasta i odrębne dla gminy.

W analizie uwzględniono wyniki Raportu o stanie Miasta i Gminy Kowal zawarte w podsumowaniu każdego rozdziału.

ANALIZA SWOT DLA MIASTA KOWALA.

Silne strony.

Dobre położenie geograficzne (centrum Polski przy głównych szlakach komunikacyjnych drogowym i kolejowym i w zasięgu dużych aglomeracji miejskich Włocławek, Płock, Łódź

Dobrze rozwinięta baza edukacyjna na poziomie kształcenia gimnazjalnego, średniego i zawodowego

Szansa na wykształcone młode społeczeństwo (bliskość szkolnictwa wyższego (Włocławek, Łódź, Płock, Toruń odległość do 100 km)

Dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna w zakresie utylizacji ścieków i odpadów komunalnych (Miejska Oczyszczalnia Ścieków i Wysypisko Odpadów Komunalnych) dróg miejskich

Bogata oferta inwestycyjna terenów wolnych od zabudowy wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Baza usługowa dla rozwijającej się na terenie gminy Kowal turystyki (sklepy, gastronomia, jarmarki, imprezy okolicznościowe)

Duży potencjał zaangażowania działaczy społecznych

Możliwość rozwoju przetwórstwa drzewnego w związku z łatwością pozyskania surowca

Dobry stan środowiska naturalnego związany istniejącą oczyszczalnię ścieków, efektywną utylizację odpadów komunalnych proekologiczną gospodarką cieplną, brakiem zakładów zanieczyszczających środowisko

Dobre warunki do wypoczynku aktywnego (stadion sportowy) i biernego (park miejski)

Wysoki poziom opieki medycznej w niepublicznych ośrodkach zdrowia (bliski dostęp do specjalistycznej opieki medycznej we Włocławku i podstacja pogotowia ratunkowego we Włocławku)

Dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna zarówno stacjonarna jak i komór-kowa (bezprzewodowa GSM)

Wysoki poziom stanu bezpieczeństwa publicznego

Bardzo dobry poziom obsługi bankowej w zakresie usług tradycyjnych.

Liczne obiekty o walorach poznawczych i kulturowych (zabytki, rzeźba terenu).

Słabe strony

Brak nowych miejsc pracy , utrzymujące się bezrobocie

Słaba zdolność nabywcza produkcji i usług przez mieszkańców

Wysoki odsetek mieszkańców miasta związany z rolnictwem i tradycyjną produkcją rolną.

Brak inwestorów strategicznych stymulujących rynek pracy.

Brak grup produceńskich i nowoczesnej spółdzielczości

Ograniczenia zwiększenia poboru mocy (brak możliwości inwestycji energochłonnych)

Obciążenia budżetu miasta nowymi zadaniami zwłaszcza na pomoc społeczną i walkę z bezrobociem

Słaby rozwój przedsiębiorczości działających poza rolnictwem

Średnio mała powierzchnia gospodarstw rolnych i duża ilość osób zatrudnionych w rolnictwie

Słabe przygotowanie zawodowe rolników i niskie wykształcenie

Niska opłacalność produkcji rolnej

Niskie wykształcenie bezrobotnych

Wysoka klasa bonitacji gleb w kierunku m. Włocławka jest poważnym progiem rozwoju budownictwa mieszkalnego.

Brak szybkiej i częstej komunikacji miejskiej z położonego ok. 15 km miastem Włocławkiem

Niewystarczający poziom zwodociągowania miasta i przestarzałe systemy kolektorów wymagające ciągłych remontów

Mała mobilność mieszkańców Kowala w poszukiwaniu nowych miejsc pracy.

Szanse

Rozwój budownictwa jednorodzinnego na terenach wskazanych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”

Rozwój przetwórstwa, produkcji i usług poprzez stworzenie bazy terenów inwestycyjnych i konkurencyjne podatki

Pozyskanie ludzi bogatych i wykształconych dzięki zachętom do budownictwa jednorodzinnego (oferta terenów inwestycyjnych, bogata infrastruktura techniczna, konkurencyjne podatki od nieruchomości)

Dynamiczne rozwijające się wokół budownictwo letniskowe i ciągle rozwijający się popyt na usługi związane z obsługą turystyki

Restrukturyzacja produkcji rolnej i możliwość utworzenia dobrej bazy dla grup producenckich

Rozwój współpracy z ościenną gminą Kowal w zakresie inicjatyw komunalnych, gospodarczych i edukacyjnych

Budowa autostrady A1 przyczyni się do wykluczenia ruchu tranzytowego zwłaszcza ciężkich samochodów ciężarowych z miasta

Zagrożenia

Patologie społeczne z dużych aglomeracji miejskich zwłaszcza w okresie letnim w związku z dużą ilością przyjezdnych turystów

Ciągłe zagrożenia wzrostem bezrobocia i agresywny stosunek podatkowy niesprzyjający rozwojowi ....... biznesu

Wysoka konkurencja sąsiednich gmin w pozyskiwaniu inwestorów

Odpływ młodzieży i wykształconej kadry w poszukiwaniu atrakcyjnych wyników pracy i zamieszkania (do dużych aglomeracji)

Zbyt duże obciążenie dla samorządu ze strony Państwa powodują zaniżenie budżetu miasta

Tworzenie ekonomicznych barier edukacyjnych (odpłatne szkolnictwo wyższe)

Uciążliwość drogi krajowej Nr 1 przechodzącej przez centrum miasta (zanieczyszczenie komunikacyjne, hałas, wypadki i kolizje drogowe)

Budowa autostrady A1 poza granicami miasta oddali możliwość budowy obwodnicy miejskiej ze środków budżetu Państwa

ANALIZA SWOT DLA GMINY KOWAL

Silne strony

Dobre położenie geograficzne w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych północ-południe - droga Nr 1 i wschód-zachód droga Nr.... położona ok. 40 km od Kowala

Relatywnie niewielka odległość od Warszawy, Łodzi, Torunia, Włocławka i silny ośrodków gospodarczych, naukowych oraz dużych rynków zbytu dóbr i usług

Bardzo dobry stan środowiska przyrodniczego brak inwestycji agresywnych dla środowiska

Bogate zasoby przyrodnicze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazo-wego

Plany budowy autostrady A-1 (możliwość powstania dodatkowych miejsc pracy przy budowie, utrzymaniu i obsłudze ruchu)

Planowany zjazd i wjazd na autostradę na terenie gminy w miejscowości Bogusławice stwarza możliwość rozwoju lokalnego dla baz, składów, hurtowni i gastronomii

 

Dobre warunki dla rozwoju alternatywnych funkcji rozwoju poza rolnictwem tj. turystyki i agroturystyki i aglobiznesu (lasy, jeziora, kompleksy wypoczynkowe)

Dobrze rozwinięta opieka medyczna na wysokim poziomie podstawowa opieka medyczna w niepublicznych ośrodkach zdrowia w Kowalu

Niski stan zagrożenia bezpieczeństwa publicznego

Na dobrym poziomie rozwinięta gospodarka odpadami komunalnymi (gminne wysypisko odpadów komunalnych)

Wysoka klasa gruntów i ich rolnicza przydatność stymuluje rozwój nowoczesnej bazy rolniczej .............. do przetwórstwa owocowo-warzywnego o charakterze rolnictwa ekologicznego zgodnie z oczekiwaniami Unii Europejskiej.

Rezerwa terenów pod działalność inwestycyjną mieszkaniową, usługową i produkcyjną wskazane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowal.”

Łatwa dostępność usług bankowych w ich tradycyjnym zakresie.

Słabe strony

Wysokie bezrobocie i niski poziom wykształcenia bezrobotnych

Niski popyt wewnętrzny wynikający z niskiego poziomu wynagrodzeń i wysokiego bezrobocia (brak pieniędzy na rynku)

Niezadawalający stan dróg lokalnych na terenie gminy

Brak globalnych rozwiązań utylizacji ścieków zwłaszcza na terenie przeznaczonych pod rozwój turystyki lub już wykorzystanych pod tę funkcję (brak gminnej oczyszczalni ścieków) z siecią kanalizacyjną obsługującą tereny zurbanizowane.

Mała ilość miejsc pracy poza rolnictwem

Niskie wpływy budżetowe i coraz większe obciążenia związane z oczeki-waniami społecznymi i obowiązkami wobec państwa

Tradycyjna struktura produkcji rolnej i niska jej opłacalność

Brak jednej bazy dla szkolnictwa na poziomie kształcenia gimnazjalnego i utrudnienie związane z koniecznością organizacji komunikacji szkolenj (koszty obciążające budżet gminy)

Niedorozwój sektora usług zarówno usług dla ludności jak i usług okołobiznesowych na rzecz produkcji rolnej

Szanse

Rozwój budownictwa jednorodzinnego o charakterze rezydencyjnym na terenach o bogatych walorach przyrodniczych i łatwej dostępności komunikacyjnej

Rozwój funkcji turystycznej i związanego z tym rynku zbytu na produkty czyste ekologicznie, zdrową żywność

Planowana budowa autostrady A-1 zwraca uwagę licznych inwestorów na możliwość i atrakcyjność inwestowania przy zjeździe i wjeździe na autostradę

Wysoki udział gleb o najwyższej klasie przydatności dla rolnictwa stwarza możliwość rozwoju bazy surowcowej dla grup producenckich

Nowe tereny hodowli zwierząt do tej pory ............. chodowanych w Polsce np. strusi

Bogata baza surowca drzewnego i jego dostępność może wpłynąć na rozwój przemysłu drzewnego, zapotrzebowanie na konstrukcje drewniane, węgiel drzewny

Zagrożenia

Patologie społeczne z miasta i w okresie letnim w związku z dużą ilością osób przyjezdnych

Emigracja młodzieży i ludzi wykształconych w poszukiwaniu rynku pracy i lepszych perspektyw życia

Brak ochrony rodzinnej produkcji i usług (supermarket 15 km od Kowala we Włocławku)

Wzrastające bezrobocie i coraz gorsze warunki utrzymania rodzin z pracyw rolnictwie

Brak kanalizacji na terenach urbanistycznych zwłaszcza turystycznych zagraża jakości wód powierzchniowych.

--

PROBLEMY, CELE EKOROZWOJU. PLAN DZIAŁAŃ I REALIZACJI STRATEGII.

4.1. Problemy organizacyjne rozwoju miasta i gminy.

Celem działań związanych z opracowaniem strategii zgodnie z założeniami Agendy 21 jest rozpoznanie problemów nurtujących gminę i miasto Kowal, a następnie określenie listy celów szczegółowych których realizacja ma te problemy wyeliminować.

Na pierwszych warsztatach określono cechy i zasady jakie powinny posiadać problemy zgłoszone przez uczestników warsztatów.

Ustalono, że problemy powinny:

odnosić się do stanu istniejącego

negatywnie oddziaływać na środowisko (szeroko pojęte)

posiadać wartości stymulujące postawie celów strategii

Problemy zebrano w jedną listę niezależnie jakich dotyczyły zagadnień bez określenia ich ważności. Kolejność na liście nie miała wpływu na skalę ważności problemu.

Następnie w zależności od tematyki podzielono je na obszary problemowe i przekazano do analizy i dalszych przemyśleń wyłonionym zespołom:

Zespół ds. ochrony środowiska

Zespół infrastruktury społecznej

Zespół infrastruktury gospodarczej i rolnictwa

4.2. Obszar Środowiska Naturalnego

Główny cele kierunkowy - Zachowanie naturalnego środowiska dla przyszłych pokoleń, prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami zmierzającej do odnowy poszczególnych elementów środowiska i efektywne ich wykorzystywania.

--

Stan środowiska naturalnego jest jednym z podstawowych kierunkowych elementów, które mają decydujący wpływ na jakość życia mieszkańców. Właściwe relacje między człowiekiem a przyrodą, ochrona naturalnych zasobów środowiska, zapewnienie różnorodności biologicznej jest umożliwia trwały i zrównoważony rozwój. Miasto i gmina Kowal to system ekologiczny, który pobiera zasoby, a wytwarza produkty i odpady. Dlatego zarządzanie powinno kontrolować przepływ zasobów zgodny z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju. W związku z powyższym zgodnie z założeniami Agendy 21 rozwój gospodarczy nie może być w sprzeczności z dbałością o środowisko.

W interesie obywateli, decyzje w sprawach rozwoju należy podejmować z ostrożnością, tak aby nie marnować na próżno nieodnowionych zasobów.

W mieści znajduje się ................... gospodarstw domowych (mieszkań i domów jednorodzinnych) z czego ........... podłączonych jest do kanalizacji i istniejącej oczyszczalni ścieków. W gminie jest ................ gospodarstw z czego ....... podłączonych jest do lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rakutowie.

Miasto i Gmina posiada wysypisko odpadów komunalnych zlokalizowane we wsi Gołaszewo. Składowisko wyposażone jest w sieć piezometrów umożliwiających ocenę jego wpływu na środowisko zwłaszcza na wody podziemne.

Na terenie gminy i miasta nie jest prowadzona segregacja odpadów.

Ani gmina, ani miasto Kowal nie są podłączone do sieci gazowej mimo, że został opracowany dla nich program gazyfikacji. Przeważają więc tradycyjne metody ogrzewania budynków opalanie węglem, tylko nowe budownictwo jednorodzinne posiada systemy olejowe. Ten sposób ogrzewania znajduje zastosowanie w obiektach publicznych i sukcesywnie stare instalacje i piece węglowe zastępowane są ogrzewaniem olejowym. Piece centralnego ogrzewania często wykorzystuje się do spalania odpadów domowych (butelek z tworzyw sztucznych, opakowań w tym opakowań po środkach ochrony roślin, czy nawozach) tworząc trudne, dług oddziaływające zanieczyszczenia środowiska.

Rabunkowa gospodarka leśna powoduje zniszczenia ekosystemu leśnego i ograniczone bioróżnorodności. Procesy te dotykają lasy prywatne, poza wspólnotą leśną. Szczególnie duże przekształcenia w środowisku przyrodniczym zauważono

--

na obszarach o dużych walorach turystycznych tj. nad jeziorami (Zybiechowskim, Krzewent). Spod kontroli wymyka się tam gospodarka odpadami, ściekami oraz nadmierna antropopresja zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

W trakcie warsztatów zespołu ds. ochrony środowiska zostały wypracowane i określone problemy dotyczące tego obszaru.

Główne problemy środowiska naturalnego

Brak nowoczesnego systemu zbiórki odpadów komunalnych

Zła gospodarka wodno-ściekowa (na terenie gminy brak oczyszczalni ścieków, na terenie miasta niewystarczająca sieć kanalizacyjna i przestarzała sieć wodociągowa).

Uciążliwości powodowane przez ruch komunikacyjny

Zła gospodarka zasobami lasów prywatnych

Niska świadomość ekologiczna mieszkańców gminy i miasta

Problemy te wynikają z rankingu zagrożeń jakie stwarzają w odniesieniu do:

zdrowia mieszkańców

środowiska przyrodniczego

jakości życia

 

--

ANALIZA PROBLEMÓW W OBSZARZE NATURALNYM

Identyfikacja problemu

Ocena zagrożeń

1. BRAK NOWOCZESNE-GO SYSTEMY ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

1.1. Koszty eksploatacji wysypiska utylizacji odpadów

Koszty kształtują możliwości objęcia systemem utylizacji odpadów wszystkie gospodarstwa domowe i obiekty publiczne. Fakt, że część gospodarstw domowych nie jest jeszcze objęta systemem odbioru opadów przyczynia się do powstawania „dzikich wysypisk”. Nie stanowią one jednak zagrożenia dla zdrowia ludzi, wyjątek stanowić mogą niekontrolowane składowiska odpadów toksycznych lub niebezpiecznych, których nie można wykluczyć.

Wysypisko w Gołaszewie jest obiektem nowoczesnym i ciągle modernizowanym jako wspólne przedsięwzięcie miasta i gminy Kowal. zastosowane zabezpieczenia i rozwiązania technologiczne minimalizują możliwość skażenia wód podziemnych i gleb przez odcieki ze złoża odpadów.

Koszty utylizacji odpadów tylko w minimalnym stopniu są pokrywane z budżetów domowych mieszkańców. Większość kosztów pochodzi z budżetów gminy i miasta.

Jakość życia mieszkańców w odniesieniu do oddziaływania składowiska nie ma negatywnych odniesień. Właściwa eksploatacja zapewnia ograniczenia uciążliwości związanych z występo-waniem nieprzyjemnych zapachów.

 

--

Identyfikacja problemu

Ocena zagrożeń

1.2. Trudności związane z od-bieraniem odpadów powstających na terenach wiejskich.

Względnie wysokie koszty wywozu odpadów sprawiają, że mieszkańcy wsi wolą usuwać w sposób nielegalny na „dzikie składowiska” lub spalać w paleniskach domowych. Zjawisko to dotyczy terenów wiejskich, gdzie możliwości skontrolowania mieszkańców przez lokalne władze są znacznie ograniczone.

Nielegalne składowiska odpadów wiąże się z powstawaniem wysypisk niekorzystnie zmieniających walory krajobrazowe i este-tyczne oraz grożą skażeniem gleb i wód podziemnych, spalanie odpadów w przy-domowych paleniskach wiąże się z groźbą zanieczyszczenia atmosfery.

Wśród zanieczyszczeń emitowanych z indywidualnych palenisk w wyniku spalania odpadów opakowań z tworzyw sztucznych, najgroźniejsze dla środowiska są wielo-pierścieniowe węglowodory aromatyczne a w tym benzo-a-piren, który jest związkiem silnie koncentracyjnym o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Wpływ takich praktyk na zdrowie ludzi i ich jakość życia jest oczywista.

1.3. Brak selektywnej zbiórki odpadów.

Brak jest systemu segregacji odpadów na terenie miasta i gminy brak jest pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów. Brak jest jednolitego planu rozwiązania tego problemu w skali powiatu. Nie istnieje zorganizowane zaplecze techni- czne dla prowadzenia efektywnej

Brak selektywnej zbiórki powoduje szybsze zapełnienie się składowiska odpadów i skraca okres jego eksploatacji. Przy braku selektywnej zbiórki możliwość przedostania się na składowisko substancji toksycznych mogących stwarzać zagrożenie dla środowiska.

Brak kompleksowych rozwiązań z zagospo-darowaniem wyselekcjonowanych odpadów przyczynia się do zniechęcania ludzi do tej formy

--

 

Identyfikacja problemu

Ocena zagrożeń

zbiórki odpadów, system wywozu, gromadzenie i dostarczanie do zakładów zajmujących się przetwarzaniem poszczególnych grup odpadów.

Gromadzenia odpadów i wywołuje u nich przekonanie o jej nieskuteczności

1.4. Dzikie składowiska

Względnie wysokie koszty wywozu odpadów oraz niska świadomość ekologiczna zarówno mieszkańców jak i osób przyjezdnych (turystów) sprawiają, że nie zależy im na usuwaniu odpadów w sposób zorgani-zowany przez wyspecjalizowane firmy. Tworzą się wtedy „dzikie wysypiska” w lasach przy drogach, rowach i zagłębieniach terenowych

Dzikie wysypiska są tym bardziej niebezpieczne, że przeważnie składowane są tam odpady, które nie mogą być utylizowane poprzez spalanie w gospodarstwach domowych. Często są to przeterminowane środki chemiczne, trwałe opakowania, szkło, popiół i żużel z palenisk o własnościach toksycznych.

Zachodzi duże niebezpieczeństwo przenikania do gleby i wód gruntowych substancji szkodliwych mogących niekorzystnie oddziałowywać na glebę, wody podziemne oraz na krajobraz i estetykę

1.5. Brak utylizacji odpadów po środkach ochrony roślin.

Zużyte opakowania po środkach ochrony roślin są odpadem niebezpiecznym wymagającym odpowiednich metod unieszkodl-iwiania. W chwili obecnej system unieszkodliwiania odpadów nie-bezpiecznych na terenie miasta i gminy nie istnieje. Opakowania te są „zagospodarowywane” przez

Taki sposób gospodarowania tymi odpadami stwarza duże niebezpieczeństwo przedostania się do środowiska substancji toksycznych. To wpłynie na zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych i atmosfery.

Środki chemiczne ponadto są często związkami łatwopalnymi, co stwarza dodatkowe zagrożenie z wybuchem pożaru i dalszych zanieczyszczeń.

--

Identyfikacja problemu

Ocena zagrożeń

rolników we własnym zakresie co w praktyce oznacza ich nielegalny wywóz na „dzikie wysypiska”, spalanie w przy-domowych paleniskach lub wywóz z odpadami komunalnymi na wysypisko.

 

1.6. Brak grzebowisk

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na poszczególne władze obowiązek budowy, utrzymania i eksploatacji własnych grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierząt i ich części poubojowych.

Do chwili obecnej nie został wyznaczony taki obiekt

Zachodzi duże niebezpieczeństwo przedostania się do gleby i wód podziemnych a także powierzchniowych jednostek chorobotwórczych wywołujących choroby odzwierzęce

 

2. ZŁA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

2.1. Brak systemowych roz-wiązań utylizacji ścieków na terenach miejskich.

Na terenie gminy brak jest gminnej oczyszczalni ścieków. Istnieje lokalna oczyszczalnia w Rakutowie obsługująca gminę tylko w niewielkim procencie. Szczególnie dotkliwy jest brak nowoczesnych rozwiązań utylizacji ścieków na terenach turystyczny

Zwodociągowanie terenów wysokich przyczynia się do produkcji, zwiększa ilości ścieków, których utylizacja jest całkowicie nierozwiązalna.

Często ścieki odprowadzane są do szamb lub wprost do gruntu, rowu melioracyjnego. Ścieki te zawierają dużą ilość detergentów szkodliwych dla środowiska oraz fosforanów wpływających na eutrofizację wód powierzchniowych.

Szamba są na ogół nieszczelne a ścieki wywożone z nich sporadycznie lub wcale.

Wszystko to prowadzi do zanieczyszczeń

--

 

(rezerwat)

wód i gleby związkami chemicznymi i bakteriologicznymi głównie z grupy Coli. Północna część gminy leży na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Pradolina środkowej Wisły wymagająca najwyższej ochrony

2.2. Zły stan techniczny zbiorników bezodpły-wowych na nieczystości płynne

Niewystarczający stopień skanalizowania miasta i brak systemu kanalizacji na terenach wiejskich jako jedyną formę gromadzenia ścieków wyznacza obecność zbiorników.

Zbiorniki te powinny być bezodpływowe, szczelne i często opróżniane przez wozy asenizacyjne.

Brak egzekwowania wymogu dotyczącego szczelności zbiorników poważnie zagraża zanieczyszczeniom wód gruntowych w tym wody pitnej.

Szczególne zagrożenia występują dla ujęć wód i studni przydomowych na terenach nie objętych wodociągami, ponieważ odpady płynne charakteryzują się wysokim wskaźnikiem skażenia bakteriologicznego w tym bakterii Coli.

2.3. Zły stan techniczny miejskiej sieci wodociągo-wej

Na terenie miasta istniejąca sieć wodociągowa jest przestarzała i ulega ciągłym awariom

Nieszczelność układu wodociągowego i jego awaryjność nie wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi, choć ma wyraźny wpływ na jakość ujęcia ................ Woda jako najwyższe dobro naturalne powinna być bardzo starannie doprowadzona do gospodarstw domowych gdzie jej zużycie powinno być racjonalne i oszczędne

 

--

Identyfikacja problemu

Ocena zagrożeń

3. UCIĄŻLIWOŚCI PROWA-DZONE PRZEZ KOMUNI-KACJĘ

3.1. Zanieczyszczenia, gleb, wód podziemnych i po-wierzchniowych

Dużymi przekształceniami struk-tury i chemizmu gleb cechują się gleby na terenach zurbanizo-wanych (miasta i tereny przy szlakach komunikacyjnych). Zanieczyszczenia te dotyczą warstw przypowierzchniowych i obejmują związki metali ciężkich, chlorki sodu, chlorki wapnia, magnezu, związki ropopochodne.

Przenikanie do wód gruntowych następuje po przeniknięciu tych związków do głębszych warstw wodami podskórnymi.

Biorąc pod uwagę istniejące powiązania pomiędzy czystością gleb i wód podziemnych należy uznać, że zagrożenie dla jednych i drugich jest duże. Zwłaszcza dla roślin kumulujących te zanieczyszczenia. Obniża się rolnicza wartość przydatności gleb dla rolnictwa. Problem jest większy na terenach zmeliorowanych gdzie zanieczyszczenia przechodzą do systemu sączków, a następnie bezpośrednio do rowów i wód otwartych.

3.2. Hałas i drgania

Klimat akustyczny miasta i gminy w obrębie drogi Nr 1 jest niekorzystny. Jednak ze względu na przebieg tej trasy przez centrum miasta tam jest on szczególnie uciążliwy. Ciężki transport powoduje dodatkowe uciążliwości w postaci drgań.

Hałas w mieście Kowalu przekracza dopuszczalne normy hałasu nawet o 20 dB (dla ulicy Kościuszki) jest to bardzo duża uciążliwość zwłaszcza, że przy tej ulicy zlokalizowany jest Zespół Szkół Rolniczych, gdzie dopuszczalne normy przekroczone są o 18 dB.

Hałas źle wpływa na ogólne samopoczucie, prowadzi do zaburzeń koncentracji,

--

Identyfikacja problemu

Ocena zagrożeń

Problem dotyczy ul. Kościuszki

uszkodzeń systemu nerwowego a w skraj-nych przypadkach jeśli ma charakter usługotwórczy słuchu

Drgania wpływają na osłabienie konstrukcji budynków, uszkodzenia elewacji, pęknięcia ścian budynków.

3.3. Kolizje drogowe i wypadki

Sieć dróg, liczne skrzyżowania i brak sygnalizacji świetlnej w mieście jest powodem licznych kolizji drogowych i przyczyną częstych wypadków w tym śmiertelnych.

Na terenach wiejskich sprzyja temu nadmierna prędkość, niweleta drogi.

Na terenie miasta i gminy odnotowuje się dużą liczbę kolizji (..........) drogowych w wyniku których ulegają zniszczeniu środki transportu.

Szczególnie niebezpieczne dla środowiska są kolizje samochodów przewożących toksyczne substancje, cysterny z paliwem. Może to prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntu. największym zagro-żeniem dla bezpieczeństwa są liczne wypadki z udziałem pieszych w tym śmiertelne z udziałem dzieci.

3.4. Konflikty przyrodnicze związane z lokalizacją budową i eksploatacją autostrady A-1

Na etapie lokalizacji opracowana została ocena oddziaływania autostrady na środowisko przyrodnicze, która zidentyfi-kowała konflikty środowiskowe i określiła sposoby złagodzenia

Autostrada przecina gminę Kowal i stanowi dla niej z przyrodniczego punktu widzenia konflikt najwyższego rzędu. konflikt ten opiera się głównie na przecięciu szlaku migracji zwierząt, przecięciu systemów melioracyjnych i .................. wód podziemnych, wycince drzewostanów.

Budowa i eksploatacja może negatywnie oddziaływać na jakość życia mieszkańców i wprowadzi zmiany w środowisku przyrodniczym. Oddziaływanie i zmiany o których mowa dotyczą zanieczyszczeń

--

 

Identyfikacja problemu

Ocena zagrożeń

 

powietrza związkami metali ciężkich, węglowo- dorów aromatycznych, pyłów, zwiększenia poziomu hałasu, zanieczyszczeniu gleb i wód podziemnych związkami ropopochodnymi i metalami ciężkimi.

4. ZŁA GOSPODARKA ZASO-BAMI LASÓW PRYWATNYCH

4.1. Rabunkowa gospodarka leśna związana z wycinką drzewostanu

Prywatni właściciele poza Wspólnotą Leśną prowadzą pernamentną wycinkę drzew o wartości rębnej.

Relacje między wycinką a dolesieniem jest zachowana, pozyskiwanie nowych gatunków do zadrzewień jest znikome.

Wycinka drzew wpływa na obniżenie zwierciadła wód podziemnych i zachowanie stosunków gruntowo-wodnych. Pogorszenie się relacji wodno-gruntowe wpływające na stymulująco na procesy erozyjne gleb i procesy stepowienia. Zmianie ulegają lokalne warunki mikroklimatyczne oraz warunki gniazdowania ptaków.

4.2. Brak sprawnego i korzy-stnego systemu finanso-wego na dolesienia i zalesiania

W obecnej sytuacji prawnej brakuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego granicy polno-leśnej.

Gleby o najniższej przydatności dla rolnictwa leżą odłogiem, ze względu na brak rozwiązań prawnych i finansowych umożliwiających ich zalesianie.

Na terenach niedolesionych postępują procesy, erozyjne zarówno związane z erozją wodną jak i wietrzna. Nie zachowane są kryteria bioróżnorodności gatunkowej. Postępują negatywne procesy stepowienia gleb kujawskich.

--

Identyfikacja problemu

Ocena zagrożeń

Brak systemu informacji jest przyczyną niepełnego wykony-wania założeń Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości.

 

4.3. Brak wiedzy prywatnych właścicieli gruntów o ni-skiej klasie bonitacji na temat zalesień.

Brakuje świadomości właścicieli gruntów, a tym samym chęci do prowadzenia zalesień.

Świadomość ta mogłaby być kształtowana poprzez plany, programy i systemy organizacji zalesień.

Zagadnienia te dotyczą również prowadzenia gospodarki leśnej na terenach już zalesionych.

Brak wiedzy i świadomości ekologicznej ma szczególny wpływ na ciągle niskie tempo wzrostu wskaźnika lesistości w gminie.

Duże bezrobocie i niski poziom wykształcenia bezrobotnych potęguje czynnik frustracji społecznej. Brak alternatywnych rozwiązań dla gospodarki rolnej na terenach o naj-niższej przydatności gleb dla rolnictwa. Brak wiedzy i świadomości na możliwości pozyskania nowych miejsc pracy choć by sezonowej związanej z gospodarką leśną.

5. NISKA ŚWIADOMOŚĆ EKO-LOGICZNA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY

5.1. Brak aktywizacji organizacji społecznych oraz mieszkań-ców miasta i gminy w kształ- towaniu postaw proekolo-gicznych

Brak w systemie zarządzania zasobami środowiska instru-mentów kształtujących ............. Słabe działanie stałych mieszkań-

Brak świadomości ekologicznej związanej z użytkowaniem środowiska przyrodniczego prowadzi do zachwiania równowagi ekologicznej i procesów degradacji. Wzrasta zużycie wody, produkcja odpadów komunalnych zwłaszcza w odniesieniu do ich objętości.

Brak recyklingu produkcji zalegania odpadów czy to na wysypisku czy to na składowiskach przydomowych (dotyczy w przewadze terenów wiejskich) Użytkowanie nieekolo-gicznych systemów ogrzewania dommów

--

 

Identyfikacja problemu

Ocena zagrożeń

ców i turystów. Efektywność rozwiązań doty-czących właściwej gospodarki odpadami, ochrony wód powierzchniowych, gospo-darki wodą komunalną należy upatrywać w akceptacji działań inwestycyjnych organizacyjnych i prawnych

Pogarsza jakość powietrza.

Brak racjonalnych rozwiązań związanych z utylizacją ścieków pogarsza jakość wód podziemnych a w konsekwencji powierzchniowych.

5.2. Brak programów i środków finansowych na kształto-wanie świadomości eko-logicznej

Nie są prowadzone szkolenia czy prelekcje na szeroką skalę, w odniesieniu do mieszkańców gminy i miasta. Problem ten w szczególności dotyczy mieszka-ńców przebywających na terenach użytkowanych turystycznie w okre-sie letnim. Przyczyną jest ciągły brak środków na tego typu działania.

Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzi takie szkolenia w odnie-sieniu do nauczycieli i uczniów głównie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na efekty tej pracy trzeba będzie czekać, a potrzeby w tym zakresie są pilne

Brak świadomości ekologicznej turystów oraz osób przebywających w strefie przyjeziornej w okresach weekendowych ma katastrofalny wpływ na relacje środowiska przyrodniczego, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji prawnych czy finansowych (nie chodzi o naruszanie przepisów prawnych, których przestrzeganie egzekucji, policja, straż wodna, straż leśna).

Zagrożenia dotyczą nadmiernej produkcji odpadów głównie opakowań, palenia ognisk i zapruszania ognia, niszczenia runa leśnego, nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego, hałasu, swobodnego parkowania samochodów na terenach do tego niewyznaczonych

 

--

OBSZAR SPRAW SPOŁECZNYCH

Z raportu o stanie miasta i gminy Kowal ora prac warsztatowych wynika, że najpoważniejszym problemem społecznym mieszkańców jest wysoki poziom bezrobocia i występujące zjawiska patologii społecznej (alkoholizm). W trakcie warsztatów wyłoniona została grupa stanowiąca Zespół ds. środowiska społecznego, która szeroko dyskutowała na temat bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, jakości usług edukacyjnych, promocji gminy i miasta na zewnątrz, możliwości podejmowania inicjatyw społecznych. Uznano, że planując rozwój gminy i miasta należy uwzględnić wszystkie grupy mieszkańców łącznie z nowo-przybyłymi i włączyć je w społeczne, gospodarcze i kulturalne życie miasta.

Proces ten musi spełniać wymagania współpracy i zaangażowania na szczeblu lokalnym, tak aby rozwijać społeczne zainteresowania kształtowaniem środowiska i poprawą warunków społeczno-gopsodarczych.

Istotą warsztatów było założenie, że jeżeli w procesie planowania i rozwoju miasta i gminy mają być zaspokojone potrzeby i aspiracje wszystkich grup mieszkańców, to wszystkie te grupy muszą uczestniczyć w określaniu moich potrzeb i aspiracji, oraz zasad przestrzennej integracji lokalnych społeczności.

W wyniku dyskusji wyodrębniono następujące problemy społeczne:

1. Bezrobocie i mała ilość2. miejsc pracy poza rolnictwem

3. Poziom wykształcenia i zróżnicowania zawodowego mieszkańców miasta i gminy

4. Brak bazy sportowej do zajęć5. edukacyjnych po...... i pozalekcyjnych

6. 4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkaniowego miasta i gminy

7. Słaba promocja wizerunku miasta i gminy na tle województwa.


--

Identyfikacja problemu

Zagrożenia

1. BEZROBOCIE I MAŁA ILOŚĆ MIEJSC PRACY POZA ROLNICTWEM.

1.1. Niedostateczna ilość1.2. miejsc pracy.

Duży procent mieszkańców miasta i nieco mniejszy gminy utrzymywał się z pracy we Włocławku. Upadek dużych zakładów przemysłowych przyczynił się do spadku zatru-dnienia w całym sektorze uspołecznionym. Włocławek stał się obszarem na którym nastąpiło załamanie lokalnego rynku pracy i utrata podstaw ekonomicznych.

Zadania własne samorządu mające pośredni wpływ na jakość życia mieszkańców w sytuacji kryzysu na lokalnym rynku pracy to pomoc materialna. Oznacza to duże obciążenie budżetu gminy pomocą społeczną.

Brak zatrudnienia zwiększa czynnik społecznej frustracji i wpływa na wzrost patologii społecznych (alkoholizm, rozboje, włamania)

1.3. mała mobilność1.4. ludności w poszukiwaniu miejsc pracy

Obecna faza rozwoju gospodar-czego i demograficznego kraju charakteryzuje przyrostem zapo-trzebowania na pracę. Zapotrzebowanie to w różnych rejonach Polski kształtują się odmiennie. Znacznie spadła przestrzenna mobilność ludności. Znikło więc łagodzące wiele konfliktów, dopasowywanie się

Utrata miejsca pracy, potem kolejno zasiłku dla bezrobotnych i pomocy socjalnej przyczyniła się do drastycznego obniżenia poziomu życia mieszkańców z jednej strony a wzrostem obciążeń budżetu samorządu z drugiej.

Tworzy się szara strefa w gospodarce pozwalające na egzystencje ekonomiczną bezrobotnych i ich rodzin omijająca jednak system podatkowy zasilający budżet.

--

 

Identyfikacja problemu

Zagrożenia

przygotowania zawodowego oraz popyt i podaży pracy przez migracje do innych miast i migracje międzywojewódzkie czy zagrani-czne

 

1.5. Niedostateczny rozwój rynku pracy w .......... usług

Dotychczasowy rozwój gospodar-czy opierał się na koncepcjach tzw. egzo i endogenicznych czyli zatrudnieni „miestotwórczym” i „uzupełniającym”. Wyrażało się to w rozwoju przede wszystkim miejsce pracy w produkcji, a dopiero w kolejnej fazie w usługach. Na sytuację na rynku pracy ma wpływ wycofania się państwa z utrzymania dotychcza-sowej strefy budżetowej szeroko rozumianych usług (pełen zakres oświaty, kultura, wychowa-nie przedszkolne, usługi komunalne, gospodarka mieszkaniowa).

Zmalał rynek uspołecznionych usług w zakresie obsługi rolnictwa. Brak pieniędzy na rynku kształtuje niski poziom pobytu na usługi

Zła sytuacja w dotychczasowych głównych działach zatrudnienia ma wpływ na całą strefę lokalnej gospodarki gminy i miasta. Ograniczenie popytu na usługi i dobra zmniejsza wpływ do lokalnych budżetów utrwala negatywne społecznie zjawiska jak stagnacja i bezrobocie. Powoduje, że obszary o niskim poziomie świadomych usług są coraz mniej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Szczególnie dotkliwy jest spadek świadomych usług dla obsługi rolnictwa. Przyczyni on się do zwiększenia bezrobocia w rolnictwie, a więc na terenach wiejskich.

 

 

--

Identyfikacja problemu

Zagrożenia

2. POZIOM WYKSZTAŁCENIA I ZRÓŻNICOWANIA ZAWODO-WEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOWAL

2.1. Niski poziom wykształcenia mieszkańców gminy i miasta.

Z analizy demograficznej wynika, że ...... % ludności gminy i ....... % mieszkańców miasta posiada wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe. Brak przygo-towania zawodowego utrudnia możliwości uzyskania pracy. Poziom przygotowania zawodo-wego i wykształcenia ludności jest niedostosowany do potrzeb gospodarki rynkowej. Rozwój symulujący jest ściśle związany z aktywnym procesem pracotwór-czym nowych przed-siębiorców o wysokich kwalifikacjach zawodo-wych.

Niski poziom wykształcenia sprawia, że na rynku pracy pojawiają się bezrobotni bez wykształcenia o niewielkich możliwościach tworzenia samodzielnych miejsc pracy, organizowania własnych przedsiębiorstw, świadczenia usług, zdanych na szukanie zatrudnienia u innych (głównie w firmach prywatnych). Koszty pracy są bardzo wysokie, zatrudnienie więc osób o niskich kwalifikacjach tym bardziej nieopłacalne. Zanika zjawisko chłoporobotnika (niewy-kwalifikowany robotnik, posiadający gospodarstwo rolne).

Obserwuje się narastające zjawiska powrotu na wieś mimo spadku opłacalności rolnictwa.

 

--

Identyfikacja problemu

Zagrożenia

2.2. Przygotowanie zawodowe mieszkańców.

Obecna faza rozwoju gospodarki cechuje się zmniejszeniem liczby miejsc pracy w wyniku restruktu-ryzacji dużych przedsiębiorstw państwowych i wzrostem liczby małych podmiotów gospodarczych. Taki proces wypłynął na zmianę struktury zatrudnienia i zapotrze-bowania na dotychczasowe kwalifikacje. Dysproporcje między potrzebami rynku pracy a kierun-kami kształcenia istniały w przeszłości, ale rozładowywane były przez migracje zawodowe, które obecnie prawie zanikły. Brak dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy

W zawodowej aktywizacji podstawową rolę odgrywają kwalifikacje zawodowe. Ogółem w kraju tylko połowa młodzieży, która ukończyła szkołę średnią czy zawodową znajduje pracę.

Brak radykalnych zmian w systemie edukacji przyczynia się do odtwarzania nieaktualnych (zbędnych) struktur zawodowych i pogłębiania bezrobocia wśród absolwentów.

Szczególnie problem ten dotyczy kształcenia w szkole rolniczej, której absolutnie powinni posiadać wykształcenie średnie stwarzające możliwości tworzenia nowych miejsc pracy w środowiskach wiejskich

2.3. Jakość2.4. kształcenia

O poziomie kształcenia i przygoto-wania zawodowego świadczy jakość edukacji. Ta jakość wyznaczona jest dostępnością do szkół, która przekłada się na długość dojazdu do szkoły. Przestronność budynków szkolnych

Nowoczesne metody nauczania dają wyższy poziom wykształcenia a to ma przełożenie na stymulacje rynku pracy.

W obecnym systemie edukacji do szkół ponadpodstawowych składane są egzaminy wstępne. Tylko wszech-stronne przygotowanie uczniów na poziomie podstawowym i gimnazjalnym

--

Identyfikacja problemu

Zagrożenia

Zaopatrzenie szkół w nowoczesną bazę dydaktyczną, wysoki poziom przygotowani zawodowego nauczy-cieli, zaplecze towarzyszące nauce (sale gimnastyczne, boiska sportowe, urządzenia sportów zimowych itp.) to czynniki kształtujące wysoki poziom nauki. W gminie i mieście Kowalu daje się zauważyć duże niedostatki w tej dziedzinie. Brak nowoczesnego gimnazjum w gminie, hali sportowej, bazy komputerowej do nauki informatyki, laboratorium językowego, bazy do nauk praktycznych wpływa na stagnację poziomu kształcenia.

Daje szansę na dalsze kształcenie na poziomie średnim.

Brak bazy sportowej całorocznej wpływa na złą kondycję fizyczną i psychiczną dzieci i młodzieży, jest przyczyną wielu chorób, wad postawy a pośrednio do patalogii wśród młodzieży (alkoholizm, narkotyki, rozboje)

3. BRAK BAZY SPORTOWEJ DL ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PROGRAMOWYCH I POZA-LEKCYJNYCH

3.1. Brak zaplecza do uprawiania sportów przez cały rok.

Istniejące zaplecze sportowo-rekreacyjne to głównie boiska przy szkołach i stadion miejski w Kowalu. Mogą one być użytkowane tylko w okresie letnim.

Brak bazy sportowej całorocznej wpływa na złą kondycję fizyczną dzieci i młodzieży, jest przyczyną wielu chorób, wad postawy. Młodzież nie rozwija swoich uzdolnień i zainteresowań pozalekcyjnych. Wolny czas spędza w sposób nieaktywny, lub wręcz w skrajnych sytuacjach patologicznych (alkoholizm wśród młodzieży, zagrożenia narkotykami).

Brak nowoczesnej bazy sportowej stawia szkolnictwo na poziomie niedostosowanym do nowoczesnych norm krajowych i w przyszłości europejskich.

.

--

Identyfikacja problemu

Zagrożenia

Brak alternatywy uprawiania sportu w okresie niesprzyjającej aury pogodowej (zima, jesień, wczesna wiosna).

Istniejące liceum ogólnokształcące i szkoła rolnicza nie posiadają zaplecza do całorocznych zajęć wychowania fizycznego

Taki stan może przyczynić się do zamknięcia szkół średnich w mieście z powodu niespełnienia wymaganych standartów kształcenia.

3.2. Brak infrastruktury dla rekreacji zimowej

Gmina posiada bogatą bazę turystyczną. Oferta skierowana jest jednak na turystów wypoczy-wających w okresie letnim i zbieraczy pożytków leśnych w okresie jesiennym.

Zapotrzebowanie na rekreację wzrasta. Kreowany w środkach masowego przekazu (radia, telewizja, prasa) zdrowy styl życia jest dobrym źródłem pozyskiwania nowego zajęcia (animatorów sportów zimowych) i nowych źródeł utrzymania (baza agroturystyczna, obsługa turystów)

Brak możliwości rekreacji w okresie zimowym jest przyczyną całkowitej stagnacji terenów turystyczno-rekreacyjnych w tym czasie.

Brak bazy i tradycji dla sportów zimowych sprawia, że niektórzy mieszkańcy gminy żyjący z obsługi ruchu turystycznego w okresie letnim popadają w trudny okres ekonomiczny w okresie zimy.

Brak turystów w okresie zimowym nie wpływa stymulująco na lokalny rozwój gospodarczy, tak jak daje się to zauważyć w okresie letnim. Brak ciągłości dochodów wśród mieszkańców obsługujących ruch turystyczny sprawia, że dziedzina ta jest niedoinwestowana a tym samym, nierozwojowa. Środki pozyskane latem zostają skonsumowane zimą na podstawowe potrzeby bytowe.

--

Identyfikacja problemu

Zagrożenia

4. ZAPEWNIENIE BEZPIE-CZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MIASTA I GMINY.

4.1. Zagrożenia jakie niosą patologie społeczne, choroby cywilizacyjne i uzależnienia.

Patologie społeczne to głównie włamania, rozboje, zwłaszcza nieletnich, choroby cywilizacyjne – AIDS, żółtaczka a uzależnienia to alkoholizm i narkomania.

Stopień bezpieczeństwa publi-cznego oceniony jest przez społeczeństwo jako niezadawa-lający, szczególnie w okresie letnim kiedy jest dużo osób przyjezdnych turystów niezintegrowanych z lokal-ną społecznością

O poziomie życia mieszkańców świadczy poczucie bezpieczeństwa. Niska świado-mość społeczna o grożą-cych skutkach patologii przyczynia się do potęgowania tych zjawisk.

Brak pomocy ludziom chorym i uzale-żnionym pogarsza ich stan zdrowia i wpływa negatywnie na kształtowanie stosunków międzyludzkich (odrzucenie jednostki przez społeczeństwo)

4.2. Zagrożenia społeczne związane z rozwojem motoryzacji

Istniejąca sieć dróg i liczne skrzyżowania kolizyjne, brak sygnalizacji świetlnej w mieście jest powodem licznych kolizji drogo-wych i przyczyn wielu wypadków w tym śmiertelnych z udziałem dzieci i młodzieży.

Zagrożenie jakie występują w związku z rozwojem komunikacji to brak bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczególnie ważnym zjawiskiem jest brak bezpiecznych przejść dla pieszych, dzieci i młodzieży szkolnej.

Zła widoczność na skrzyżowaniach dróg stwarza duże zagrożenie kolizji drogowych.

--

Identyfikacja problemu

Zagrożenia

Zjawisko to szczególnie występuje w mieście i jest związane z przebiegiem drogi międzynaro-dowej E-75 przez jego centrum.

 

5. SŁABA PROMOCJA WIZE-RUNKU MIASTA I GMINY NA TLE WOJEWÓDZTWA I KRAJU

7.1. Niewystarczająca promocja wizerunku gminy i miasta na zewnątrz.

Promowanie wizerunku gminy i miasta ma istotne znaczenie z punktu widzenia dążenia do pozyskania krajowych i zagrani-cznych inwestorów oraz turystów

Gminy konkurują ze sobą w pozyskiwaniu nowych inwestorów. Brak informacji na temat możliwości inwestowania walorów krajobrazowych czynników ekonomicznych (skoki podatków lokalnych) sprawia, że konkurencyjność miasta i gminy jest mniejsza

7.2. Brak lokalnych, instytu-cyjnych rozwiązań służą-cych promowaniu miasta i gminy.

Pasje, talenty i potencjał twórczy kreuje lokalnych liderów. Duża aktywizacja społeczna powinna być ukierunkowana na promocje wizerunku gminy i miasta. Proces ten jest utrudniony przy braku wspólnego programu działań. Skuteczność promocji sterowania przez organy powiatowe i woje-wódzkie jest mało skuteczne.

Brak działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną sprawi, że jej stopień zaangażowania będzie niewykorzystany do stymulacji procesów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Brak rozwiązań instytucjonalnych niezinte-growane lokalne środowisko społeczne ograniczają dopływ zewnętrznych środków pomocowych.

--

 

Zespół ds. infrastruktury gospodarczej i rolnictwa

     

Stanisław Adamczyk

radny

GK

Józef Baranowski

działącz społeczny

MK

Jan Milczarek

działacz społeczny

MK

Roman Gołembiewski

radny

GK

Eugeniusz Gołembiewski

burmistrz

MK

Mieczysław Piotrowski

działacz społeczny

MK

Anna Błażejczak

działacz społeczny

MK

Leszek Komorek

kierownik jednostki

GK MK

Karol Mirowski

kierownik jednostki

MK

Zespół ds. ochrony środowiska

     

Andrzej Drozdowski

dyrektor KWPK

GK

Jan Maczek

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kowal

MK

Paweł Misiak

Urzędnik

MK

Marek Szubski

Wójt

GK

Leszek Markiewicz

działacz społeczny

 

Ireneusz Cichocki

urzędnik nadleśnictwa

GK MK

 

Zespół infrastruktury społecznej

     

Henryk Ambroziak

Duchowny

 

Helena Gołembiewska

Działacz społeczny

MK

Danuta Jędrzejewska

Działacz społeczny

MK

Danuta Jarecka

Działacz społeczny

MK

Eugeniusz Latowski

kier. Jednostki bezpieczeństwa

GK MK

Anna Kłódka

nauczyciel

GK

Kazimierz Hoffman

nauczyciel

GK

Jan Celmer

 

GK

 

 


Informację wytworzył: Karol Bednarek, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Karol Bednarek, Data wprowadzenia: 2006-04-05 12:17:08, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2006-04-14 07:18:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5240