Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Zespół Szkół Samorządowych w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
Pomoc
Statystyki


2707585
od 23 czerwca 2005
Ochrona Środowiska » Wnioski Wersja do druku

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  

 Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2. Załączniki:
- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu przedsiębiorcy,
- dowody potwierdzające spełnienie wymogów Uchwały Nr XLV-358-10Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2010r.  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  tj.
  zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
  oświadczenie,  potwierdzające że  posiadany sprzęt służący do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,nie będzie  stwarzać  zagrożenia dla ich zdrowia i życia oraz powodować u nich cierpienia,
  umowa lub inny dokument dotyczący stałej współpracy z weterynarzem,
  umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości  stanowiącej miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt, w przypadku jeżeli zwierzęta nie są przewożone bezpośrednio do schroniska dla zwierząt, albo dokument potwierdzający prawo własności tej nieruchomości
  dokumenty rejestracji pojazdu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem
  decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).
  - Inne

Opłata skarbowa:

a)                  od wydania zezwolenia – 616 zł,

b)                  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

c)                  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Kowal z dopiskiem „za zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami ”, Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat  w kasie Urzędu. Dowód zapłaty (lub jego uwierzytelniona kopia)  należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. 

 

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Forma załatwienia sprawy:

Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kowal, ul. Piwna 24, 87-820 Kowal

Informacje:

O zezwolenie ubiega się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Zezwolenie cofa się w przypadku gdy przedsiębiorca, który je uzyskał nie wypełnia określonych w nim warunków (pomimo uprzedniego wezwania).

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kowal, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączone dokumenty
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prow. działalności ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (41kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Szymon Struciński, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Struciński, Data wprowadzenia: 2013-07-11 14:52:14, Zatwierdził do publikacji: Szymon Struciński, Data publikacji 2013-07-11 14:52:38, Ostatnia zmiana: 2013-07-11 15:04:22, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 499