Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Zespół Szkół Samorządowych w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
Pomoc
Statystyki


2705935
od 23 czerwca 2005
Ochrona Środowiska » Wnioski Wersja do druku

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Kogo dotyczy?

- Przedsiębiorcy chcącego prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kowal.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: a)  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), b)  określenie przedmiotu i obszaru działalności, c)  określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem, d)  informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, e)  proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności, f)  określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć:

- zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

-dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

4.      Miejsce składania pism

Wniosek powinien być sporządzony wg formularza.

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres : Urząd Miasta Kowal ul. Piwna 24, 87-820 Kowal

 

 

 

5.      Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu

 

6.      Opłaty

107 zł. - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia uiszczona w dniu złożenia wniosku, w kasie Urzędu Miasta Kowal lub na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Miasta Kowal

53,50 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem,

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury ora jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

 

 

7.      Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 j.t.),

 -Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.)

 

        8.  Tryb odwoławczy

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kowal, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta Kowal może:

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem; - dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem; - przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta Kowal wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu; - odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta Kowal - zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

          9.  Informacje dodatkowe

Wójt  odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi: - jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi, - mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, - przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

Sprawozdanie z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kowal:

 - podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań; - sprawozdanie należy przekazać w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie zawiera:

- informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy; - informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe; - liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe; - wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości. 

Załączone dokumenty
  Wniosek o zezwolenie na opróznianie zbiorników bezodpływowych i transport niecz ciekłycjh (33.5kB) pobierz pokaż
  Oświadczenie do wniosku (25kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Szymon Struciński, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Struciński, Data wprowadzenia: 2013-07-11 14:15:55, Zatwierdził do publikacji: Szymon Struciński, Data publikacji 2013-07-11 14:24:51, Ostatnia zmiana: 2013-07-12 07:34:33, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 485