Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3341263
od 23 czerwca 2005
Ogłoszenia » Wybory parlamentarne 2011 Wersja do druku

Do wyborców

P.T. Wyborcy

  1. Uprzejmie informuję, że wyborcy niepełnosprawni, na podstawie art. 27 Kodeksu Wyborczego, najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów- zgodnie
    z kalendarzem wyborczym dla wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. – do dnia 25 września2011 r. mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania z lokalem dostosowanym dla wyborców niepełnosprawnych.

 

  1. Stosownie do art. 61c Kodeksu Wyborczego wyborca niepełnosprawny zainteresowany możliwością głosowania korespondencyjnego winien zamiar taki zgłosić do tutejszego do dnia 18 września 2011 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

 

  1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz wyborca który ukończył 75 lat życia w terminie do
    29 września 2011 r. może złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowani w jego imieniu.
    Do wniosku załączyć należy:

- kopię orzeczenia o niepełnosprawności,

- pisemną zgodę osoby która ma być pełnomocnikiem.

  1. Osoby przebywające czasowo na obszarze miasta Kowal w terminie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP także nigdzie niezamieszkałe, mogą w terminie do dnia 4 października 2011 r. złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

 

Powyższe wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Kowal uL. Piwna 24
w godzinach pracy tj. dni robocze od godz. 800 do 1500,  pok. nr 9

 

JEŚLI KONIEC TERMINU WYKONANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ
W KODEKSIE WYBORCZYM ( KALENDARZU WYBORCZYM ) PRZYPADA NA SOBOTĘ  ALBO NA DZIEŃ WOLNY OD PRACY, TERMIN UPŁYWA PIERWSZEGO ROBOCZEGO DNIA PO TYM DNIU.

 


Informację wytworzył: Szymon Struciński, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Struciński, Data wprowadzenia: 2011-08-30 12:00:41, Zatwierdził do publikacji: Szymon Struciński, Data publikacji 2011-08-30 12:01:26, Ostatnia zmiana: 2011-09-12 10:08:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 667