Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3338436
od 23 czerwca 2005
Ogłoszenia » Decyzje Wersja do druku

Decyzja o zezwoleniu na wycinkę drzew

 

                                                                                  Kowal, dnia 11.04.2007r.

 

OŚ 7635-5/07

D E C Y Z J A

 

      Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98, poz. 1071 ) w związku z art.83 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kowal, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2007r. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowgo w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. modrzewi  rosnących na działce nr 894 – ul. Zamkowa w Kowalu,

 

orzeka :

   

1. zezwolić Gostyńińsko-Włocławskiemu Parkowi Krajobrazowemu na wycinkę 2 modrzewi znajdujących się na działce nr 894 przy ul. Zamkowej w  Kowalu

2. zobowiązać wnioskodawcę do zlecenia wykonania wycinki drzew osobie lub firmie posiadającej stosowne uprawnienia w tym zakresie;

3. zobowiązać wnioskodawcę do wykonania nowych nasadzeń, gatunków przystosowanych do lokalnych warunków glebowych w miejscach niekolizyjnych, rekompensując ubytki zadrzewień.

4. zwalnia się z opłat za usunięcie drzew zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy.

5. nadać decyzji rygor Natychmiastowej wykonalności.

 

u z a s a d n i e n i e :

 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy wystąpił do Urzędu Miasta w Kowalu z wnioskiem o usunięcie uszkodzonych, obumarłych drzew, rosnących na działce nr 894 przy ul. Zamkowej w Kowalu. Drzewa mają zachwianą statykę przez co stanowią zagrożenie dla ruchu pieszego, kołowego oraz mienia. Aby zrekompensować ubytki zadrzewienia, zobowiązuje się wnioskodawcę do wykonania nowych nasadzeń w miejscach niekolizyjnych, o gatunki przystosowane do warunków glebowych.

Zezwolenie nie podlega opłacie na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, gdyż podyktowane jest zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i mienia.

 

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2 za moim pośrednictwem terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomośc:

1.      Tablica informacyjna UM Kowal

2.      Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Kowal


Informację wytworzył: Paweł Lewandowski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Struciński, Data wprowadzenia: 2007-04-12 07:46:36, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2008-12-02 18:12:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1217